راهبردهای غایی مدیریت ارزش‌بنیان براساس الگوی اسلامی−ایرانی پیشرفت

نویسندگان

  • عادل صلواتی استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
  • علیرضا میرآخوری دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
  • کیومرث احمدی استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
چکیده

حفظ و بقای انقلاب اسلامی ایران که نظامی الهی و ارزش‌محور است؛ همانند هر نظام دیگری متکی بر حفظ و استمرار ارزش‌هایی است که براساس آن شکل گرفته است و این مدیران و کارگزاران آن در سازمان‌های دولتی هستند که از طریق کارکردها و عملکردهایشان، وظیفه اصلی در حفظ ارزش‌ها و تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی را بر عهده دارند. این در حالی است که تغییر ارزش‌ها در کشور به‌ویژه در بین کارگزاران آن می‌تواند زنگ خطری برای انقلاب باشد. بر همین اساس، درک مناسب راهبردهای ارزشی (غایی) که از پیاده‌سازی مدیریت ارزش‌بنیان مطلوب نظر می‌باشد، می‌تواند در تبیین مناسب ارزش‌ها و پیاده‌سازی آنها راهگشا باشد. بدین منظور با انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختارمند با خبرگان امر و بهره‌گیری از روش‌شناسی نظریه داده‌بنیاد از طریق گردآوری و تحلیل داده‌ها، و رفت و برگشت‌های مستمر در طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، نشانه‌ها، مفاهیم و مقولات راهبردهای غایی مدیریت ارزش‌بنیان به تدریج ظهور یافت. در همین رابطه یافته‌های پژوهش در سه سطح راهبردهای پابرجایی، تکاملی و آرمانی دسته‌بندی شدند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

الگوی اسلامی پیشرفت براساس مفاهیم قرآن کریم

جامعه ایران امروز بیش از هر زمان دیگری در پی کشف الگوهای اسلامی در عرصه های مختلف، بر اساس آموزه های اسلامی است. در این راستا این سؤال مطرح م یشود که الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس مفاهیم قرآن کریم چیست؟ در پاسخ، این مدعا ارائه شده که الگوی پیشرفت قرآنی الگویی است که رهبران الهی با هدف تحقق سعادت دنیوی و اخروی (حیات طیبه) در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و... با تأکید بر منابع وحیانی و بشر...

متن کامل

مدل فرایندی طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

بررسی آثار و پیامدهای 57 سال برنامه‌ریزی توسعه در کشور ما نشان می‌دهد توسعه به سبک غربی (و تنها با جرح و تعدیل‌های اسلامی) از یک سو نتوانسته به مانند کشورهای غربی باعث توسعه کشور شود و از سوی دیگر نیز باعث کمرنگ شدن ارزش‌های اسلامی ایرانی شده است. دلیل این امر را باید در اینجا جستجو کرد که مبانی، اقتضائات و مسائل و غایاتِ توسعه با مبانی، اقتضائات و مسائل و غایات جامعه‌ی اسلامیِ ایران زاویه دارد و...

متن کامل

فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

از جمله مباحث مهم در حوزه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مباحث فقه الکترونیک است. با توجه به نقس اساسی االکترونیک و اینترنت در پیشرفت جامعه، اهمیت فقه الکترونیک و کاربرد آن در حوزه حقوقی و قانونی و حوزه شریعت اسلام بر کسی پوشیده نیست. نگارندکان در این تحقیق پس از بررسی واژه‌ها و مفاهیم کلی و اهمیت فقه الکترونیک و کاربرد آن در حوزه حقوقی و قانونی و شریعت اسلام، به بررسی تطبیق حکم وضعی و تکلیفی فعل ...

متن کامل

تبیین ماهیت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تحقق الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت مبتنی بر انعکاس آرمان ها و اهداف نظام با اتکا به پشتوانه های حقوقی و شرعی، تبیین کننده نگاهی سیستمی مشتمل بر تعیین اجزای مرتبط و ترسیم چگونگی ارتباط آنها، دارا بودن قابلیت تطبیق و دسترسی و بهره مندی از قابلیت پایداری و بقای تمدن اسلامی می باشد. این مقاله ابتدا به بازشناسی مفهوم و ماهیت الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت می پردازد؛ سپس مفاهیمی چون عرصه های پیشرفت، مفهو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 15

صفحات  51- 69

تاریخ انتشار 2019-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021