روابط بین عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های گلرنگ (. Carthamus tinctorius L)

نویسندگان

  • ارزانی, احمد
  • امینی, فاطمه
  • سعیدی, قدرت اله
چکیده

In order to investigate the relationship among seed yield and its components in safflower, path and factor analysis were conducted using the agronomic and morphological traits of 32 genotypes. Genotypes were evaluated on the Research Farm of Isfahan University of Technology, using a randomized complete block design with three replications. The correlation coefficients showed that number of seeds per capitula and number of capitula per plant had the highest positive correlation with both seed yield and seed yield per plant. The results of regression analysis showed that number of capitula per plant explained 43.6%, and along with seeds per capitula and plant height 60% of the phenotypic variations for seed yield. The regression analysis for seed yield per plant also revealed that seeds per capitula, capitula per plant and seed weight in order had more contributions to the variation of seed yield per plant and explained 81.2% of its variation. Path analysis showed that capitula per plant had the most direct positive effect on both seed yield and seed yield per plant however, this effect was decreased by the indirect and negative effect of seed weight. Results of factor analysis recognized 3 main factors which explained 81.81 % of total variation of the data. These factors were named the seed yield and its components, phenological traits and branching. In general, it can be concluded that seeds per capitula, capitula per plant and seed weight in order contributed more to the seed yield of safflower genotypes. In conclusion, these yield components can be used as selection criteria in breeding programs.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تجزیه پایداری عملکرد ژنوتیپ های گلرنگ (carthamus tinctorius l.)

کارایی انتخاب بهترین ژنوتیپ های گلرنگ می تواند با استفاده از ترکیب روش های گرافیکی و تجزیه های آماری افزایش یابد. آزمایش حاضر به­منظور تعیین پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های گلرنگ با استفاده از دو روش فوق انجام شد. بیست ژنوتیپ گلرنگ در گچساران، چرام، بهبهان و ده دشت در سه سال زراعی (1382-1379) با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه واریانس ساده برای هر کد...

متن کامل

تأثیر کودهای بیولوژیک بر درصد روغن، عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) در سطوح مختلف آبیاری

چکیده به منظور بررسی تأثیر سطوح آبیاری، ازتوباکتر و قارچ مایکوریزا  بر درصد روغن، عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)، در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1389 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. عامل اول چهار سطح آبیاری شامل آبیاری مطلوب، تنش ملایم، تنش متوسط و تنش شدید و عامل دوم تیمار بیولوژی...

متن کامل

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن ارقام مختلف گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن ارقام گلرنگ، آزمایشی در سال زراعی 92-1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند انجام شد. آزمایش به صورت طرح کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تاریخ کاشت 25 مهر، 10 آبان، 25 آبان و 10 آذر به عنوان کرت اصلی و سه رقم محلی اصفهان، زرقان و LRV به عنوان کرت فرعی در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که تأخیر در...

متن کامل

بررسی اثر رژیم‌های آبیاری و مقادیر پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

به‌منظور بررسی اثر رژیم‌های آبیاری و کود پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه‌ای آزمایشی در قزوین طی سال زراعی 89-1388 بر روی رقم پاییزه گلدشت اجرا گردید. عوامل آزمایش شامل آبیاری در چهار سطح (آبیاری براساس 60، 100، 140 و 180 میلی‌متر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاس A) و مقادیر کود پتاسیم د...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 45

صفحات  525- 535

تاریخ انتشار 2008-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023