ردیابی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی در مناطق عمده کشت محصولات تیره سولاناسه دراستان گلستان

نویسندگان

  • سیده آزاده سیدی گیلانی دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
  • فاطمه زینتی فخرآبادی دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی زابل .
  • مجید جعفری استادیار گروه گیاهپزشکی مجتمع آموزش عالی سراوان.
چکیده مقاله:

چکیده ویروس وای سیب­زمینی  (Potato virus Y, PVY)گونه شاخص جنس Potyvirus از خانواده Potyviridae و یکی از مهم­ترین عوامل محدودکننده­ی کشت محصولات سولاناسه در کشور می­باشد. با توجه به اهمیت این ویروس در گیاهان تیره سولاناسه و نیز گستردگی تنوع کشت این محصولات در استان گلستان، شناسایی نوع نژادهای ویروس، تعیین دامنه­ی میزبانی و تعیین میزبان­های مختلف به منظور ارائه راهکارهای مدیریتی کنترل ویروس وای سیب­زمینی از اهمیت برخوردار است. به منظور ردیابی، تعیین نژاد و دامنه­ی میزبانی PVY در استان گلستان، تعداد 380 نمونه از گیاهانی با علائم موزائیک، نکروز، پژمردگی، کوتولگی و ریزبرگی از مناطق مختلف گرگان، دلند، بندرگز و کردکوی در سال 1393 جمع­آوری گردید. آلودگی نمونه­ها با آزمون الایزای مستقیم به­­­ وسیله آنتی­سرم چند همسانه­ای ویروس وای سیب­زمینی ارزیابی شدند. سپس به منظور بررسی نژادهای مختلف ویروس، عصاره تعدادی از نمونه­هایی که در آزمون الایزا مثبت ارزیابی شدند (185 نمونه)، بر روی گیاه محک توتون رقم سامسون مایه­زنی شدند. همچنین RNA ویروس از نمونه­های گوجه­فرنگی و بادمجان که در آزمون الایزا آلوده به PVY تشخیص داده شدند، استخراج و در آزمون RT-PCR با استفاده از آغازگرهای عمومی پوتی ­ویروس­ها، Oligo1n و Oligo2n، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد سه نژاد PVYN، PVYC و PVYOدر خانواده سولاناسه در استان گلستان وجود داردوPVYCنژاد غالب است. این اولین گزارش از وجود ویروس وای سیب­زمینی برروی میزبان­های گوجه­فرنگی و بادمجان با استفاده از روش­های سرولوژیک و مولکولی دراستان گلستان می باشد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی به روش های مولکولی در مزارع توتون استان گلستان

بیماری های ویروسی توتون به دلیل تاثیر بر کیفیت و کمیت محصول، از اهمیت بسیاری برخوردارند. یکی از مهمترین ویروس های توتون که از پراکنش جهانی برخوردار است، ویروس وای سیب زمینی (potato virus y, pvy) می باشد. این ویروس از جنس potyvirus و خانواده potyviridae با پیکره ایزومتریک و ژنوم rna تک لا و مثبت می باشد. به منظور بررسی پراکندگی مکانی و تعیین موقعیت تاکسونومیکی جدایه های pvy ، در تابستان 1389 تعد...

15 صفحه اول

ردیابی مولکولی ویروس وای سیب¬زمینی با استفاده از آغازگرهای عمومی در استان اردبیل

ویروس وای سیب­زمینی (Potato virus Y, PVY) مهم­ترین ویروس آلوده­کننده­ی مزارع بادمجانیان در سراسر جهان می­باشد. به منظور ردیابی پوتی­ویروس­ها در مزارع گیاهان خانواده­ی بادمجانیان استان آذربایجان­شرقی و اردبیل تعداد 112 نمونه­ی گیاهی با علایم موزاییک، ابلقی و زردی جمع­آوری و بعد از بررسی با آغازگر­های عمومی جنس پوتی­ویروس، تعداد 23 نمونه آلوده تشخیص داده شدند. از بین نمونه­های آلوده، نمونه­هایی ب...

متن کامل

شناسایی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی (pvy)به روش مولکولی در مزارع سیب زمینی استان خراسان شمالی

سیب زمینی یک محصول مهم جهانی است و در ایران نیز در دهه گذشته وسعت کشت آن افزایش یافته است. ویروس وای سیب زمینی یکیازویروس هایمخربدرخانوادهسولاناسه وبخصوص سیب زمینی محسوب می-شود. در برنامه های تولید ارقام مقاوم یا متحمل در برابر بیماری های ویروسی سیب زمینی، داشتن اطلاعات کافی از نوع نژادها و پراکنش آن ها در مناطق کشت کشور از مهم ترین پیش نیازها محسوب می شود. بدین منظور برای ردیابی و تعیین نژاد ه...

15 صفحه اول

ردیابی و تعیین استرین ویروس وای سیب زمینی به روش تاس الایزا و آرتی پی سی آر از مزارع فلفل استان گلستان

چکیده ویروس وای سیب­زمینی (Potato virus Y, PVY) یکی از ویروس­های مخرب گیاهان تیره­ی سولاناسه می­باشد که در استان گلستان از سیب­زمینی و توتون گزارش شده ­است، اما در خصوص وجود آن در مزارع فلفل استان تاکنون بررسی صورت نگرفته است. با توجه به اهمیت فلفل به عنوان یکی از میزبان­های مهم PVY و کشت محصولات تیره­ی سولاناسه در مجاورت یکدیگر، آگاهی از وجود این ویروس در فلفل، حائز اهمیت می­باشد. در این بررس...

متن کامل

ردیابی مولکولی ویروس وای سیب¬زمینی با استفاده از آغازگرهای عمومی در استان اردبیل

ویروس وای سیب­زمینی (potato virus y, pvy) مهم­ترین ویروس آلوده­کننده­ی مزارع بادمجانیان در سراسر جهان می­باشد. به منظور ردیابی پوتی­ویروس­ها در مزارع گیاهان خانواده­ی بادمجانیان استان آذربایجان­شرقی و اردبیل تعداد 112 نمونه­ی گیاهی با علایم موزاییک، ابلقی و زردی جمع­آوری و بعد از بررسی با آغازگر­های عمومی جنس پوتی­ویروس، تعداد 23 نمونه آلوده تشخیص داده شدند. از بین نمونه­های آلوده، نمونه­هایی ب...

متن کامل

ردیابی مولکولی ویروس وای سیب زمینی با استفاده از آغازگرهای عمومی در استان اردبیل

ویروس وای سیب­زمینی (potato virus y, pvy) مهم­ترین ویروس آلوده­کننده­ی مزارع بادمجانیان در سراسر جهان می­باشد. به منظور ردیابی پوتی­ویروس­ها در مزارع گیاهان خانواده­ی بادمجانیان استان آذربایجان­شرقی و اردبیل تعداد 112 نمونه­ی گیاهی با علایم موزاییک، ابلقی و زردی جمع­آوری و بعد از بررسی با آغازگر­های عمومی جنس پوتی­ویروس، تعداد 23 نمونه آلوده تشخیص داده شدند. از بین نمونه­های آلوده، نمونه­هایی ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 2

صفحات  1- 12

تاریخ انتشار 2016-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023