ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزاییک رگه‌ای گندم (WSMV) در مزارع غلات استان گلستان

ثبت نشده
چکیده

در سال‌های اخیر، علایم بیماری‌های ویروسی شامل موزاییک مخطط، بدشکل شدن پهنک برگ و لاغری خوشه در سطح وسیعی از مزارع غلات استان گلستان مشاهده شده‌اند. به‌منظور بررسی علل این عوارض، اقدام به ردیابی ویروس موزاییک مخطط گندم (WSMV) در میزبان‌های زراعی از جمله گندم و علف‌های هرز غالب مزارع شامل سوروف (Echinochloa crus-galli)، قیاق (Sorghum halepense)، دم‌روباهی (Setaria glauca)، علف خرچنگی (Digitaria sanguinalis) و جوموشی (Bromus spp) و دژگال (Echinochloa colonum)، که دارای علایم یاد شده بودند، گردید. در سال زراعی 87-1386، تعداد 700 نمونه از میزبان‌های مشکوک به بیماری تهیه گردید. نمونه‌های یاد شده با آزمون الایزای غیرمستقیم با استفاده از آنتی‌سرم پلی‌کلونال ویروس WSMV و نیز تعدادی از نمونه‌های آلوده در آزمون PCR با استفاده از آغازگرهای اختصاصی WSMV شامل RCF1، WSM1، WSMF10 و WSMF13 که از ناحیه 5" ژنوم پوشش پروتئینی ویروس یاد شده تهیه شد، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از الایزای غیرمستقیم، برای اولین بار حضور این ویروس را برروی علف خرچنگی و دژگال تأیید کرد. واکنش‌های مثبت در آزمون RT-PCR با آغازگرهای اختصاصی WSMV نیز در گندم، علف خرچنگی و دژگال بیانگر وجود ویروس یاد شده بود. براساس نتایج این تحقیق، گرچه در مواردی مزارع گندم و علف‌های هرز خودرو در مزارع و باغات اطراف، علایمی از قبیل موزاییک، رگه‌های نامنظم، به رنگ زرد مایل به قهوه‌ای و کم رشدی از خود نشان می‌دادند، ولی در اغلب موارد وجود ویروس یاد شده در گندم منفی بود. تحقیق روی ردیابی ویروس در میزبان‌های اهلی از جمله گندم در این استان ادامه دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزاییک شلغم (TuMV) در علف هرز ناخنک (Goldbachia laevigata) در مزارع زعفران

ویروس موزاییک شلغم (Turnip mosaic virus; TuMV) از خانواده پوتی­ویریده و جنس پوتی­ویروس، دارای وسیع‌ترین دامنه میزبانی در بین ویروس­های این جنس است. علف‌های هرز به عنوان منابع نگهدارنده ویروس نقش مهمی در همه‌گیری آن روی گیاه اصلی دارند. به منظور ردیابی و بررسی حضور TuMV، 44 گونه علف‌ هرز مربوط به هشت خانواده در بهار 1396 از مزارع زعفران شهرستان‌های قائن، فردوس، سرایان و بیرجند جمع‌آوری گردید. رد...

متن کامل

ردیابی سرولوژیکی و تعیین دامنه میزبانی ویروس مخطط توتون در استان گلستان

استان گلستان یکی از مهم ترین مناطق کشت توتون در کشور می باشد. ویروس مخطط توتون Tobacco Streak Ilarvirus یکی از ویروس های مخرب توتون بوده که دارای دامنه میزبانی وسیع و گسترش جهانی است. به منظور بررسی سرولوژیکی ویروس مخطط توتون در 13 منطقه استان گلستان، تعداد 500 نمونه مشکوک گیاهی متعلق به 8 خانواده اسفناجیان، تاج خروسیان، فاباسه، سولاناسه، پنیرکیان، پوآسه، جالیز و گل ستاره ای با علایم دفرمه شدن ...

متن کامل

ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزاییک کاهو (lmv) در منطقه گرگان

ویروس موزاییک کاهو (lettuce mosaic virus, lmv) از بیماری¬های مخرب و مهم اقتصادی است که متعلق به جنسpotyvirus و از خانواده potyviridaeمی¬باشد. در ¬¬سال های اخیر علائم بیماری ویروسی (موزائیک) در سطح وسیعی از مزارع کاهو استان گلستان شایع شده است. به منظور ردیابی ویروس lmv ، 93 نمونه¬ مشکوک به بیماری که دارای علایم موزاییک، پیسک، کوتولگی، کاهش رشد، بدشکلی برگها و عدم تولید تاج طبیعی بودند طی سال زر...

15 صفحه اول

مقایسه مولکولی ناحیه ΄5 ژنوم جدایه گلستان ویروس موزاییک کوتولگی ذرت (MDMV) با دیگر پوتی¬ویروسهای غلات

ویروس موزائیک کوتولگی ذرت (Maize dwarf mosaic virus, MDMV)یکی از مهم¬ترین و گسترده¬ترین ویروس¬های ذرت در دنیا می¬باشد. تحقیق حاضر به منظور مقایسه خصوصیات مولکولی و آنالیز ترادف نوکلئوتیدی نواحی کد¬کننده پروتئین¬های موجود در ناحیه ΄5 ژنوم ویروس موزاییک کوتولگی ذرت و مقایسه آن با سایر جدایه¬های این ویروس و نیز سایر پوتی¬ویروس¬های غلات انجام گردید. بدین منظور گیاهان ذرت با علائم موزاییک و کوتولگی ...

متن کامل

مقایسه مولکولی ناحیه ΄5 ژنوم جدایه گلستان ویروس موزاییک کوتولگی ذرت (MDMV) با دیگر پوتی¬ویروسهای غلات

ویروس موزائیک کوتولگی ذرت (Maize dwarf mosaic virus, MDMV)یکی از مهم¬ترین و گسترده¬ترین ویروس¬های ذرت در دنیا می¬باشد. تحقیق حاضر به منظور مقایسه خصوصیات مولکولی و آنالیز ترادف نوکلئوتیدی نواحی کد¬کننده پروتئین¬های موجود در ناحیه ΄5 ژنوم ویروس موزاییک کوتولگی ذرت و مقایسه آن با سایر جدایه¬های این ویروس و نیز سایر پوتی¬ویروس¬های غلات انجام گردید. بدین منظور گیاهان ذرت با علائم موزاییک و کوتولگی ...

متن کامل

شناسایی، همسانه‌سازی و آنالیز بیوانفورماتیکی ژن کدکننده پروتئین NIa ویروس موزاییک نواری گندم (WSMV)

ویروس موزاییک نواری گندم از مهم‌ترین آلودگی‌های گندم محسوب می‌شود که شیوع آن در ایران نیز رو به افزایش است. پروتئین NIa یکی از انواع پروتئین‌های حیاتی موجود در این ویروس است که دارای وظایف مهمی در همانندسازی، تکثیر و هضم پروتئولیتیک پلی پروتئین ویروسی می‌باشد. با توجه به نقش حیاتی پروتئین NIa در آلودگی ویروسی، هدف از مطالعه حاضر جداسازی، تعیین توالی و بررسی دقیق ساختار دوم و سوم این پروتئین بود...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 16  شماره 4

صفحات  137- 148

تاریخ انتشار 2012-07-18

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023