رویکردی تطبیقی میان بوف کور صادق هدایت وترجمه فرانسوی آن

نویسندگان

  • Marzie h BALIGHI Maître assistante Université de Tabriz
  • Mina NOROUZI Etudiante en Master Université de Tabriz
چکیده مقاله:

اثر ادبیِ بوف کورنوشتۀ صادق هدایت، نویسندۀ ایرانی است که در سال 1941 در تهران در روزنامۀ ایران انتشار یافته و در سال 1953 توسط روژه لسکو در فرانسه، در انتشارات ژوزه کرتی به زبان فرانسه ترجمه شده است. در واقع، ترجمۀ روژه لسکو از بوف کور صادق هدایت سهم بسزایی در شناخت و تقدیر از این اثر داشته که مورد توجه بسیاری از نویسندگان بزرگ فرانسه قرار گرفته است. لذا، در این مقاله، سعی ما بر آن است که در رویکردی تطبیقی، این اثر را درمقابل ترجمۀ فرانسۀ آن قرار داده و به مطالعۀ آن دسته از ویژگی­های اصلی متن فارسی بپردازیم که در ترجمۀ فرانسه نادیده گرفته شده و هم از جهت سبک نوشتاری و هم از جهت محتوا مورد تحریف قرار گرفته اند. برای این منظور و با استفاده از نرم افزار Lexico 3، ما به نمونه هایی از بوف کور به زبان فارسی و نسخه فرانسوی آن اشاره می کنیم، نمونه هایی که ترجمۀ آنها به زبان فرانسه، گاهی اوقات، به فاصله از متن اصلی منجر شده است.    

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

زن ایرانی به روایت بوف کور صادق هدایت

 ادبیات هر ملت، در هر دوره، به مقتضای مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و دینی شکل می­گیرد. اما چگونگی انعکاس وقایع بستگی به دیدگاه نویسنده و جایگاه اجتماعی، ومحیط زندگی او دارد. قبل از مشروطه زنان خلق شده در اکثر آثار ادبی به شدت منفعل، محدود، مقلد و سطحی‌نگر است. در عصر مشروطه‌ نیز با آنکه دایره اختیارات زنان افزایش یافته بازهم ادبیات ما مذکر است و زنان در حاشیه­اند و نقش­های فرعی دارند. با توجه ...

متن کامل

بررسی جامعه شناختی « بوف کور » صادق هدایت

اهداف اصلی این پژوهش بررسی جامعه شناختی «بوف کور» اثر صادق هدایت است که از زمان تألیف و تحریر تاکنون محل بحث ادیبان و اندیشمندان بوده و خواهد بود و رمز و راز آن در جاودانگیش نهفته است . قلمرو این پژوهش حداقل از یک دهه قبل از نهضت مشروطیت تا پایان زندگی صادق هدایت را شامل می شود . مهمترین نظریه های بررسی شده در این پژوهش نظریه رمان جورج لوکاچ ، نظریه لوسین گلدمن و نظریه ساختار گرایی تکوینی و ن...

15 صفحه اول

مطالعه تطبیقی رؤیا در «بوف کور» اثر صادق هدایت و «اورلیا» اثر ژرار دو نروال

l’homme a toujours souffert du caractère impeccable du réel qui, imposant des répressions mentales et sociales, interdit la réalisation des souhaits et des désirs. pourtant il semble que rien ne puisse faire d’obstacles à l’esprit humain lorsqu’il prend la voie du rêve, ce phénomène compliqué et surnaturel. mais quelle est la fonction du rêve quand il entre dans le domaine de la littérature? pe...

متن کامل

تبارشناسی زن اثیری در بوف کور صادق هدایت بر پایة کشفیات «نقاره‌خانة ری»

شیوة نگارش و پرداخت شخصیت‌ها در رمان بوف کور به‌ گونه‌ای ا‌ست که این متن را همواره در میدان دیدگاه‌های گوناگون و رویکردهای مختلف قرار داده‌است. یکی از شخصیت‌های رازآمیز و بحث‌برانگیز این رمان، «زن اثیری» است. تاکنون نظرهای گوناگونی دربارة چیستی و کیستی این زنِ داستانی از سوی تفسیرگران و منتقدان بازگفته شده‌است. این مقاله پس از بررسی دیدگاه‌های پیش‌گفته، به تبارشناسی «زن اثیری» بر پایة نشانه‌هایی...

متن کامل

بررسی روایت در بوف کور هدایت

به واسطه ی وجود برخی شباهت ها میان روایت بوف کور و شیوه ی جریان سیال ذهن و به خصوص به دلیل وجود گونه ای از تک گویی در این رمان ، ممکن است تصور شود- چنان که برخی تصور کرده اند- که این رمان یک رمان جریان سیال ذهن است. هدف ما در این مقاله معرفی شیوه ی جریان سیال ذهن وتک گویی درونی وبررسی رمان بوف کور براساس معیارهای آن بوده است. بر مبنای ویژگی های مشترکی که در رمان های معروف جریان سیال ذهن دیده می...

متن کامل

بررسی و تحلیل تقابل های دوگانه در بوف کور صادق هدایت

«تقابل‌های دوگانه» یکی از مهم ترین کارکرد ذهن جمعی بشر است، و اساسی‌ترین مفهوم ساختارگرایی را تشکیل می دهد. نخستین بار نیکلای تروبتسکوی، واج‌شناس(01890-1938 م.) از اصطلاح «تقابل های دو گانه» نام برد. از آن‌جایی که اساس ساختارگرایی بر تقابل‌های دوگانه است، در پَساساختارگرایی نیزنشانه‌هایی از یک حرکت متقابل، با دو پاره کردن نشانه به دال و مدلول قابل درک است. درحقیقت آواها و اندیشه ها، توده‌های بی‌...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 20

صفحات  33- 50

تاریخ انتشار 2014-09-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023