روش‌های مختلف شکستن خواب بذر بر جوانه‌زنی گیاهان جنگلی Prspopis juliflora و Acacia victoriae

نویسندگان

  • بیژن زاده, احسان دانشگاه شیراز
  • شکاری, محمدرضا دانشگاه کاشان
چکیده مقاله:

Prspopis Juliflora and acacia Acacia victoriae species of precious and semi-arid and arid regions that are compatible with wood and charcoal production, soil conservation, forage production and medicinal value are very important and acacia, and stimulated their germination has been studied. Treatments used to overcome seed dormancy were treated with concentrated sulfuric acid 98% (H2so4), 15 min, treated with dilute sulfuric acid 50% (H2so4), 15 min, 15 min hot water treatment, combined treatment consisting of sulfuric acid treatment plus cold and hot and cold water treatments. The comparison of distilled water was used as control. Research in a completely randomized design with six treatments and four replications. The results of analysis of variance and Duncan test revealed significant differences in germination was obtained from the treatments. The highest germination of mesquite plants (Prspopis Juliflora) and acacia (Acacia victoriae), respectively, in the treatment of 98% concentrated sulfuric acid and hot water treatments, respectively. The results indicated sulfuric acid and hot water treatments plants, mesquite and acacia, respectively, for the best and most easy method is to stimulate germination.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

روش های مختلف شکستن خواب بذر بر جوانه زنی گیاهان جنگلی prspopis juliflora و acacia victoriae

با توجه به وجود رکود فیزیکی بذر در خانوادۀ بقولات که ناشی از پوسته های نفوذ ناپذیر بذر در برابر آب است. در این پژوهش، تأثیر تیمارهای مختلف برای شکستن خواب بذرهای کهور و آکاسیا و تحریک جوانه زنی آن ها بررسی شده است. تیمارهای مورد استفاده برای شکستن خواب بذر عبارت بودند از: تیمار اسید سولفوریک غلیظ 95 درصد به مدت 15 دقیقه، اسید سولفوریک رقیق 50 درصد به مدت 15 دقیقه، تیمار آب داغ 95 درجه به مدت 15...

متن کامل

بررسی روش‌های مختلف شکستن خواب بذر شاهتره (Fumaria parviflora Lam.)

بذور اغلب گیاهان دارویی دارای انواع خواب می­باشند. بنابراین شناخت روش­های شکست خواب بذر این گیاهان جهت تولید و پرورش آنها ضروری است. به منظور مطالعه اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر گیاه دارویی شاهتره Fumaria parviflora Lam. دو آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در آزمایشگاه زیست‌شناسی دانشگاه پیام نور مشهد در سال 1395 انجام شد. در آزمایش اول، عوامل آزمایش شامل سرما...

متن کامل

بررسی روش‌های مختلف شکستن خواب بذر شاهتره (Fumaria parviflora Lam.)

بذور اغلب گیاهان دارویی دارای انواع خواب می­باشند. بنابراین شناخت روش­های شکست خواب بذر این گیاهان جهت تولید و پرورش آنها ضروری است. به منظور مطالعه اثر تیمارهای مختلف بر شکست خواب بذر گیاه دارویی شاهتره Fumaria parviflora Lam. دو آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در آزمایشگاه زیست‌شناسی دانشگاه پیام نور مشهد در سال 1395 انجام شد. در آزمایش اول، عوامل آزمایش شامل سرما...

متن کامل

بررسی مشکلات جوانه‌زنی و روشهای شکستن خواب بذر سیاه‌گینه (Dendrostellera lessertii Van Tiegh)

سیاه‌گینه (Dendrostellera lessertii Van Tiegh) گونه‌ای بوته‌ای است که در عرصه‌های مراتع ایران گسترده است. از آنجا که این گیاه برای دام غیرخوشخوراک است، مورد توجه محققان و مرتعداران قرار نگرفته است. عصاره سمی برگهای سیاه‌گینه به‌طور قابل توجهی تکثیر سلولهای سرطانی را کاهش می‌دهد و از تکثیر تصاعدی آنها جلوگیری می‌کند. اثر ترکیب خالص عصاره سلولهای برگ این گیاه بر روی فعالیت آنزیم آلکالین‌فسفاتاز د...

متن کامل

بررسی تأثیر تیمارهای مختلف شکستن خواب بر جوانه‌زنی بذر گیاه برگ گندمی باریک (Agriophyllum minus)

گیاه برگ گندمی افزون بر خواص دارویی، دارای اهمیت زیادی در تثبیت تپه­های ماسه­ای، حفاظت خاک و تغذیه دام است. با توجه به مشکل جوانه‌زنی بذر این گونه، از این تحقیق بهبود جوانه‌زنی آن با استفاده از تکنیک­های سرمادهی و هالوپرایمینگ بررسی می­شود. بدین منظور، بذور بعد از اعمال تیمارهای مختلف سرمادهی شامل شاهد، منجمد کردن بذور، 20 روز سرمای مداوم، سرمای متناوب به صورت 5 روز یکبار و سرمای شبانه، در 3 تک...

متن کامل

تاثیر تیمارهای مختلف شکستن خواب بر بذر دو توده رازیانه (Foeniculum vulgare Mill)

به منظور بررسی اثر تیمارهای شکست خواب بذر رازیانه، آزمایشی به صورت اسپیلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با 4 تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان در سال 1393 انجام گردید. در این آزمایش سطوح سرمادهی مرطوب در کرت های اصلی و فاکتوریل نوع توده بذری و تیمارهای شکستن خواب در کرت های فرعی قرار گرفتند. سطوح سرمادهی مرطوب شامل عدم سرمادهی، 15، 30 و 4...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 4

صفحات  35- 42

تاریخ انتشار 2014-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023