سخن سردبیر: آزمایش روان شناختی کودک: از تشخیص پاراکلینیکی تا قضاوت کلینیکی

نویسنده

  • حسین خانزاده, عباسعلی
چکیده

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سخن سردبیر: از آغاز تا امروز

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

متن کامل

سخن سردبیر: مقاله نویس یا روان شناس

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

متن کامل

مقایسه نتایج تشخیص کلینیکی و پاراکلینیکی بیمارستانی قبل از فوت با نتایج اتوپسی پس از مرگ

زمینه و هدف: تشخیص صحیح در پزشکی، امری بسیار ضروری و اساس درمان مناسب و به موقع بیماری‌ها است. هدف مطالعه حاضر، مقایسه نتایج تشخیص کلینیکی و نتیجه اتوپسی فوت‌شدگان است که به وسیله آن مشخص می‌شود چه میزان از تشخیص های کلینیکی علت فوت با تشخیص اتوپسی تطابق داشته است. روش بررسی: یک مطالعه توصیفی – مقطعی طراحی شد که ابزار گردآوری داده‌ها در آن مشتمل بر دو بخش بودند. اطلاعات کلینیکی موجود در 380 ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره None

صفحات  1- 2

تاریخ انتشار 2016-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022