زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید مرتبط با شپشک مومی Ceroplastes sinensis Guer (Hem.: Coccidae) در استان مازندران

نویسندگان

  • زهرا فعلی کوهی خیلی دانشکده علوم زراعی، پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فن‌آوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی 578، ایران.
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید تعدادی ازعمومی ترین شپش کهای نرم تن (Hom.:Coccidae)

زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید تعدادی از عمومی ترین شپشک های نر م تن (Hom.:Coccidae) شامل Coccus hesperidum (L.) ،Eulecanium coryli (L.) , E. tiliae L.، Sphaerolecaniumprunastri Fonscolombe Saissetia oleae (Oliver) ودرتهران و مناطق محد ودی از استان گیلان در سال 1381 جمع آوری و شناسایی شدند . پارازیتوییدهای اولیه شامل Blastothrix sericea (Dalman) ، Mayr Encyrtus lecaniorum ، Metaphycu...

متن کامل

زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید شپشک ها، موجود در موزه حشرات هایک میرزایانس، ایران

زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید شپشک های گیاهی که در موزه حشرات هایک میرزایانس، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، نگه داری می شوند، مورد بررسی قرار گرفت. این زنبورها از نقاط مختلف کشور جمع آوری شده و متعلق به چهار خانواده بودند. در مجموع 35 گونه به شرح زیر شناسایی شد:aphelinidae: ablerus atomon (walker), ablerus sp., aphytis chrysomphali (mercet), a. mytilaspidis (le baron), a. procl...

متن کامل

شناسایی زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید تعدادی ازعمومی ترین شپش کهای نرم تن (hom.:coccidae)

زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید تعدادی از عمومی ترین شپشک های نر م تن (hom.:coccidae) شامل coccus hesperidum (l.) ،eulecanium coryli (l.) , e. tiliae l.، sphaerolecaniumprunastri fonscolombe saissetia oleae (oliver) ودرتهران و مناطق محد ودی از استان گیلان در سال 1381 جمع آوری و شناسایی شدند . پارازیتوییدهای اولیه شامل blastothrix sericea (dalman) ، mayr encyrtus lecaniorum ، metaphycus...

متن کامل

زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید شپشک‌ها، موجود در موزه‌ حشرات هایک میرزایانس، ایران

زنبورهای پارازیتویید و هیپرپارازیتویید شپشک‌های گیاهی که در موزه‌ حشرات هایک میرزایانس، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، تهران، نگه‌داری می‌شوند، مورد بررسی قرار گرفت. این زنبورها از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری شده و متعلق به چهار خانواده بودند. در مجموع 35 گونه به شرح زیر شناسایی شد:Aphelinidae: Ablerus atomon (Walker), Ablerus sp., Aphytis chrysomphali (Mercet), A. mytilaspidis (Le Baron), A. proc...

متن کامل

پارازیتوییدهای شپشک نرم تن sphaerolecanium prunastri (hem.: coccidae) در شمال استان آذربایجان شرقی

پارازیتوییدهای شپشک آلو،  sphaerolecanium prunastri (boyer de fonscolombe) روی درختان آلوچه (prunusdomestica) در نواحیشمالیاستان آذربایجان­شرقی، طی سال های 1389 و 1390 مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع چهار گونه زنبور پارازیتویید از خانواده ی aphelinidae شامل aphytis chrysomphali (mercet)، coccobius annulicornis ratzeburg، coccophaguslycimnia (walker)وpteroptrix macropedicellata (malac) به­همراه ی...

متن کامل

زیست‌شناسی شپشک آردآلود مرکبات (Hem., Coccidae) Planococcus citri Risso در شرایط آزمایشگاهی و نوسانات فصلی آن در باغات مرکبات استان مازندران

زیست­شناسی شپشک آردآلود مرکبات Planococcus citri Risso و نوسانات فصلی آن در طی سال­های 1375- 1376 در باغات مرکبات استان مازندران مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی­ها نشان داد که این شپشک دارای سه تا چهار نسل در سال می­باشد. تحت شرایط آب و هوایی شمال کشور این حشره روی واریته­های مختلف مرکبات و گیاهان زینتی به­صورت    پوره­های سنین 2 و3، حشره بالغ و دسته تخم زمستان­گذرانی می­کند. کوتاه­ترین و...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 37  شماره 1

صفحات  151- 153

تاریخ انتشار 2017-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023