رابطه ی صفات شخصیتی والدین با نوع اختلالات رفتاری کودکان

نویسنده

چکیده مقاله:

خصوصیات اعضای خانواده به خصوص والدین می‌تواند رفتار کودک را تحت تاثیر قرار دهد. این پژوهش جهت تعیین ابعاد مختلف صفات شخصیتی والدین کودکان و نوجوانان  مبتلا به اختلالات رفتاری و بررسی ارتباط آن‌ها با نوع اختلال انجام شد. روش‌کار: در اینمطالعه‌ی توصیفی ‌تحلیلی، 200 نفر از مراجعین 5 تا 15 ساله‌ی مراکز درمانی سرپایی شهر اصفهان در سال 88-1387 به روش آسان انتخاب و اختلال رفتاری  آن‌ها توسط روان‌پزشک تشخیص داده شد. نوع  بلند پرسش‌نامه‌ی شخصیتی نئو جهت والدین ایشان تکمیل و سپس داده‌ها  با آزمون‌های آماری تی  مستقل، تحلیل واریانس و تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها: اختلالات اضطرابی کودک با صفات پرخاشگری، انعطاف‌پذیری، تلاش برای موفقیت، خویشتن‌داری، احتیاط در تصمیم‌گیری و نمره‌ی کل آزمون والدین و اختلالات خلقی کودک با صفات نوع‌دوستی، نظم و ترتیب، تلاش برای موفقیت و احتیاط در  تصمیم‌گیری و اختلالات رفتار آشفته‌ی کودک با هیجان مثبت، تخیل، احساسات، تلاش برای موفقیت و نمره‌ی کل آزمون والدین و اختلال دفعی کودک با صفت خویشتن‌داری والدین ارتباط معنی‌دار داشت (05/0>P). نتیجه‌گیری: اختلالات رفتاری دوران کودکی با نوع صفات شخصیتی والدین ارتباط دارد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه اختلالات رفتاری / در کودکان دارای والدین معتاد عادی

Objective: The present study aimed at comparing behavioral disorders between children with addicted fathers and children with non-addicted fathers. Method: In a causal-comparative study, 80 students (40 students with addicted fathers and 40 students with non-addicted fathers) were selected through random cluster sampling method. The two groups were evaluated using Child Behavior Checklist (CBCL...

متن کامل

نقش صفات شخصیتی والدین در تحول اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی

زمینه و هدف: مطالعات پیشین نشان داده است که والدین نقش مؤثری در تحول روانی و جسمانی کودکان دارند با این وجود تحقیقات در زمینه تأثیر صفات شخصیتی والدین بر تحول اجتماعی کودکان، اندک است. با توجه به این موارد پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش صفات شخصیتی والدین در تحول اجتماعی کودکان پیش‌دبستانی انجام گرفت. روش:. نوع مطالعه حاضر توصیفی- همبستگی بود.  جامعه آماری کلیه والدین کودکان مدارس پیش‌دبستانی شهر...

متن کامل

بررسی رابطه تعارض والدین بر اختلالات رفتاری کودکان مقطع ابتدایی

خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی و از ارکان اصلی و عمده هرجامعه به شمار می آید .محیط خانواده اولین و مهمترین عاملی است که بر رشد شخصیت افراد اثر میگذارد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه تعارض والدین با اختلالات رفتاری کودکان ابتدایی می پردازد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه زوجی انریچ(enrich)،پرسشنامه(cbcl)نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ استفاده شده است. جامعه این پژوهش تمامی د...

15 صفحه اول

بررسی رابطه سطح دینداری والدین و اختلالات رفتاری کودکان

کودکان قشر عمده ای از جمعیت جهان را تشکیل می دهند به طوری که در کشورهای در حال توسعه، سهم این قشر از کل جمعیت به 50 درصد می رسد. در هر جامعه سلامت کودکان و نوجوانان اهمیت ویژه ای دارد و توجه به بهداشت روانی آنها کمک می کند تا از نظر روانی و جسمی سالم بوده و نقش اجتماعی خود را بهتر ایفا نمایند. در این راستا شناخت صحیح ابعاد مختلف جسمی و روانی این گروه سنی و کوشش در راه تأمین شرایط مادی و معنوی ب...

15 صفحه اول

مقایسه اختلالات رفتاری در کودکان 12-7 سال دارای والدین سوءمصرف‌کننده مواد با کودکان دارای والدین عادی

مقدمه: سوءمصرف مواد و وابستگی به مواد یکی از معضلات زیستی ـ روانی ـ اجتماعی است. با توجه به این‌که اعتیاد والدین اثر پایدار و آشکاری بر کودکان دارد. پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان اختلالات رفتاری درکودکان افراد سوءمصرف‌کننده مواد و مقایسه آن با میزان این اختلالات درکودکان دارای والدین عادی انجام شده است. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی می­باشد. به همین منظور 93 کودک 12-7 سال والدین دا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 46

صفحات  33- 522

تاریخ انتشار 2010-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023