راهبردهای غایی مدیریت ارزش‌بنیان براساس الگوی اسلامی−ایرانی پیشرفت

نویسندگان

  • عادل صلواتی استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
  • علیرضا میرآخوری دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
  • کیومرث احمدی استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
چکیده مقاله:

حفظ و بقای انقلاب اسلامی ایران که نظامی الهی و ارزش‌محور است؛ همانند هر نظام دیگری متکی بر حفظ و استمرار ارزش‌هایی است که براساس آن شکل گرفته است و این مدیران و کارگزاران آن در سازمان‌های دولتی هستند که از طریق کارکردها و عملکردهایشان، وظیفه اصلی در حفظ ارزش‌ها و تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی را بر عهده دارند. این در حالی است که تغییر ارزش‌ها در کشور به‌ویژه در بین کارگزاران آن می‌تواند زنگ خطری برای انقلاب باشد. بر همین اساس، درک مناسب راهبردهای ارزشی (غایی) که از پیاده‌سازی مدیریت ارزش‌بنیان مطلوب نظر می‌باشد، می‌تواند در تبیین مناسب ارزش‌ها و پیاده‌سازی آنها راهگشا باشد. بدین منظور با انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند با خبرگان امر و بهره‌گیری از روش‌شناسی نظریه داده‌بنیاد از طریق گردآوری و تحلیل داده‌ها، و رفت و برگشت‌های مستمر در طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، نشانه‌ها، مفاهیم و مقولات راهبردهای غایی مدیریت ارزش‌بنیان به تدریج ظهور یافت. در همین رابطه یافته‌های پژوهش در سه سطح راهبردهای پابرجایی، تکاملی و آرمانی دسته‌بندی شدند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

الگوی اسلامی پیشرفت براساس مفاهیم قرآن کریم

جامعه ایران امروز بیش از هر زمان دیگری در پی کشف الگوهای اسلامی در عرصه های مختلف، بر اساس آموزه های اسلامی است. در این راستا این سؤال مطرح م یشود که الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس مفاهیم قرآن کریم چیست؟ در پاسخ، این مدعا ارائه شده که الگوی پیشرفت قرآنی الگویی است که رهبران الهی با هدف تحقق سعادت دنیوی و اخروی (حیات طیبه) در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و... با تأکید بر منابع وحیانی و بشر...

متن کامل

الگوی اسلامی پیشرفت براساس مفاهیم قرآن کریم

جامعه ایران امروز بیش از هر زمان دیگری در پی کشف الگوهای اسلامی در عرصه های مختلف، بر اساس آموزه های اسلامی است. در این راستا این سؤال مطرح م یشود که الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس مفاهیم قرآن کریم چیست؟ در پاسخ، این مدعا ارائه شده که الگوی پیشرفت قرآنی الگویی است که رهبران الهی با هدف تحقق سعادت دنیوی و اخروی (حیات طیبه) در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و... با تأکید بر منابع وحیانی و بشر...

متن کامل

نقش راهبردهای مدیریت منابع یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه

این مقاله حاصل پژوهشی به منظور بررسی نقش راهبردهای مدیریت منابع یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه است. روش پژوهش از نوع مطالعات توصیفی - همبستگی بود. جامعة آماری پژوهش را دانش‌آموزان دورۀ متوسطه شهرستان سمنان به تعداد 29351 نفر تشکیل می‌داد. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، چند مرحله‌ای بود. حجم نمونة آماری بر اساس جدول کرجسی - مورگان، با در نظر گرفتن خطای 05/0 = α؛ و خوشه‌ای بودن روش نمونه‌گی...

متن کامل

ارتباط راهبردهای مدیریت منابع و جهت‌گیری هدف‌های پیشرفت در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان آسیب‌دیده شنوایی

Objective The purpose of the present research was to investigate the relationship of the resources management strategies and achievement goals orientation in predicting academic achievement in students with hearing impairment.  Materials & Methods The present research is a descriptive-analytical correlation study. The study population included students with hearing impairment who were age...

متن کامل

پیش بینی راهبردهای یادگیری ، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی براساس اهداف پیشرفت دانش‌آموزان سال دوم متوسطه شهر تبریز

این پژوهش به منظور بررسی ارتباط اهداف پیشرفت با راهبردهای یادگیری، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر سال دوم مقطع دبیرستان انجام شد. 323 دانش‌آموز (178دختر و 145 پسر) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه: 1) جهت گیری انگیزشی ،2) خرده مقیاس‌های درگیری شناختی پرسشنامه راهبردهای یادگیری و انگیزشی (...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 15

صفحات  51- 69

تاریخ انتشار 2019-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023