رابطه کیفیت خواب و سبک‌ زندگی ارتقادهنده سلامت با سازگاری اجتماعی و امید به زندگی در بین سالمندان

نویسندگان

  • رضوان همایی گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز. ایران.
  • مهسا پویان مهر گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

با توجه به افزایش جمعیت سالمندان در کشور و اهمیت حیاتی سازگاری و امید به زندگی در آنان، بررسی نقش متغیرهای مختلف در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک زندگی ارتقا‌دهنده سلامت و کیفیت خواب با سازگاری اجتماعی و امید به زندگی در بین سالمندان بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی و از نوع همبستگی متعارف (کانونی) است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه سالمندان مقیم سرای سالمندان شهر اهواز بود. از بین جامعه مذکور 132 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت والکر، کیفیت خواب پترزبورگ، سازگاری اجتماعی پیکل و سامون و امید به زندگی میلر و پاورز بودند. در تحلیل داده‌ها از تحلیل همبستگی متعارف (کانونی) استفاده شد. نتایج همبستگی متعارف نشان داد بین مجموعه متغیرهای پیش بین (سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و کیفیت خواب) و مجموعه متغیرهای ملاک (سازگاری اجتماعی و امید به زندگی) یک تابع معنی دار با ضریب کانونی689/0 وجود دارد (001/0>p). همچنین ضرایب ساختاری نشانگر این است که از دسته متغیرهای پیش‌بین، سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و از دسته متغیرهای ملاک، امید به زندگی، بیشترین سهم پیش‌بینی‌کنندگی را در دسته خود دارند. بنابراین با افزایش سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و کیفیت خواب می‌توان سازگاری اجتماعی و امید به زندگی را افزایش داد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه: بررسی کیفیت زندگی سالمندان و عوامل مؤثر بر آن، مانند کیفیت خواب، روش مفیدی برای شناسایی وضعیت سلامت سالمندان و معیاری برای تعیین تأثیر درمان‌ها و مراقبت‌های ارائه شده است. با وجود این مطالعات محدودی به بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و کیفیت خواب سالمندان منتشر شده است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و کیفیت خواب، در سالمندان انجام شد. روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - ...

سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است که طی آن سالمندان در معرض تهدیدات بالقوه­ای نظیر افزایش ابتلا به بیماری­های مزمن، انزوای اجتماعی و عدم برخورداری از حمایت اجتماعی بوده و به دلیل ناتوانی­ های جسمی و ذهنی، در موارد زیادی استقلال فردی­شان مورد تهدید قرار می­گیرد.لذا این تحقیق با هدف تعیین رابطه­ ی امید به زندگی و بهزیستی روان­شناختی با کیفیت زندگی در سالمندان شهر اراک انجام شد. روش پژوهش، توصی...

زمینه و هدف: سرطان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بیماری‌های قرن حاضر و دومین علت مرگ‌ومیر مطرح است. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی بین سلامت عمومی و امید به زندگی با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان خون انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه  به روش توصیفی - همبستگی بر روی 100 بیمار مبتلا به سرطان خون شهر زاهدان، در سال 1394 به روش نمونه‌گیری آسان انجام شد. برگه مشخصات جمعیت‌شناختی، پرسشنامه سلامت ...

مقدمه: بررسی کیفیت زندگی سالمندان و عوامل مؤثر بر آن، مانند کیفیت خواب، روش مفیدی برای شناسایی وضعیت سلامت سالمندان و معیاری برای تعیین تأثیر درمان ها و مراقبت های ارائه شده است. با وجود این مطالعات محدودی به بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و کیفیت خواب سالمندان منتشر شده است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی و کیفیت خواب، در سالمندان انجام شد. روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - م...

سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است که طی آن سالمندان در معرض تهدیدات بالقوه­ای نظیر افزایش ابتلا به بیماری­های مزمن، انزوای اجتماعی و عدم برخورداری از حمایت اجتماعی بوده و به دلیل ناتوانی­ های جسمی و ذهنی، در موارد زیادی استقلال فردی­شان مورد تهدید قرار می­گیرد.لذا این تحقیق با هدف تعیین رابطه­ ی امید به زندگی و بهزیستی روان­شناختی با کیفیت زندگی در سالمندان شهر اراک انجام شد. روش پژوهش، توصی...

زمینه و هدف: اگرچه همراه با رشد جمعیت و افزایش امید به زنشدگی در کشور سیر سالمندی روندی صعودی داشته، اما ضرورت توجه به کیفیت زندگی و مشکلات مربوط به حافظه در این قشر هنوز مورد توجه قرار نگرفته است.  عوامل متعددی در کیفیت زندگی سالمندان نقش دارند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ارتباط خودکارآمدی حافظه و امید به زندگی با کیفیت زندگی سالمندان استان اصفهان است.</em...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود