رثاء الحسین (ع) فی شعر عبدالعظیم الربیعی (الآبادانی)

نویسندگان

چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

دراسة رثاء الحسین (ع) فی أشعار الإمام السجاد (ع)

إنّ من یدرس رثاء الإمام الحسین (ع) فی الشعر، یجد فیه مضامین تنبیءعن وقائع عظیمة وخطوب فادحة محرقة تبیّن مدی تأثّر الشعراء بحادثة الطف وما جری للإمام الحسین (ع). فجاءت هذه المضامین فیها مملوءة بالصور تحکی عن هذه الوقائع وما عاناه الإمام (ع) وأصحابه. فقمنا فی هذه المقالة بدراسة الرثاء الحسینی خلال أشعار الإمام السجاد (ع) علی أساس المنهج الوصفی ـ التحلیلی فنجد فیها مضامین أهمّها ذمّ الناس وإثارة روح ال...

متن کامل

رثاء الإمام الحسین (ع) فی ملحمة عید الغدیر

تقصد هذه المقالة دراسة مضامین الرثاء الحسینی فی ملحمة «عید الغدیر» للشاعر المسیحی بولس سلامة بدءً بمقدمة فی أدب الطفّ، ومن ثمّ تتحدّث المقالة عن حیاة الشاعر القاسیة وآثاره، خاصة ملحمته الإسلامیة الکبری التی نال بها الشاعر شهرة مدویة فی عالم الأدب؛ کما تشیر إلی شخصیته التی دفعته إلی التصدی لها، العمل الذی یمثّل غنی روحه التی تسامت عن روحیة معلبة؛ بعد أن أبدی رغبته فی نظم الشعر فی أهل البیت (ع)، خاصة ...

متن کامل

رثاء الامام الحسین (علیه السلام) فی شعر السید حیدر الحلی

السید حیدر الحلی فتح فی الرثاء طریقه جدیده ، وابدع فی الفاظه و معانیه ، فاثار الخواطر و سخّر فی النفوس و استمطر الدموع مع قراه شعره ، هذا الامر ادّی حتّی اعتبره آلاخرون کامام فی الرثاء . الصفه الممیزه التی تکون فی رثاء وضوح الثوره فیها و قد تتفجر هذه الثوره فی بدء القصیده و تنتهی کبرکان ثوری اثناءها ، لذلک ، یدعو الانسان للثوره و اخذ الثار من الظالمین و الطغاه . نستطیع ان نقسم رثاءه من حیث المعنی...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 17  شماره 1

صفحات  1- 18

تاریخ انتشار 2014-09-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023