ساخت و استاندارد سازی پرسشنامه هویت جنسیتی نوجوانان 15 تا 18 سال شهر تهران

نویسندگان

  • حسن اسد زاده دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی
  • ندا بداقی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:

پیشینه: برای آگاهی از هویت جنسیتی نوجوانان باید ابزار سنجشی تدوین شود تا بتوان به اطلاعات دقیق تر در این حوزه دست یافت؛ ابزاری که بر مبنای نظریه ای منسجم بنا شده ویژگی های روان سنجی آن مورد تائید قرار گرفته و استاندارد شده باشد. در بررسی هویت جنسیتی نوجوانان به جای تشخیصی که طی ساعت ها از طریق مصاحبه و مشاوره صورت می گیرد با ساخت و رواسازی یک پرسشنامه هویت جنسیتی می توان در زمان بسیار اندک فرد یا گروهی از افراد را از نظر وضعیت هویت جنسیتی شناسایی کرد. نتایج: پرسشنامه هویت جنسیتی نوجوانان دارای 91 سوال و چهار مقیاس هویت موفق، هویت زودرس، هویت دیررس و هویت آشفته بود. روایی سازه ی پرسشنامه با استفاده از مدل تحلیل عاملی با روش تحلیل مولفه های اصلی و چرخش واریماکس بررسی شد و سرانجام 4 عامل از آن استخراج گردید. برای بررسی روایی ملاکی پرسشنامه نیز از دو آزمون پرسشنامه سنجش حالات هویت و پرسشنامه نقش جنسیت بم استفاده شد. ضریب اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل سوالات و مقیاس های آن محاسبه شد که مقدار آن از 73% تا 82% متغیر بود. هنجارهای پرسشنامه پس از مقایسه نمره های دانش آموزان دختر و پسر برای هر کدام از مقیاس های چهار گانه بر حسب رتبه درصدی و نمره های تراز شده z و t محاسبه و تدوین شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران

مقدمه: پیشرفت تحصیلی به عنوان یک تکلیف مهم برای نوجوانان تحت تأثیر عوامل متعدد فردی و اجتماعی قرار دارد. بر اساس نتایج پژوهش‌های پیشین، سبک‌های هویت و مسئولیت‌پذیری به عنوان سازه‌های روانشناختی دو دسته از این عوامل هستند که در دوره نوجوانی تأثیر مهمی بر رفتار فرد می‌گذارند. منظور از سبک‌های هویت ترکیب مهارت‌ها، جهان‌بینی و همانندسازی‌های دوران کودکی است که به صورت یک کل منسجم و منحصربه فرد درمی...

متن کامل

رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران

مقدمه: پیشرفت تحصیلی به عنوان یک تکلیف مهم برای نوجوانان تحت تأثیر عوامل متعدد فردی و اجتماعی قرار دارد. بر اساس نتایج پژوهش‌های پیشین، سبک‌های هویت و مسئولیت‌پذیری به عنوان سازه‌های روانشناختی دو دسته از این عوامل هستند که در دوره نوجوانی تأثیر مهمی بر رفتار فرد می‌گذارند. منظور از سبک‌های هویت ترکیب مهارت‌ها، جهان‌بینی و همانندسازی‌های دوران کودکی است که به صورت یک کل منسجم و منحصربه فرد درمی...

متن کامل

بررسی ویژگی های روان‌سنجی مقیاس رفتارهای انحرافی نوجوانان 12 تا 18 سال شهر تهران

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی­های روان‌سنجی   مقیاس رفتارهای انحرافی نوجوانان شهر تهران بوده است. روش پژوهش هنجاریابی از نوع بررسی‌های آزمون‌سازی   و با توجه به هدف توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان   پسر 12 تا 18 ساله مدارس متوسطه اول و دوم مناطق 15 تا 18 شهر تهران در سال   تحصیلی 1396-1397 می‌باشند که طبق جدول مورگان و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای   تعداد 300 نفر به ع...

متن کامل

بررسی میزان نگرانی سلامتی نوجوانان 18-15 سال شهر زنجان در سال 1394

تاریخ دریافت 05/11/1394 تاریخ پذیرش 20/01/1395 چکیده پیش‌زمینه و هدف: از میان دوران مختلف زندگی انسان، نوجوانی یکی از مهم‌ترین و باارزش‌ترین دوران زندگی هر فرد محسوب می‌شود و نگرانی در این دوره تحولی بسیار شایع است و می‌تواند تا سنین بزرگ‌سالی ادامه یابد. یکی از نگرانی‌ها نگرانی سلامتی است، ازآنجاکه بهترین زمان برای هدف قرار دادن تلاش‌های رفتار پیشگیرانه دوران نوجوانی است. لذا این مطالعه باهدف...

متن کامل

بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه مشکلات رشدی - رفتاری ( FTF 5-15) درکودکان 5 تا 15 سال ایرانی

با توجه به گستردگی مشکلات رشدی - رفتاری ، پرسشنامه‌های موجود جنبه های محدودی از این مشکلات را ارزیابی می‌نمایند. پرسشنامه مشکلات رشدی - رفتاری (FTF) نسبت به سایر ابزارها جامعیت بیشتری دارد و با یک نگاه جامع نسبت به این مشکلات ساخته شده‌است. هدف از پژوهش حاضر، اعتبارسنجی این پرسشنامه در جامعه ایرانی می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد، نمونه‌ای با حجم 700 نفر با روش نمونه گیری خوشه‌ای از ا...

متن کامل

مطالعه پدیده استفاده‌ اعتیادی از اینترنت در بین نوجوانان و جوانان (25-15 سال) شهر تهران

مقاله حاضر به مطالعه پدیده اعتیاد به اینترنت به عنوان یکی از مسائل اجتماعی در عصر ارتباطات می­پردازد. پدیده اعتیاد به اینترنت مدتی است که در کشورهای توسعه­یافته بعنوان یکی از پیامدهای توسعه روزافزون شبکه ارتباطات الکترونیکی مطرح شده و کژکارکردهای بسیاری برای فرد، خانواده و جامعه به همراه داشته است. این مقاله برگرفته از تحقیقی پیمایشی در سال 1385 شمسی درباره وضعیت این پدیده در ایران است. جامعه آ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 8

صفحات  85- 108

تاریخ انتشار 2012-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023