روند توسعه شوری و تخریب اراضی کشاورزی در منطقه شمس‌آباد استان قم

نویسندگان

  • خوش گفتارمنش, امیرحسین
  • ملکوتی, محمدجعفر
  • ولی پور, مژگان
چکیده مقاله:

Salinization and alkalization are considered spatiotemporal dynamic soil degradation processes. In order to investigate the effects of agricultural activities on land degradation and soil salinity, Shamsabad area in Qom province was selected. Aerial photos (1955) and satellite images (1990-2002) were used to examine the changes in land use. Soil samples were collected from 25 locations in the study area from 0-50 cm and 51-100 cm depth at each location. For comparative purposes, sampling locations in this study were similar to locations used for salinity study in 1983. For each sample, pH, electrical conductivity (ECe), base saturation percentage, exchangeable sodium, lime and texture were measured. Land use and salinity maps were created by using geographic information system (GIS) softwares. Results revealed an increase of 9.5 times in cultivated lands in 47 years. Increase in agricultural activities in the study area has also intensified the pressure on water resource in the area, lowering ground water tables and degrading water quality. In the 0-50 cm soil depth, the average soil ECe was 6.5 dS/m in 1983, which increased to 10.7 dS/m in 2005. If soil salinity trend and pressure on water resources continue, large part of Shamsabad area is expected to change to desert in near future years.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

روند توسعه شوری و تخریب اراضی کشاورزی در منطقه شمس آباد استان قم

شور شدن خاک ها در مناطق خشک و نیمه خشک یک معضل جدی برای توسعه کشاورزی و استفاده پایدار از منابع خاک و آب می باشد. به منظور بررسی تأثیر توسعه فعالیت های کشاورزی بر تخریب اراضی و افزایش شوری خاک، منطقه شمس آباد استان قم انتخاب گردید. ابتدا عکس های هوایی سال 1334 (1955 میلادی) و داده های ماهواره ای سال های 1990 و 2002 میلادی و هم چنین اطلاعات در دسترس از وضعیت منابع آب و خاک منطقه در گذشته، جمع آو...

متن کامل

کاربرد داده‌های ماهواره‌ای لندست در بررسی روند گسترش شوری اراضی کشاورزی حاشیه دریاچه بختگان، استان فارس

سابقه و هدف: شور شدن اولیه یا ثانویه اراضی از جمله قدیمی ترین مشکلات زیست‌محیطی بوده و یکی از عوامل اصلی تخریب اراضی و بیابانزایی است. شناسایی تغییرات خاک های متأثر از نمک، مسیر بعدی انتشار نمک و شوری زایی را مشخص میکند. تحقیق حاضر با هدف بررسی روند تغییرات شوری در اراضی کشاورزی حاشیه جنوبی دریاچه بختگان با استفاده از تکنیک های سنجش‌ازدور در دو دهه اخیر انجام گردید.مواد و روش‌ها: برای تحیق حاضر...

متن کامل

طراحی الگوی کاربری اراضی کشاورزی باتاکید برمعیشت پایدار در منطقه کهک استان قم

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی کاربری اراضی کشاورزی در بخش کهک استان قم انجام گردیده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری اطلاعات و داده پردازی، از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی می­باشد. متغیر وابسته این تحقیق کاربری اراضی کشاورزی و متغیرهای مستقل شامل متغیرهای: اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و ویژگی های فردی بوده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کشاورزان صاحب زمین و ساکن در تمامی ...

متن کامل

تحلیلی بر توسعه ی کالبدی تبریز و تخریب اراضی کشاورزی و فضاهای سبز شهری

افزایش جمعیّت و توسعه و گسترش شهرنشینی، باعث تخریب اراضی زراعی و فضاهای سبز در داخل شهرها و حواشی آنها شده است. این عامل، شهرنشین­ها را به تدریج از طبیعت دور کرده و تراکم بیش از حد جمعیّت و دخالت در محیط طبیعی، نیازهای زیست محیطی انسان به فضاهای سبز را بیشتر بروز داده است.  افزایش جمعیّت شهری و نتیجتاً گسترش و توسعه­ی فضایی شهری نامناسب شهر تبریز به پیرامون آن باعث تخریب اراضی و باغات مناسب اطراف ش...

متن کامل

ارزیابی اثرات توسعه فیزیکی شهر بهاباد در تخریب اراضی کشاورزی

شهرهای ایران در سالهای اخیر دارای رشد فیزیکی شدیدی بوده اند. دلایل عمده این امر افزایش جمعیت و همچنین مهاجرت می باشد که باعث شده شهرها به دلیل عدم وجود برنامه ریزی دقیق و مطالعه و بررسی اراضی جهت توسعه شهر، بستر فیزیکی خود را بر روی اراضی نامناسب از نقطه نظر عوامل طبیعی و غیر طبیعی گسترش دهند. از پیامدهای توسعه کالبدی شهرها نابودی اراضی کشاورزی و گسترش به سمت پهنه های آسیب پذیر بوده است که در ح...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 46

صفحات  683- 691

تاریخ انتشار 2009-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023