روشی جدید جهت محاسبه زاویه تماس قطره با سطوح

نویسنده

چکیده

در این تحقیق، با استفاده از روش پردازش تصویر زاویه تماس قطره با سطح در حالت متقارن و نامتقارن بررسی و اندازه­گیری شد. در این روش زاویه تماس توسط آنالیز تصویر بدست می­آید و هیچ نیازی به مشخصات سیال و یا سطح جامد نیست. اساس فرایند اندازه­گیری، برطبق روش تقاطع همراه با تابع وزن گوسی است، به این صورت که در ابتدا نقطه تماس به صورت دقیق توسط اپراتور هریس مشخص و سپس یکسری از نقاط روی مرز قطره در نزدیکی نقطه تماس انتخاب شد. در مرحله بعد زاویه بین این جفت نقاط توسط خط مرتبط و مستقیم بین آنها بدست آمد. و در نهایت میانگین زوایا براساس یک تابع وزنی گوسی محاسبه شد. جهت اعتبارسنجی الگوریتم پیشنهادی نتایج حاصل با نتایج بدست آمده از روش استانداردی که اخیراً مطرح شده مقایسه شد و اختلاف نتایج کمتر از 1 درجه بدست آمد. مزایای این روش شامل دقت بالا، قابلیت انجام برای گستره وسیعی از زوایای تماس، قابلیت استفاده برای قطره­های متقارن و نامتقارن و نیز کاملا خودکار بودن این روش است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عددی اثر الگوی زبری در محاسبه ی زاویه ی تماس قطره روی سطح

در این مطالعه، کاربرد معادله‌ی کسی ـ بکستر در محاسبه‌ی زاویه‌ی تماس ظاهری برای قطرات با اندازه‌ی مختلف روی سطح زبر بررسی شده است. زاویه‌ی تماس محاسبه شده از تقریب کسر سطحی ارائه شده توسط کسی ـ بکستر در سطوح زبر با مقدار حاصل از روش عددی توسعه داده شده در این مطالعه، مقایسه شده است. همچنین مفهوم کسر طولی پیشنهادی توسط یارسلو و میلر بررسی و روش عددی برای محاسبه‌ی آن ارائه شده است. بدین منظور قطرا...

متن کامل

آنالیز پروفایل قطره نامتقارن روی سطوح افقی، شیب‌دار و دارای انحنا با استفاده از پردازش تصویر

یکی از روش‌های متداول برای تعیین خاصیت ترشوندگی سطوح، اندازه‌گیری زاویه تماس قطره روی آن سطح است. اگرچه محاسبه زاویه تماس قطره روی سطوح افقی، مفصل مورد بررسی قرار گرفته است ولی تعیین زاویه تماس برای قطره نامتقارن روی سطوح شیب‌دار و به ویژه دارای انحنا در حال حاضر عمدتاً از روش­های مبتنی بر خط مماس انجام می‌شود که این روش‌ از دقت و سرعت کافی برخوردار نیست. هدف اصلی از این مطالعه ارائه الگوریت...

متن کامل

ارائه روشی نوین جهت محاسبه تلفات سالیانه شبکه های توزیع

یکی از مسائل حائز اهمیت در شبکه‌های توزیع، مسئله تلفات این شبکه‌ها می‌باشد. تابع تلفات سالیانه انرژی عمدتاً جزء توابع اصلی در مسائل مربوط به بهره‌برداری و توسعه بهینه شبکه‌های توزیع است. جهت محاسبه تلفات سالیانه انرژی شبکه توزیع نیاز انجام محاسبات پخش بار در کلیه ساعات سال است، که این موضوع نیازمند حجم و زمان بالای محاسبات است. در این مقاله با استفاده از مدل بار شبکه IEEE-RTS، یک مدل بار جدید تح...

متن کامل

ارائه روشی برای محاسبه اعتماد در ‏شبکه‏ های اجتماعی بر‌اساس کیفیت خدمت و سوابق تماس

با توجه به محبوبیت شبکه های اجتماعی، نیاز به شناخت کاربران قابل اعتماد به یک نگرانی اصلی تبدیل شده است. همچنین، با رشد سریع شبکه­های اجتماعی و با توجه به این که امروزه بخش عمده­ای از تعاملات، بین افراد ناشناس صورت ‏می‏گیرد، اعتماد نقش مهمی در شکل­گیری روابط بین کاربران ایفا ‏می‏کند. از طرفی با افزایش رفتارهای مغرضانه در شبکه­های اجتماعی، توانایی ارزیابی میزان قابلیت اعتماد، تاثیر مهمی در تصمیم­...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 4

صفحات  47- 55

تاریخ انتشار 2018-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021