سلامت معنوی در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی

نویسندگان

  • حسینی, فاطمه
  • رضایی, محبوبه
  • سیدفاطمی, نعیمه
چکیده مقاله:

Background & Aim: Spiritual well-being harmonizes several dimensions of human's life and is essential for coping with diseases. Chronic illnesses such as cancer cause crisis in physical, psychological, and spiritual dimensions of ones life. This study aimed to measure the spiritual well-being in cancer patients who undergo chemotherapy. Methods & Materials: In this cross-sectional, descriptive-correlational study, Paloutzian & Ellison's Spiritual Well-being Self-report questionnaire was completed by 360 cancer patients. Patients were recruited using sequential sampling method. The inclusion criteria were being more than 20 years old, and being able to read and write. Data were analyzed using chi-square and Pearson tests in SPSS (version 11). Results: The study findings revealed that the mean scores for spiritual well-being, religious well-being, and existential well-being were (98.35±14.36), (54.67±5.92), (43.67±10.01), respectively. Also, statistically significant relations were found between age, marital status, and educational levels with spiritual well-being (P<0.001). Conclusion: Findings showed that the level of spiritual well-being was high in cancer patients. Moreover, as it is expected in Iranian culture, the level of religious well-being was more than existential well-being. There were significant relationships between spiritual well-being and personal characteristics. Hence, nurses should consider personal characteristics in their caring programs and choose a comprehensive and holistic approach toward their patients' care.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارتباط تناوب دعا کردن و سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی

  Background & Aim: Cancer as one of the most common chronic illnesses is a stressful factor affecting physical, psychological, and spiritual dimensions. Prayer is a source of resistance against these crises, especially in spiritual domain, promoting spiritual well-being. The aim of the current study is to examine the relationship between prayer activity and spiritual well-being in cancer patie...

متن کامل

بررسی خستگی در بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی

Fatigue is one of the most common and a distressing side effect of cancer and its treatments. It can affect all aspects of patients’ life and leads to several other hardships. To determine fatigue intensity and it’s changing pattern among those suffering from cancer receiving chemotherapy, a descriptive longitudinal study was conducted. The principal method of data collection was a daily diary...

متن کامل

ارتباط تناوب دعا کردن و سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی

زمینه و هدف: یکی از شایع ترین بیماری های مزمن، سرطان بوده که عاملی تنش زا در ابعاد مختلف جسمی، روانی و معنوی است. دعا کردن می تواند منبع مقاومت در برابر این بحران ها بویژه در بعد معنوی بوده و باعث ارتقای سلامت معنوی در این بیماران گردد. هدف این پژوهش تعیین ارتباط تناوب دعا کردن و سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی بوده است.   روش بررسی: این پژوهش از نوع مقطعی است. از پرسشنامه دع...

متن کامل

تأثیر ماساژ درمانی بر عوارض شایع بیماران تحت شیمی درمانی مبتلا به سرطان پستان

زمینه و هدف: اضطراب، افسردگی، تهوع و استفراغ شایع­ترین عوارض ناشی از شیمی­درمانی می­باشند. هدف این مطالعه تعیین تأثیر ماساژ درمانی بر این عوارض ناشی از شیمی درمانی می­باشد.  روش بررسی: مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی است که تعداد 34 بیمار مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی­درمانی مورد بررسی قرار گرفتند. پس از اطمینان از ابتلا بیماران به درجاتی از افسردگی و اضطراب و ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره None

صفحات  33- 39

تاریخ انتشار 2009-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023