سخن سردبیر: آزمایش روان شناختی کودک: از تشخیص پاراکلینیکی تا قضاوت کلینیکی

نویسنده

  • حسین خانزاده, عباسعلی
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سخن سردبیر: از آغاز تا امروز

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

متن کامل

سخن سردبیر: مقاله نویس یا روان شناس

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

متن کامل

مقایسه نتایج تشخیص کلینیکی و پاراکلینیکی بیمارستانی قبل از فوت با نتایج اتوپسی پس از مرگ

زمینه و هدف: تشخیص صحیح در پزشکی، امری بسیار ضروری و اساس درمان مناسب و به موقع بیماری‌ها است. هدف مطالعه حاضر، مقایسه نتایج تشخیص کلینیکی و نتیجه اتوپسی فوت‌شدگان است که به وسیله آن مشخص می‌شود چه میزان از تشخیص های کلینیکی علت فوت با تشخیص اتوپسی تطابق داشته است. روش بررسی: یک مطالعه توصیفی – مقطعی طراحی شد که ابزار گردآوری داده‌ها در آن مشتمل بر دو بخش بودند. اطلاعات کلینیکی موجود در 380 ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره None

صفحات  1- 2

تاریخ انتشار 2016-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023