رابطه ویژگی های شخصیتی، راهبردهای یادگیری و سبک های اسنادی با خود ناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان شهرکرد

نویسنده

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خود ناتوان سازی تحصیلی با ویژگی های شخصیتی، راهبردهای یادگیری و سبک های اسنادی در دانش آموزان مقطع اول متوسطه شهر شهرکرد، انجام شد. نمونه پژوهش شامل 200 نفر از دانش آموزان سال اول دبیرستان های شهرکرد بود. پرسشنامه های های پژوهش شامل، الگوهای یادگیری سازگار، پرسشنامه پنج عامل شخصیت نئو، پرسشنامه ی اصلاح شده ی سبک اسنادیو پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری بود. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و با آزمون همبستگی وروابط چند گانه آن ها نیز با تحلیل رگرسیون بررسی شد. نتایج نشان داد که از بین ویژگی های شخصیتی، سه ویژگی روان رنجوری، تجربه پذیری و وظیفه شناسی رابطه معنی داری با خود ناتوان سازی تحصیلی داشتند و توانستند، این متغیر را پیش بینی کنند. راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی  نیز با خود ناتوان سازی تحصیلی رابطه معنی داری داشت. نتایج همبستگی در رابطه بین سبک های اسنادی با خود ناتوان سازی حاکی از معنی داری رابطه سبک اسناد شکست - بعد منبع و موفقیت –بعد منبع با خود ناتوان سازی بود. اما نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین این ابعاد، موفقیت- بعد منبع توان تبیین و پیش بینی خود ناتوان سازی تحصیلی را داشت. در روابط چند گانه همه متغیرهای پیش بین نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیتی روان رنجوری، انعطاف پذیری و وظیفه شناسی، راهبرد یادگیری شناختی و فراشناختی و هم چنین سبک اسناد موفقیت بعد منبع، توان پیش بینی متغیر خود ناتوان سازی تحصیلی را دارند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارتباط ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله با استرس با خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان دختر

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای مقابله با استرس با خودناتوان‌سازی تحصیلی دانش‌آموزان دختر بود. روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی است. نمونۀ پژوهش شامل 200 دانش‌آموز دختر بود که از جامعۀ آماری دانش‌آموزان دختر مقطع دوم و سوم دبیرستان شهر ایلام به‌صورت تصادفی خوشه‌‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ ابعاد شخصیتی (NEO-FFI)، راهبردهای مقابله با استرس و خودن...

متن کامل

رابطه بین خود ناتوان سازی تحصیلی و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر و پسر شهر اصفهان

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین خودناتوان سازی تحصیلی و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر و پسر شهر اصفهان است . جامعه آماری کلیه دانش آموزان پایه اول تا سوم دوره متوسطه شهر اصفهان و حجم نمونه این پژوهش برابر با 190 نفر دانش آموز دختر و پسر بود که از بیست مدرسه در سطح شهر اصفهان به شیوه تصادفی مرحله ای از بین دانش آموزان پنج ناحیه شهر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش مقیاس خود ناتوان سازی میگلی و پرس...

متن کامل

مقایسه ویژگی های شخصیتی و بهداشت روان دانش آموزان دبیرستان های تیزهوشان و دبیرستان های عادی

نوجوانان سرمایه های آینده جامعه هستند. مدارس ویژه پرورش استعداد های درخشان دارای محیطی نسبتاً متفاوت با مدارس عادی می باشند. تفاوت دو محیط آموزشی می تواند موجب تقویت یا ایجاد ویژگی های شخصیتی متفاوت در دو گروه دانش آموزان این مدارس شود. پژوهش حاضر برای بررسی تفاوت های احتمالی موجود در ویژگی های شخصیتی و بهداشت روان دانش آموزان دبیرستان های تیزهوشان و عادی طراحی و اجرا گردید. روش کار: نمونه ای م...

متن کامل

بررسی ارتباط چندگانه ی ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری دانش آموزان

هدف این تحقیق، بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی و سب کهای یادگیری دانش آموزان، و جامعه ی89 بود که از - آماری آن شامل دانش آموزان مقطع متوسطه ی نظری شهرستان بیجار در سال تحصیلی 90میان آنان، تعداد 315 نفر (شامل 150 دختر و 165 پسر) به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحل هایانتخاب شدند. متغیر پی شبینی کننده، ویژگی های شخصیتی و متغیر ملاک، سبک های یادگیریدانش آموزان بود. برای جمع آوری داده ها از روش تحقیق ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 1

صفحات  44- 59

تاریخ انتشار 2015-06-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023