ردیابی مولکولی ژن مقاومت ژنوتیپهای گوجه فرنگی نسبت به بیماری شانکر ساقه ناشی از قارچ Alternata alternaria

نویسندگان

  • خدیجه پیر فرد دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران شرق
  • سعیده پیرایش دکتری بیماری شناسی گیاهی وزارت جهاد کشاورزی، معاونت زراعت
چکیده مقاله:

با گسترش فعالیت قارچ‌های بیمارگر در گیاهان زراعی، انجام مطالعات دقیق را در بحث کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی، مهم و ضروری به نظر می‌رسد. شانکر ساقه گوجه‌فرنگی که در اثر فعالیت قارچ Alternaria alternata f. sp. lycopersici ایجاد می‌شود‌، از مهم‌ترین بیماری‌های گوجه‌فرنگی در ایران است. این قارچ فیتوتوکسینی بنام AAL-toxins تولید می‌کند که بازدارنده بیوسنتز اسفنگولیپد در گیاه میزبان بوده و باعث شانکر ساقه می‌شود. مقاومت در برابر پاتوژن و عدم حساسیت به توکسین، توسط جایگاه ژنی ASC1 در گیاه میزبان کنترل می‌شود. پروتئین حاصل از بیان این ژن، قادر به سم زدایی AAL-Toxin است. این تحقیق با هدف ردیابی این ژن در34 ژنوتایپ مهم مورد استفاده در ایران انجام شد. پس از ساخت آغازگر مناسب برای ردیابی ژن دخیل در مقاومت گوجه فرنگی به بیماری شانکر ساقه و این ژن طی واکنش PCRدر ارقام مورد آزمایش ردیابی گردید. سپس محصول PCR توالی‌یابی شده و نتیجه سکوئنس نشان داد که باند ایجاد شده مربوط به ژن مورد نظر می-باشد که از بین ژنوتایپ‌های مورد آزمایش ارقام کال جیN3، اکسیر فلات،VF Early urbana ، اوان، هیبریدps515، CHفلات، متین، Bonny Bost، هیبرید ایون، دارای ژن ASC-1بودند و برای اولین بار در ایران با روش‌های مولکولی به عنوان ژنوتایپ‌های دارای ژن مقاوم به شانکر ساقه برای مطالعات بعدی معرفی شدند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بیماری شانکر باکتریایی گوجه فرنگی، بیماری شانکر باکتریایی گوجه فرنگی

باقری  ع. 1397. بیماری شانکر باکتریایی گوجه‌فرنگی . دانش بیماری‌شناسی گیاهی 7(2): 21-14.  DOI: 10.2982/PPS.7.2.14 بیماری شانکر باکتریایی از بیماری‏های مهم و اقتصادی گوجه‏فرنگی است که توسط باکتری Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis ایجاد می‏شود. بوته­های بیمار برگ­های رنگ پریده، زرد و خشک و ساقه­هایی با نشانه­های نوارهای کم‌رنگ تا بی‌رنگ و در حالت پیشرفت شانکر دارند و پژمردگی بوته­ه...

متن کامل

مطالعه بیماری شانکر ساقه گوجه فرنگی در استان بوشهر

با توجه به بازدیدهایی که از مزارع گوجه فرنگی استان بوشهر بعمل آمد، وجود بیماری شانکر ساقه گوجه فرنگی بررسی و اثبات گردید که علائم بیماری بصورت ایجاد زخمهایی بر روی ساقه نزدیک خاک و در سایر قسمتهای ساقه ایجاد می گردد. این زخمها بصورت بیضوی تا کشیده و بعضا ً بصورت خطوطی سیاه رنگ در طول ساقه دیده می شود و همچنین برگها و میوه نیز آلوده می شود. در روی برگها لکه ها بصورت نکروز بین رگبرگی و در میوه ه...

متن کامل

واکنش ژنوتیپ های گوجه فرنگی به بیماری شانکر آلترناریائی ساقه

واکنش بیست و دو ژنوتیپ گوجه فرنگی در مزرعه و گلخانه به یک جدایه مهاجم و بیماریزای قارچ عامل شانکر ساقه ( alternaria alternata f.sp. lycopersici ) با انجام آلودگی مصنوعی مورد ارزیابی قرار گرفت. گیاهچه های ژنوتیپ های گوجه فرنگی پس از انتقال نشاء به خطوط کاشت در مزرعه و یا به گلدان های پلاستیکی در گلخانه، با سوسپانسیون جدایه قارچ عامل بیماری به میزان 106 اسپور در میلی لیتر به طور جداگانه مایه زنی ...

متن کامل

تشخیص مولکولی سریع بیماری لکه قهوه‌ای مرکبات با استفاده از ژن ACT در Alternaria alternata

مقدمه: امروزه استفاده از روش‌های شناسایی سریع عوامل بیماری‌زای گیاهی در پیشگیری از شیوع آفت‌ها در کشاورزی اهمیت بسیاری دارد. بیماری لکه قهوه‌ای از رایج‌ترین بیماری‌های مرکبات در کشور است که جدایه‌های بیماری‌زای Alternaria alternataآن را ایجاد می‌کنند.‏‏ مواد و روش‏‏ها: در پژوهش حاضر، برای نخستین بار روش مولکولی مبتنی بر PCR برای تشخیص سریع بیماری لکه قهوه‌ای ارائه شده است. به این منظور، از باغ‌...

متن کامل

ارزیابی حساسیت ارقام مختلف مرکبات نسبت بیماری لکه برگی ناشی از قارچ Alternaria alternata در شرایط آزمایشگاه

    ارزیابی حساسیت ارقام مختلف مرکبات نسبت بیماری لکه برگی ناشی از قارچ Alternaria alternata در شرایط آزمایشگاه     اسماعیل محمودی*   * گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران   * نویسنده مسئول: [email protected]     تاریخ دریافت 27/4/89 تاریخ پذیرش : 25/7/89     چکیده   بیماری آلترناریایی لکه قهوه‌ای یکی از مهمترین بیماریهای مرکبات در سراسر جهان...

متن کامل

مطالعه بیماری شانکر ساقه گوجه فرنگی در استان بوشهر

با توجه به بازدیدهایی که از مزارع گوجه فرنگی استان بوشهر بعمل آمد، وجود بیماری شانکر ساقه گوجه فرنگی بررسی و اثبات گردید که علائم بیماری بصورت ایجاد زخمهایی بر روی ساقه نزدیک خاک و در سایر قسمتهای ساقه ایجاد می گردد. این زخمها بصورت بیضوی تا کشیده و بعضا ً بصورت خطوطی سیاه رنگ در طول ساقه دیده می شود و همچنین برگها و میوه نیز آلوده می شود. در روی برگها لکه ها بصورت نکروز بین رگبرگی و در میوه ها ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 31  شماره 2

صفحات  188- 202

تاریخ انتشار 2018-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023