رابطۀ کارکردهای رهبری آموزشی مدیران مدارسبا تدریسمؤثر معلمان ابتدایی.

نویسندگان

  • بیژن عبدالهی
  • علی اکبر سادین
چکیده مقاله:

چکیدهاین مقاله به بررسی رابطه بین کارکردهای رهبری آموزشی مد یران مدارس با تدر یس مؤثر معلمانمیپردازد و با توجه به اینکه به توصیف وضع موجود میپردازد، در زمره تحقیقات توصیفی و از نوعهمبستگی است. جامعۀ آماری شامل معلمان و مدیران مدارس ابتدایی نواحی چهارگان ۀ کرج که بهروش نمونهگیری خوشه ای تک مرحله ای و طبقه ای انتخاب شدند . ابزارها ی سنجش اطلاعاتپرسشنامۀ محققساخته کارکردهای رهبری آموزشی و پرسشنامۀابعاد تدریس مؤثر بودند که برای تعیینروایی صوری آنها از نظرات متخصصان و برای تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی تأ ییدی و برایضریب پایایی و محاسبۀ همسانی درونی گویه ها از آلفای کرونباخ استفاده شد. یافته ها نشان میدهد کهکارکردهای رهبری آموزشی مدیران عبارتاند از: کمک مستقیم به معلمان، رشد حرفه ای معلمان، رشدحرفه ای معلمان به صورت گروهی، برنامه ریزی درسی و اقدام پژوهی و مؤلفه های تدری سمؤثر معلمانعبارتاند از: تسلط بر محتوی، برنامه ریزی درسی(طرح درس)، استفاده از روش های متنوع تدریس،ارزشیابی، مدیریت کلاس، درک تفاوت های فردی، رشد حرفه ای معلم و ارتباط با اولیاء. همچنین ب ینکارکردهای رهبری مدیران با تدریس مؤثر معلمان رابطه معناداری وجود دارد و در نهایت ، به منظورپیشبینی تدریس مؤثر معلمان از طریق کارکردهای رهبری آموزشی از رگرسیون خطی با روش همزماناستفاده شد. نتایج بیانگر تبیین 28 درصد از واریانس تدریس مؤثر معلمان از طریق کارکردهای رهبریآموزشی بوده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطۀ کارکردهای رهبری آموزشی مدیران مدارسبا تدریسمؤثر معلمان ابتدایی

چکیدهاین مقاله به بررسی رابطه بین کارکردهای رهبری آموزشی مد یران مدارس با تدر یس مؤثر معلمانمیپردازد و با توجه به اینکه به توصیف وضع موجود میپردازد، در زمره تحقیقات توصیفی و از نوعهمبستگی است. جامعۀ آماری شامل معلمان و مدیران مدارس ابتدایی نواحی چهارگان ۀ کرج که بهروش نمونهگیری خوشه ای تک مرحله ای و طبقه ای انتخاب شدند . ابزارها ی سنجش اطلاعاتپرسشنامۀ محققساخته کار...

متن کامل

بررسی عملکرد نظارتی مدیران مدارس ابتدایی شهر اندیمشک و رابطۀ آن با انگیزۀ شغلی معلمان

این تحقیق به منظور «بررسی عملکرد نظارتی مدیران مدارس ابتدایی شهر اندیمشک و رابطۀ آن با انگیزش شغلی معلمان در سال تحصیلی 93-92» اجرا گردیده است. روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعۀ آماری شامل کلیۀ معلمان مدارس ابتدایی شهر اندیمشک به تعداد 380 نفر می‌باشد که تعداد 191 نفر از آن‌ها به صورت تصادفی مرحله‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمعآوری اطلاعات از دو نوع پرسش‌نامه استفاد...

متن کامل

نقش رهبری اصیل مدیران در میزان دلبستگی شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان

پژوهش حاضر به بررسی نقش رهبری اصیل مدیران در میزان دلبستگی شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان می پردازد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد جامعه آماری پژوهش  کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 94-95 می باشد که تعداد آن ها 1542نفر بوده است و  با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی 310 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار به کار گرفته شده برای سنجش رهبری اصیل ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 19

صفحات  51- 74

تاریخ انتشار 2013-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023