رویارویی با مسئلۀ آگاهی

نویسنده

چکیده مقاله:

چالمرز، در این مقاله با تمرکز بر مسئلۀ دشوار آگاهی در صدد است نشان دهد چرا تبیین این مسئله تا این اندازه دشوار است. وی از کارهای اخیر که روش‌‌‌های تحویلی را برای پرداختن به آگاهی در چارچوب عصب‌‌‌شناسی و علوم‌‌‌شناختی به کار می‌‌‌گیرند، انتقاد می‌‌‌کند. در مرحلۀ بعد، او ادعا می‌‌‌کند این روش‌‌‌ها برای حلّ مسئلۀ دشوار ناگزیر با شکست مواجه می‌‌‌شوند. به زعم وی، برای دست یافتن به راه حلّ این مسئله، ناگزیریم به سمت نوعی تبیین غیر‌‌‌تحویلی از آگاهی حرکت کنیم و به این ترتیب، نظریه‌‌‌ای طبیعی‌‌‌گرایانه به‌‌‌دست می‌‌‌آید. او در نهایت، نظریۀ پیشنهادی‌اش را ارائه می‌‌‌دهد. نظریه‌‌‌ای غیر‌‌‌تحویلی که بر سه اصل روان‌‌‌شناختی انسجام ساختاری، ثبات سازمانی و دوحیثی‌‌‌بودگی اطلاعات استوار است

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی چهارچوب آگاهی ‌بخشی عمومی برای رویارویی با بحران (مورد زلزله شهر تهران)

پیش زمینه و هدف: این پژوهش به دنبال تدوین استراتژی‏ مناسب برای آگاهی‏ بخشی عمومی بحران، جهت آماده‏ سازی شهروندان برای رویارویی با زلزله است. آمادگی برای رویارویی با بحرانی مثل زلزله نیازمند آگاهی دادن به عموم جامعه است و طراحی کارزار‏(کمپین‏)های آگاهی ‏بخشی یکی از استراتژی‏ های موثر برای دستیابی به این هدف است. برای طراحی کارزار آگاهی‏ بخشی عمومی در این پژوهش از چهارچوب [1]ACME استفاده شده است ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 15  شماره 57

صفحات  50- 86

تاریخ انتشار 2010-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023