سلسله مراتب نیازهای سازمان

نویسنده

  • سید علی اکبر افجه
چکیده

به طور معمول مدیران یا علمای مدیریت بر این باور هستند که تنها انسان در سازمان دارای نیازهای حیاتی و .. می باشد و حال آنکه سازمان خود نیز به عنوان یک ساختار پویا نیاز به روش هایی از مدیریت دارد که این روش در طی سالیان متمادی طی مکاتب گوناگون مدیریت مطرح و به بحث گذارده شده است. باز هم اکثراً بر این گمان هستند که مکاتب مختلف مدیریت در تناقض با یکدیگر و یا در حقیقت هر روش بعدی برای مدیریت سازمن ناقض روش قبلی است. لذا سعی بر حذف روش های کلاسیک، نئوکلاسیک و ... در مدیریت و اتخاذ روش های نوین مدیریت بدون پرداختن به اصلاح ساختاری سازمان از بنیان با توجه به روشهای کلاسیک و نئوکلاسیک دارند. مقاله حاضر سعی بر اثبات این مهم دارد که سازمان نیز نظیر انسان از نظر روشهای مدیریت دارای سلسه مراتب نیازخائی است که تا نیاز قبلی تأمین (ارضاء) نشده باشد نیاز بعدی (روش مدیریت جدید) متجلی نمی شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی سلسله مراتب نیازهای مزلو در گلستان سعدی

سعدی، از واقع‌گراترین شعرا و نویسندگان زبان و ادب فارسی است. به خصوص در گلستان که بهترین جلوه‌گاه واقع نگری‌های اوست هیچ‌گاه جانب واقعیت را رها نمی‌کند و سعی می‌کند عملی‌ترین راه ها را برای حلّ مشکلات و نیازهای اساسی بشر ارائه دهد. او در گلستان یکی از واقع‌گراترین معلمان اخلاق عملی شناخته می شود. از سویی دیگر، مزلو را بانی رویکرد انسان‌گرایی در روانشناسی می‌شناسیم. سعدی هم در مقام یک معلم اخلاق ...

متن کامل

درآمدی بر نقد نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو

ابراهام مازلواز جمله اندیشمندانی است که در زمینة تشخیص و دسته‌ بندی نیازهای انسانی، صاحب ‌نظر است. وی در قالب نظریة سلسله‌ مراتب نیازها، مدعی است که نیازهای انسان، به پنج‌دسته: نیازهای زیستی، امنیت، محبت، احترام و درنهایت نیاز به خود شکوفایی قابل تقسیم‌ بندی است. به‌ نظر می‌رسد مدل انگیزشی مازلو به‌رغم نکات مثبت، اشکالات اساسی هم داشته باشد که این تحقیق قصد پرداختن ...

متن کامل

نظریه نیازهای معنوی از دیدگاه اسلام و تناظر آن با سلسله مراتب نیازهای مازلو

در این مقاله نخست مروری بر جایگاه و اهمیت نیازها در حوزة روان‌شناسی می‌گردد و در ادامه با توجه به ضرورت درنظر گرفتن نیازهای معنوی در سلسله‌ مراتب نیازها، به بررسی اجمالی ادبیات تفکر ارزشی و نیز متون علمی موجود، درخصوص اهمیت و جایگاه نیازهای معنوی ‌پرداخته می‌شود. در حوزة معرفت دینی گسترة نیازها از محدودة انسان و روابطش با خود و دیگران به وسعت خدا و همة هستی بسط می‌یابد. با این پیش‌فرض، نیازهای ...

متن کامل

بررسی سلسله مراتب نیازهای مزلو در گلستان سعدی

سعدی، از واقع گراترین شعرا و نویسندگان زبان و ادب فارسی است. به خصوص در گلستان که بهترین جلوه گاه واقع نگری های اوست هیچ گاه جانب واقعیت را رها نمی کند و سعی می کند عملی ترین راه ها را برای حلّ مشکلات و نیازهای اساسی بشر ارائه دهد. او در گلستان یکی از واقع گراترین معلمان اخلاق عملی شناخته می شود. از سویی دیگر، مزلو را بانی رویکرد انسان گرایی در روانشناسی می شناسیم. سعدی هم در مقام یک معلم اخلاق ...

متن کامل

مقایسه ی سلسله مراتب نیازهای کارکنان سازمان های دریایی در خشکی و دریا

سازمان های دریایی در دو بخش بندری و دریایی فعالیت داشته که هر دو بخش دارای پرسنل شاغل در دریا و خشکی می باشند. از آنجایی که ممکن است نیازهای این دو بخش از کارکنان متفاوت باشد، لازم است تا در این زمینه تحقیق شود تا اینکه بتوان برای هر کدام از کارکنان بخش خشکی و کارکنان بخش دریایی، بر اساس نیازهایشان برنامه ریزی کرد. در این تحقیق قصد بر مقایسه ی سلسله مراتب نیازهای کارکنان سازمان-های دریایی در دو...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره شماره 4 (پیاپی 3)

صفحات  33- 41

تاریخ انتشار 1990-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022