راهبردهای مطلوب برای آموزش علوم انسانی در دانشگاه‌های کشور

نویسندگان

  • باقری, خسرو دانشگاه تهران
  • حاتمی , جواد دانشگاه تربیت مدرس
  • عطاران , محمد دانشگاه خوارزمی
  • فاضلی, نعمت الله دانشگاه علامه طباطبایی
  • فراستخواه , مقصود موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
  • مهر محمدی , محمود دانشگاه تربیت مدرس
  • موسی پور, نعمت الله پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
چکیده مقاله:

تاریخ دریافت: 09/08/1389 تاریخ پذیرش: 15/05/1390 چکیده استادان رشته‌های علوم انسانی همچون سایر استادان که در دیسیپلین‌های دیگر تخصص دارند، از صلاحیت‌های لازم در حوزه طراحی آموزشی برخوردار نیستند. گزارش‌های ارزیابی درونی از جمله مستنداتی است که بر درستی این مدعا صحه می‌گذارد. البته اگر به شرایط جذب استادان در نظام آموزشی ایران بنگریم نیز معلوم می‌شود که برخورداری از شایستگی‌های حرفه‌ای (تدریس) اساساً مورد توجه نبوده و لذا آنچه از شواهد تجربی به دست آمده، چنان است که به طور منطقی انتظار می‌رود. یکی از اقداماتی که برای رویارویی مؤثر با این وضعیت لازم است، تبیین الگوها و راهبرد‌های مطلوب تدریس برای رشته‌های علوم انسانی است. این هدفی است که در این پژوهش تعقیب شده است. علوم انسانی از آن حیث مورد تأکید است که از یک سو به دلیل تنوع اهداف یادگیری، نیازمند تنوع بیشتری در راهبرد‌های تدریس است و از سوی دیگر، آموزش در این رشته‌ها در مقیاس وسیع‌تری به راهبرد‌ها و الگو‌های تدریس سنتی متکی است. در این پژوهش با رویکردی میان‌رشته‌ای و از ابعاد گوناگون، هدف شناسایی الگو‌ها و راهبرد‌های مطلوب تدریس علوم انسانی مورد کاوش قرار گرفته است. به دیگر سخن در طراحی پژوهش، مطالعات فرعی متعددی تعریف شده‌اند که از منظر‌های گوناگون به این پرسش که الگو‌ها و راهبرد‌های مطلوب کدامند، پاسخ داده است. منظر‌های یادشده عبارت بوده‌اند از: فلسفی و معرفت‌شناختی، تحلیل سیلست‌ها، تحلیل ضرورت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحلیل پژوهش‌های انجام‌شده و شواهد تحربی و بالاخره تجربه‌های زیسته استادان منتحب. از نظر روش‌شناختی برای دستیابی به یک ترکیب همگونی از الگوها و راهبرد‌ها باید تدابیر لازم اندیشیده می‌شد. در این راستا، دو تدبیر به کار گرفته شد. یکی برشماری الگو‌ها و راهبرد‌های اولیه از منابع تخصصی که به عنوان مرجع مورد استفاده کلیه محققان قرار گرفت. تدبیر دوم به شناسایی چالش‌های تحقق الگو‌ها و راهبرد‌ها در آموزش عالی ایران بازمی‌گشت که خود به مرجع دوم محققان بدل شد تا یافته‌های مطالعات فرعی در آینه چالش‌های بومی مورد بازبینی و ارزیابی قرار گیرند. الگو‌ها و راهبرد‌های شناسایی‌شده در این پژوهش می‌توانند زمینه مناسبی برای تدارک دوره‌های آموزشی و توانمند‌سازی حرفه‌ای استادان باشد. پیشنهاد‌ها و سیاست‌های اجرایی متعدد دیگری نیز از یافته‌های این پژوهش به دست آمده که در مقاله تشریح شده‌اند. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

راهبردهای مطلوب برای آموزش علوم انسانی در دانشگاه های کشور

تاریخ دریافت: 09/08/1389 تاریخ پذیرش: 15/05/1390 چکیده استادان رشته های علوم انسانی همچون سایر استادان که در دیسیپلین های دیگر تخصص دارند، از صلاحیت های لازم در حوزه طراحی آموزشی برخوردار نیستند. گزارش های ارزیابی درونی از جمله مستنداتی است که بر درستی این مدعا صحه می گذارد. البته اگر به شرایط جذب استادان در نظام آموزشی ایران بنگریم نیز معلوم می شود که برخورداری از شایستگی های حرفه ای (تدریس) ا...

متن کامل

راهبردهای بالندگی اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی شمال کشور بر اساس برنامه تحول و نوآوری در آموزش پزشکی

BACKGROUND AND OBJECTIVE: The development and innovation program in medical education is a strategic program in order to fulfill the objectives of the developmental programs of the health system. Since the medical faculty members have an important role in promoting public health, this study aimed to identify strategies for growth and development of faculty members of medical universities at nor...

متن کامل

بررسی امکانات کالبدی و نیروی انسانی برای راه‌اندازی دوره کارشناسی ارشد آموزش علوم در کشور

 یکی از عوامل برخورداری از آموزش عالی با کیفیت، ایجاد ساختارها و برنامه‌های آموزشی نوینی است که مورد نیاز جامعه باشد. در حال حاضر، آموزش علوم به عنوان بخشی از دانش بشری در دوحیطه ساختار و محتوا پیشرفت فراوانی در جوامع توسعه یافته داشته است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که ساختار فعلی آموزش علوم در آموزش عالی و دانشگاه‌های کشور تفاوت اساسی با کشور‌های توسعه یافته دارد. این مسئله به ویژه در ز...

متن کامل

جایگاه آموزش الکترونیکی در دانشگاههای علوم پزشکی

Background and Aim: Ever-increasing development of access to appropriate software and hardware for e-learning especially development of worldwide web has suggested new horizons for educational institutes. It is much important in medical sciences, because Medical Sciences deal with the health of human beings. Since beside issues related to education, research and information production, appropri...

متن کامل

راهبردهای ارزش‌آفرینی در پژوهشهای علوم انسانی اسلامی

هدف: پژوهش حاضر به دنبال ارتباط بین فنّاوری نرم با تحقیقات علوم انسانی و به منظور ارزش‌آفرینی در پژوهشهای علوم انسانی اسلامی بود. روش: این پژوهش یک مطالعۀ کیفی و کمّی(آمیخته) است که به صورت توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی‌ها...

متن کامل

بررسی امکانات کالبدی و نیروی انسانی برای راه اندازی دوره کارشناسی ارشد آموزش علوم در کشور

یکی از عوامل برخورداری از آموزش عالی با کیفیت، ایجاد ساختارها و برنامه های آموزشی نوینی است که مورد نیاز جامعه باشد. در حال حاضر، آموزش علوم به عنوان بخشی از دانش بشری در دوحیطه ساختار و محتوا پیشرفت فراوانی در جوامع توسعه یافته داشته است. با این حال، بررسی ها نشان می دهد که ساختار فعلی آموزش علوم در آموزش عالی و دانشگاه های کشور تفاوت اساسی با کشور های توسعه یافته دارد. این مسئله به ویژه در زم...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 1

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 2013-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023