سازگاری والدین کودکان مصروع نسبت به عوامل تنش‌زا

نویسندگان

  • تقوی لاریجانی, ترانه
  • شریفی, ناهیددخت
  • مهران, عباس
  • نظری, شیما
چکیده مقاله:

Background & Aim: Epilepsy as the most important chronic neurological disease affects on child and his/her family therefore it can lead to occur some stresses in family particularly in parents. This study has been done to determine ideas of parents with epileptic children about stressors and their coping with this agent in those who come to the optional therapeutic centers in Tehran. Methods & Materials: This is a descriptive-analytical research which 400 parents with epileptic children were selected based on aim. The method of collecting data was by questionnaire for literate persons and by interview for illiterates whose research tool was questionnaire. The questionnaire was prepared in three parts (demographic information’s, stressors questions, and coping questions for parents with epileptic children. The data was collected in one stage and analyzed with SPSS software. To analyze the data, descriptive and inferential statistical methods (t-test, analyze variance) have been used. Results: Statistical analysis showed that there is significant differences in stress between parents (p=0.001). The most percentage (86%) of fathers in comparison mothers (81.9%) have moderate level of stress and least percentage (5.4%) fathers and (4.4%) of mothers have low level of stress. The level of stress in parents showed significant correlation with personal variables. Most percentage (69%) of fathers and mothers (66.1%) have low-moderate level of coping and it has significant correlation with some personal variables. The analyze variance test showed that there was significant and converse relationship between stress and coping in parents with epileptic children and increasing stress lead to decrease coping. Conclusion: The results of this study have been shown that the stress in father of epileptic children is more that mothers however there is no significant differences in the level of coping.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سازگاری والدین کودکان مصروع نسبت به عوامل تنش زا

زمینه و هدف:بیماری صرع به عنوان مهم ترین اختلال مزمن عصبی، کودک مبتلا و خانواده را تحت تأثیر قرار می دهد و باعث بروز تنش در خانواده به خصوص والدین می شود. این مطالعه به منظور بررسی نظر والدین کودکان مصروع نسبت به عوامل تنش زا و میزان سازگاری آنان انجام شده است.روش بررسی: این مطالعه یک بررسی توصیفی است. تعداد 400 نفر والدین کودکان مصروع از مراجعین به مراکز درمانی منتخب شهر تهران انتخاب شدند. ابز...

متن کامل

بررسی سازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان مصروع(18-12 سال) شهر اصفهان در سال 1384

صرع از جمله بیماریهای مزمنی است که جنبه‌های مختلف سازگاری اجتماعی افراد مصروع را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف از این پژوهش سنجش سازگاری اجتماعی کودکان و نوجوانان مبتلا به صرع 18-12 ساله در شهر اصفهان بود. روش پژوهش توصیفی و جامعه آماری کلیه کودکان و نوجوانان مصروع مراجعه کننده به کلینک نور شهر اصفهان در سال 1384 را شامل بود. حجم نمونه 61 نفر بود که برابر با جامعه آماری است. ابزار گرد آوری داده‌...

متن کامل

عوامل تنشزا و روش‌های مواجهه با آنها در کودکان 3 ساله شهر قزوین

زمینه : از طریق مطالعه مسائل و مشکلات روزانه کودکان خردسال، می‌توان به الگوها و چهارچوب عوامل تنشزا و روش‌های مواجهه‌ای کودکان دسترسی یافت. هدف : مطالعه به منظور تعیین عوامل تنشزا و روش‌های مواجهه‌ با آن درکودکان 3 ساله شهر قزوین انجام شد. مواد و روشها : این مطالعه تحلیلی در سال 1378 بر روی 115 کودک 3 ساله ساکن قزوین انجام شد که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار سنجش، فهرست مشکلات، سؤالهای ...

متن کامل

مقایسه میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد نسبت به سلامت دهان و دندان در والدین کودکان مبتلا به بیماریهای قلبی در مقایسه با والدین کودکان سالم

    مقایسه میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد نسبت به سلامت دهان و دندان در والدین کودکان مبتلا به بیماریهای قلبی در مقایسه با والدین کودکان سالم       دکتر مسعود فلاحی نژاد قاجاری1- دکتر سعید مجتهدزاده2 - دکتر محمدجواد خرازی فرد3 – دکتر نازلی مهدوی4 –   دکتر سعیده محتوی پور 5   1- دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران   2- دانشیار گروه آمو...

متن کامل

نظر والدین، پزشکان و پرستاران بخش مراقبت های ویژه کودکان نسبت به حضور والدین در زمان احیای کودک

چکیده زمینه : حضور والدین به هنگام احیا، پذیرش مرگ کودک را راحت تر می کند و در کوتاه نمودن دوره انکار فرآیند مرگ تأثیر بسزایی دارد. هدف : مطالعه به منظور تعیین نظر والدین، پزشکان و پرستاران بخش مراقبت های ویژه کودکان نسبت به حضور والدین در زمان احیای کودک انجام شد. مواد و روش ها : در این مطالعه توصیفی نظر 26 پزشک، 14 پرستار و 54 نفر از والدین مراجعه کننده به بیمارستان مرکز طبی دانشگاه علوم پزشک...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره None

صفحات  63- 71

تاریخ انتشار 2006-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023