روش پاره‌ سازه‌ها برای تحلیل قاب‌های بزرگ مقیاس با استفاده از روش نیروها

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با بکارگیری مفاهیمی از تئوری گراف‌ها، تحلیل سازه‌ها بروش نیروها و پاره سازه‌ها، روش‌هایی برای تحلیل بهینه سازه‌ها و نیز تحلیل قاب‌های بزرگ مقیاس با استفاده از پاره سازه‌ها ارائه شده است. در مورد تحلیل بهینه‌ سازه‌ها، قاب‌های صلب دو بعدی با استفاده از تئوری گراف‌ها، به روش نیروها بوسیله یک نرم‌افزار محاسباتی بنام FORCE که در زبان Fortran Power Station تهیه گردیده است، تحلیل بهینه شده‌اند. بهینگی تحلیل با استفاده از تئوری گراف‌ها و دستگاه‌های خود متعادل یا سیکل‌ها در مدل گراف سازه بر مبنای تعداد کمیته اعضای غیر صفر ماتریس‌های اطلاعاتی و ساختار منظم آنها انجام گرفته است. در مورد تحلیل سازه‌ها به روش پاره سازه‌ها، قاب‌های صلب دو بعدی بزرگ مقیاس با استفاده از تئوری گراف‌ها و مفاهیم پاره سازه‌ها به روش نیروها بوسیله یک نرم‌افزار محاسباتی دیگر بنام SUBFRAME که در زبان  Fortran Power Station تهیه گردیده است، تحلیل شده‌اند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

روش پاره سازه ها برای تحلیل قاب های بزرگ مقیاس با استفاده از روش نیروها

در این مقاله با بکارگیری مفاهیمی از تئوری گراف ها، تحلیل سازه ها بروش نیروها و پاره سازه ها، روش هایی برای تحلیل بهینه سازه ها و نیز تحلیل قاب های بزرگ مقیاس با استفاده از پاره سازه ها ارائه شده است. در مورد تحلیل بهینه سازه ها، قاب های صلب دو بعدی با استفاده از تئوری گراف ها، به روش نیروها بوسیله یک نرم افزار محاسباتی بنام force که در زبان fortran power station تهیه گردیده است، تحلیل بهینه شده...

متن کامل

روش پاره سازه ها برای تحلیل قابهای بزرگ مقیاس با استفاده از روش نیروها

در این پایان نامه با بکارگیری مفاهیمی از تئوری گراف ها، تحلیل سازه ها به روش نیروها و پاره سازه ها، روش هایی برای تحلیل بهینه سازه ها و نیز تحلیل قاب های بزرگ مقیاس با استفاده از پاره سازه ها مطرح گردیده است. از روش نیروها برای تحلیل بهینه و تحلیل قاب های بزرگ مقیاس استفاده شده است. از بین انواع روش نیروها، از روش ترکیباتی استفاده شده است. قالب های صلب دوبعدی با فرض رفتار خطی و تغییر شکل های کو...

15 صفحه اول

روش وزنی تصادفی شبیه‌سازی ‌‌مونت‌کارلو برای تحلیل قابلیت اطمینان سازه‌ها

The computational burdens and more accurate approximations for the estimation of the failure probability are the main concerns in the structural reliability analyses. The Monte Carlo simulation (MCS) method can simply provide an accurate estimation for the failure probability, but it is a time-consuming method for complex reliability engineering problems with a low failure probability and may e...

متن کامل

تحلیل قابلیت اعتماد فازی سازه‌ها با استفاده از روش دینامیکی انتقال پایدار امتدادی

In this paper, a new method is proposed for fuzzy structural reliability analysis; it considers epistemic uncertainty arising from the statistical ambiguity of random variables. The proposed method, namely, fuzzy dynamic-directional stability transformation method, includes two iterative loops. An internal algorithm performs the reliability analysis using the dynamic-directional stability trans...

متن کامل

مقایسه مدل‌های زیرشبکه اغتشاشی برای مدل‌سازی آتش استخری بزرگ مقیاس به روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ

The Smagorinsky and One-Equation sub-grid scales (SGS) for modeling of large scale pool fire using Large Eddy Simulation (LES) has been used and compared. The fire heat release rate was 2.07 MWatt and the fuel was Methane. Based on the mixture fraction approach and infinity fast chemistry assumption, the mean velocity profile and turbulence kinetic energy are calculated and compared against exp...

متن کامل

استفاده از روش شبیه‌سازی زیرمجموعه‌ای در کنترل فعال سازه‌ها

در چند دهه گذشته، الگوریتم‌ها و وسایل کنترلی بسیاری برای کاربردهای مهندسی عمران پیشنهاد شده است، که هر یک از آن‌ها بسته به اهداف و کاربردهای خاص، دارای فواید خاصی می‌باشند. وجود یک معیار مشترک برای مقایسه الگوریتم‌ها و وسایل کنترلی می‌تواند بسیار مفید واقع شود. از آنجایی‌که، عدم قطعیت، در همه سازه‌ها امری ذاتی و اجتناب ناپذیر است، عدم توجه به آن، می‌تواند موجب تنزل یافتن عملکرد سازه کنترل‌شده گ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 5

صفحات  45- 52

تاریخ انتشار 2007-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021