رویکردی معنوی و اخلاقی برای خواندن رمان‌های گرآل

نویسندگان

  • Andia ABAÏ Enseignante Université Shahid Beheshti
  • Patrick RINGGENBERG Chercheur associé IRCM, Université de Lausanne
چکیده مقاله:

در این مقاله شیوه ای که نویسندگان رمان­های گرآل در قرن دوازده و سیزدهم میلادی دربارۀ آثار خویش سخن گفته اند مورد مطالعه قرار گرفته است. به گفتۀ اغلب آنها، این آثار بر اساس کتاب­هایی الهام شده، با هدف تأثیر اخلاقی و معنوی بر خوانندگان نوشته شده اند. بسیاری از محققین بر این باورند که این تنها ابتکار و تدبیری بلاغی است، اما در اینجا نگارندگان به دفاع از نظریه ای می­پردازند که طبق آن، این شیوه ممکن است مفهومی از کتاب و معنویت خوانش آن، با هدف تأثیر بر روح خوانندگان و شنوندگان را آشکار کند، و این خوانش، عمیقاً در فرهنگ خداشناسی و مذهبیِ قرون وسطی ریشه دارد.    

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

«حلقۀ کندوکاو اخلاقی»، رویکردی نوین در تربیت اخلاقی

هدف اصلی این پژوهش مقایسۀ رویکرد فلسفه برای کودکان با سایر رویکردهای مهم در موضوع تربیت اخلاقی است. بدین منظور با طبقه‌بندی رویکردهای تربیت اخلاقی بر اساس ابعاد وجود آدمی (باور، عاطفه، اراده و رفتار) به رویکردهای باورمحور، عاطفه‌محور، اراده‌محور و رفتارمحور، مهم‌ترین نظریه‌ها ذیل هر یک از این رویکردها به طور مختصر تبیین شده است. در رویکرد باورمحور، نظریۀ تبیین ارزش‌ها و نظریۀ رشد قوۀ قضاوت اخلا...

متن کامل

واکاوی نظریه اخلاقی خواجه‌نصیر با رویکردی معرفت‌شناسانه

نظریه اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی، یکی از مهم‌ترین و قابل تأمل‌ترین نظریات در حوزه اخلاق فلسفی اسلامی است. در این نوشتار، نظریه اخلاقی وی را از منظر معرفت‌شناسی اخلاق ـ که خود یکی از شاخه‌های اصلی فرااخلاق است ـ بررسی می‌کنیم. مسئله ابتدایی، امکان معرفت اخلاقی در نظریه اوست. با توجه به اینکه وی حسن و قبح افعال را عقلی می‌داند، می‌توان نتیجه گرفت که معرفت به‌ درستی یا نادرستی، احکام اخلاقی را ام...

متن کامل

حدود و ثغور تربیت اخلاقی، تربیت معنوی و تربیت دینی

هدف از این پژوهش بیان حدود و ثغور بین سه مفهوم تربیت اخلاقی، معنوی و دینی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و برای واکاوی حد و مرز بین این سه مفهوم در ابتدا به بررسی مفاهیم اخلاق، معنویت و دین پرداخته می‌شود. سپس رابطه‌ی بین این سه مفهوم مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در این پژوهش دو پرسش اساسی مطرح است؛ یکی این که حدود و ثغور سه مفهوم تربیت اخلاقی، معنوی و دینی کجاست و آیا تربیت معنوی زیر مج...

متن کامل

تعلق حقوق معنوی (اخلاقی) برای صاحبان اسرار تجاری: نقطۀ تمایز اسرار تجاری با نظام مالکیت فکری

در نظام مالکیت فکری، به‌منظور حمایت از خلاقیت‌ها و آثار فکری، برای پدیدآورندگان و صاحبان آنها دو نوع حقوق اقتصادی و معنوی (اخلاقی) درنظر گرفته شده است. در قلمرو این نظام، نوعاً حقوق معنوی امتیازاتی غیرمالی‌اند که برای حمایت از شخصیت پدیدآورنده به‌وجود آمده‌اند و برعکس حقوق اقتصادی، محدود به زمان و مکان نیستند. در مالکیت صنعتی و تجاری، برخلاف آثار ادبی و هنری، به لحاظ معطوف شدن توجهات به کارک...

متن کامل

دغدغه های معنوی و اضطرابات حیات در رمانهای ژولین گرین

ژولین گرین، گواهی دهنده اضطرابات حیاتی معاصر، اثری را ارائه می دهد که در آن سیه روزی و بدبختی بشر به تصویر کشیده شده است. بشری که هرگز به زندگی خاکی خو نمی گیرد و نمی تواند خود را با آن وفق دهد، بشری که طعمه حیات، سرنوشت، تنهایی و ناتوانی در برقراری ارتباطات انسانی ست. شخصیتهای رمانهای گرین در این دنیا بیگانه اند و این بیگانگی نوعی اضطراب و دغدغه در آنها بوجود می آورد. ولی آنها بر خلاف شخصیتهای...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 20

صفحات  6- 16

تاریخ انتشار 2014-09-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023