سخن سردبیر: در دفاع از روان پزشکی برآییم یا روان شناسی، یا هر دو؟

نویسنده

  • حسین خانزاده, عباسعلی
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سخن سردبیر: مقاله نویس یا روان شناس

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

متن کامل

علوم تربیتی و روان شناسی یا روان شناسی و علوم تربیتی؟

در این مقاله نویسنده پس از یادآوری تاریخ تأسیس دانشکده علوم تربیتی در دانشگاه تهران و دانشگاههای کشور و ادغام گروه روان شناسی دردانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران (1372)‘ در پاسخ به این سؤال که آیا در نامگذاری دانشکده جدید‘ روان شناسی باید در دنباله علوم تربیتی در دنبال روان شناسی قرار گیرد‘ به بحث رابطه میان علوم تربیتی و ‹‹علوم روانی›› پرداخته نشان می دهد که این دو دسته از علوم از لحاظ ماهیت و...

متن کامل

روان شناسی عامه: نظریه ذهن یا شبیه سازی

 « روان شناسی عامه به عنوان یک نظریه ذهن »به عنوان دیدگاه غالب در روابط اجتماعی ما پذیرفته  از آن یاد می شود. این دیدگاه تا پیش از ارائه « نظریه روا نشناسی عامه » شده است و عموماً به عنوانروان شناسی عامه به عنوان » نظریه شبیه سازی تنها دیدگاه در این زمینه بود و شاید به همین علتدر نظر گرفته می شود. در این مقاله ما به پیروی « نظریه روان شناسی عامه » همان « یک نظریه ذهناز ماتیو راتکلیف این دیدگاه ر...

متن کامل

ماهیت روان شناسی اسلامی، پیشینی یا پسینی؟

بحث درباره روان شناسی اسلامی، چالش بر سر ماهیت و مفهومی مناقشه برانگیز مرتبط با معانی متفاوتی است که از این مفهوم ارائه شده است. این مقاله از پیشینی و پسینیی بودن روان شناسی اسلامی سخن می گوید. پرسش اساسی این است که روان شناسی اسلامی ماهیتی بالفعل و تحقق یافته دارد یا مفهومی بالقوه و امکانی است که می توان آن را محقق ساخت؟ در پاسخ، کوشش شد که استدلال شود روان شناسی اسلامی ماهیتی پسینی دارد. در ا...

متن کامل

سخن سردبیر: تغییر نام رشته و یا دانشکده

نام و نامگذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نام بامسمّی یعنی اینکه به محض نامیدن، ویژگی های مسمّا یعنی آنچه با آن پدیده نامیده می شود، تداعی از جمله ویژگی هایی که نام باید داشته باشد یکی این است که به عوارض ذاتی پدیده اشاره کند و دومین ویژگی آن است که خوش لهجه باشد تا اقبال عمومی به آن تعلق گیرد.

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره None

صفحات  7- 8

تاریخ انتشار 2016-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023