زیست‌شناسی شپشک آردآلود مرکبات (Hem., Coccidae) Planococcus citri Risso در شرایط آزمایشگاهی و نوسانات فصلی آن در باغات مرکبات استان مازندران

نویسنده

چکیده مقاله:

زیست­شناسی شپشک آردآلود مرکبات Planococcus citri Risso و نوسانات فصلی آن در طی سال­های 1375- 1376 در باغات مرکبات استان مازندران مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی­ها نشان داد که این شپشک دارای سه تا چهار نسل در سال می­باشد. تحت شرایط آب و هوایی شمال کشور این حشره روی واریته­های مختلف مرکبات و گیاهان زینتی به­صورت    پوره­های سنین 2 و3، حشره بالغ و دسته تخم زمستان­گذرانی می­کند. کوتاه­ترین و طولانی­ترین دوره رشدی یک نسل به ترتیب 38 و 50 روز تعیین گردید. میانگین تعداد تخم شمارش شده در فصول بهار، تابستان و پاییز به ترتیب 2/159، 3/229 و 9/170 عدد بود. زیست­شناسی شپشک آردآلود مرکبات در شرایط آزمایشگاهی (دمای 20 و 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ±70% و دوره نوری 12 ساعت روشنایی) مورد بررسی قرار گرفت. میانگین طول دوره زیستی شپشک آردآلود در دماهای فوق به ترتیب برای جنس­های نر و ماده 4/52 و 1/41 روز و 3/84 و 8/65 روز تعیین گردید. مطالعه نوسانات انبوهی جمعیت شپشک آردآلود مرکبات در باغات سمپاشی نشده و سمپاشی شده نشان داد که فعالیت افراد زمستان­گذران در هر دو باغ از ابتدای اردیبهشت­ماه آغاز گردید. اوج جمعیت آفت در باغات سمپاشی نشده در ماه­های مرداد و شهریور مشاهده گردید که حضور دشمنان­طبیعی در این باغات از وارد شدن خسارت اقتصادی تا حدودی جلوگیری کرد. اما در باغات تحت کنترل شیمیایی اوج جمعیت آفت در ماه­های شهریور و مهر مشاهده گردید. هم­زمانی فعالیت دشمنان­طبیعی و آفت در باغات سمپاشی نشده می­تواند دلیلی بر کاهش 30-40 درصد خسارت به میوه­ها باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

واکنش تابعی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Col.; Coccinellidae) به شپشک آردآلود مرکبات Planococcus citri (Risso)(Hom.: Pseudococcidae) در شرایط آزمایشگاه

از جمله معیارهای مهم ارزیابی یک دشمن طبیعی در برنامه‏های کنترل بیولوژیک، نشان دادن واکنش تابعی مناسب به تغییرات تراکم طعمه یا میزبان می‏باشد. در این پژوهش، واکنش تابعی لاروهای سن چهارم و حشرات ماده‏ی کفشدوزک  Cryptolaemus montrouzieri Mulsantبه تراکم‏های مختلف پوره‏های سنین دوم و سوم و نیز حشرات ماده‏ی شپشک آردآلود مرکبات، Planococcus citri (Risso)، در شرایط آزمایشگاه (دمای 1±25 درجه‏ی سانتی‏گر...

متن کامل

واکنش تابعی کفشدوزک cryptolaemus montrouzieri mulsant (col.; coccinellidae) به شپشک آردآلود مرکبات planococcus citri (risso)(hom.: pseudococcidae) در شرایط آزمایشگاه

از جمله معیارهای مهم ارزیابی یک دشمن طبیعی در برنامه‏های کنترل بیولوژیک، نشان دادن واکنش تابعی مناسب به تغییرات تراکم طعمه یا میزبان می‏باشد. در این پژوهش، واکنش تابعی لاروهای سن چهارم و حشرات ماده‏ی کفشدوزک  cryptolaemus montrouzieri mulsantبه تراکم‏های مختلف پوره‏های سنین دوم و سوم و نیز حشرات ماده‏ی شپشک آردآلود مرکبات، planococcus citri (risso)، در شرایط آزمایشگاه (دمای 1±25 درجه‏ی سانتی‏گر...

متن کامل

مقایسه ویژگی‌های زیستی کفشدوزک شکارگر Cryptolaemus montroulzieri Muls. (Col.: Coccinellidae) روی بالشتک مرکبات Pulvinaria aurantii Cokerell (Hom.: Coccidae) و شپشک آرد آلود مرکبات Planococcus citri Risso

The coccinellid Cryptolaemus montrouzieri Muls. is an oligophagous predator that is used to control mealy bugs in the orchards and greenhouses. Citrus soft scale, Pulvinaria aurantii, as an active pest on citrus plants in North of Iran is also attacked by this predator. This research was conducted to study biological characteristics of C. montrouzieri on citrus soft scale and mealy bug, Planoco...

متن کامل

مقایسه ویژگی‌های زیستی کفشدوزک شکارگر Cryptolaemus montroulzieri Muls. (Col.: Coccinellidae) روی بالشتک مرکبات Pulvinaria aurantii Cokerell (Hom.: Coccidae) و شپشک آرد آلود مرکبات Planococcus citri Risso

The coccinellid Cryptolaemus montrouzieri Muls. is an oligophagous predator that is used to control mealy bugs in the orchards and greenhouses. Citrus soft scale, Pulvinaria aurantii, as an active pest on citrus plants in North of Iran is also attacked by this predator. This research was conducted to study biological characteristics of C. montrouzieri on citrus soft scale and mealy bug, Planoco...

متن کامل

تأثیر دما روی تداخل متقابل کفشدوزک شکارگر Cryptolaemus montrouzieri با تغذیه از شپشک آردآلود مرکبات Planococcus citri

کفشدوزک Cryptoleamus montrouzieri مهم‌ترین دشمن طبیعی شپشکPseudococcus citri  است. در این پژوهش، تأثیر دماهای مختلف و تراکم­های مختلف کفشدوزک کریپتولموس روی شکار سرانه، توان جستجوگری و تداخل متقابل کفشدوزک­ یادشده با تغذیه از پوره­های P. citri بررسی و ارزیابی شد. به منظور برآورد ضریب تداخل از مدل هسل و وارلی استفاده شد. تجزیۀ واریانس نتایج نشان داد، سرانۀ شکار کفشدوزک­های نر و ماده در سطح اطمین...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 3

صفحات  225- 237

تاریخ انتشار 2010-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023