روند شکایات بیماران در یکی از بیمارستانهای دولتی کشور قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت

نویسندگان

  • داورزنی, زهرا کارشناس بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
  • داورزنی, ساره کارشناس بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران
  • روحانی, حسین استادیار، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران
  • صادقی, احمد استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی اسفراین، اسفراین، ایران
چکیده

Background: Patient complaints from the healthcare system can be helpful to respond patients’ needs using identifying the weaknesses. In this study, the complaints trend of patients has been investigated before and after healthcare system reform progress in a public hospital.   Materials and Methods: This descriptive-analytic study was carried out to assess trend of patient's complaints in two period of time in a northeast governmental hospital before and after healthcare system reform implementation (2012-2016). In order to collect data, the checklist designed by the ministry of Health was used. Data entered to SPSS version 21 and analyzed using descriptive statistics and analytical tests such as Chi-square.   Results: The study results revealed that the number of complaints were 29 and 198 before and after implementation of healthcare system reform, respectively. Most complaints were related to the emergency sector (31%) and about 40% of the complaints were from physicians. Most of the registered complaints were related to the quality of provided services (33.5%) and personnel exposure (30%), respectively. Accordance to study results, there was a significant difference between the number of complaints before and after implementation of the health system reform with the type of complainant (P <0.05).   Conclusion: Implementation of healthcare reform plan has led to systematic registration and special attention to complaints in assessed hospital. Most of registered complaints were related to the emergency department which requires managers and hospital officials to pay special attention to this sector and take effective steps to improve quality of services.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر اجرای طرح تحول نظام سلامت بر پرداخت از جیب بیماران در بیمارستانهای دولتی منتخب شهر اصفهان

زمینه: تأمین عادلانه منابع مالی، در نظام های سلامت به معنی آن است که خطراتی که خانوار به دلیل هزینه های مربوط به نظام سلامت با آن مواجه می شود، برحسب توان پرداخت آنها توزیع شود تا خطر خود بیماری. یک نظام با تأمین مالی عادلانه، از حفاظت همه افراد از نظر مالی، اطمینان حاصل می نماید. افزایش تصاعدی هزینه‌های بخش سلامت در کشور باعث افزایش پرداخت از جیب مردم می گردد. اولین بسته خدمتی در طرح تحول نظام...

متن کامل

وضعیت شاخص‌های عملکردی یکی از بیمارستان‌های دولتی کشور قبل و بعد از اجرای الگوی مشارکت دولتی- خصوصی (PPP)

Background and Objective: Regarding various benefits of implementing the Public Private Partnership (PPP) in hospitals, this study was conducted to compare the main performance indicators of Hasheminejad hospital before and after implementing PPP model. &nbsp; Materials and Methods: This study was analytical, comparative, and cross-sectional research that conducted in 2015. Status performance...

متن کامل

بررسی و مقایسه برخی شاخص های عملکردی بیمارستان قبل و بعد از اجرای بسته درمانی طرح تحول نظام سلامت در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

Introduction: In many countries, especially developing countries, the hospital is a very costly organization is. Healthcare reform plan implementation of the healthcare reform. Was conducted from May 93&nbsp; with three approach&nbsp; Financial protection of people, and establish&nbsp; justice in access to health services and quality of services performed in hospitals. In this study, we t...

متن کامل

تحلیل شاخص‌های عملکردی بخش اورژانس بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت

مقدمه: تحلیل شاخص‌های عملکردی اورژانس معیاری برای درک عملکرد ارائه خدمات این بخش هست. لذا هدف این مطالعه تحلیل شاخص‌های عملکردی بخش اورژانس بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمانشاه بود. روش‌ پژوهش: پژوهش توصیفی مقایسه‌ای بود و برای هفت بیمارستان‌ آموزشی شهر کرمانشاه در سال 1397 انجام شد. داده‌ها با استفاده از چک‌لیست که بر اساس شاخص‌های عملکردی بخش اورژانس تهیه و روا...

متن کامل

مقایسه هزینه‌ها و کیفیت خدمات بستری قبل و پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت سلامت و بهداشت در جامعه، تأمین منابع مالی مراقبت­های بهداشتی و درمانی اهمیت زیادی دارد. برای این منظور و تأمین خدمات بهداشتی و سلامت، دولت ایران به اجرای طرح تحول نظام سلامت همت گماشت. هدف از این پژوهش مقایسه هزینه­‌ها و کیفیت خدمات بستری قبل و پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت بود. مواد و روش­ها: در این مطالعه توصیفی-مقایسه­‌ای، بیماران بستری در بیمارستان بوعلی ...

متن کامل

تحلیل شاخص‌های عملکردی بخش اورژانس بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت

مقدمه: تحلیل شاخص‌های عملکردی اورژانس معیاری برای درک عملکرد ارائه خدمات این بخش هست. لذا هدف این مطالعه تحلیل شاخص‌های عملکردی بخش اورژانس بیمارستان‌های آموزشی شهر کرمانشاه بود. روش‌ پژوهش: پژوهش توصیفی مقایسه‌ای بود و برای هفت بیمارستان‌ آموزشی شهر کرمانشاه در سال 1397 انجام شد. داده‌ها با استفاده از چک‌لیست که بر اساس شاخص‌های عملکردی بخش اورژانس تهیه و روا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 17  شماره 2

صفحات  105- 112

تاریخ انتشار 2018-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022