سمیت تنفسی سه اسانس گیاهی روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوباتCallosobruchus maculates F. (Col: Bruchidae) در شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

  • جهانشیر شاکرمی استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه لرستان
  • علی رضا بندانی دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران
  • مجید جوادی علمی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی‌اراک
چکیده مقاله:

در جستجوی جایگزینی مناسب برای سموم آفت کش متداول، سمیت تنفسی اسانس گیاهان Artemisia haussknechtii، Mentha longifolia و Thymus daenensis روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی و آزمایش فاکتوریل انجام شد. اسانس‌های گیاهی با استفاده از روش تقطیر با آب تهیه شدند. آزمایش در شرایط دمایی 2±  30 درجه سانتیگراد  و رطوبت نسبی 5± 60 درصد در تاریکی انجام شد. در غلظت 518/18 میکرولیتر بر ‌لیتر اسانس گیاهان  A. haussknechtii، M. longifolia  و T. daenensis به ترتیب باعث 100، 100 و 92 درصد مرگ و میر حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات شدند. مقادیرLC50  برای گیاهان  A. haussknechtii ،   M. longifolia وT. daenensis به ترتیب 204/1، 624/3 و 754/4  میکرولیتر بر  لیتر محاسبه شد. به نظر می‌رسد اسانس‌های گیاهی می‌توانند به عنوان یک حشره کش کم خطر و یا به عنوان مدلی برای سنتز سموم شیمیایی آفت کش مورد استفاده قرار گیرند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سمیت تنفسی سه اسانس گیاهی روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوباتcallosobruchus maculates f. (col: bruchidae) در شرایط آزمایشگاهی

در جستجوی جایگزینی مناسب برای سموم آفت کش متداول، سمیت تنفسی اسانس گیاهان artemisia haussknechtii، mentha longifolia و thymus daenensis روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق در قالب طرح کاملا تصادفی و آزمایش فاکتوریل انجام شد. اسانس های گیاهی با استفاده از روش تقطیر با آب تهیه شدند. آزمایش در شرایط دمایی 2±  30 درجه سانتیگراد  و رطوبت نسبی 5± 60 درصد در تاریکی انجام شد. د...

متن کامل

بررسی سمیت تنفسی اسانس سه گیاه دارویی روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات callosobruchus maculatus f. (coleoptera: bruchidae).

سمیت تنفسی اسانس گیاهان رازیانه foeniculum vulgare miller، کلپوره teucrium polium boiss. و مرزه satureja hortensis l. روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات callosobruchus maculatus f.، در یک دوره زمانی 24 ساعته مورد بررسی قرار گرفت. اسانس ها با استفاده از دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب تهیه شد. ?آزمایش ها در شرایط دمای °c 2±28 و رطوبت نسبی 5±60 درصد و در تاریکی انجام شد. ?از هر اسانس 6 غلظت در 6 تکرار...

متن کامل

بررسی سمیت تنفسی اسانس سه گیاه دارویی روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae).

سمیت تنفسی اسانس گیاهان رازیانه Foeniculum vulgare Miller، کلپوره Teucrium polium Boiss. و مرزه Satureja hortensis L. روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F.، در یک دوره زمانی 24 ساعته مورد بررسی قرار گرفت. اسانس‌ها با استفاده از دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب تهیه شد. ?آزمایش‌ها در شرایط دمای °C 2±28 و رطوبت نسبی 5±60 درصد و در تاریکی انجام شد. ?از هر اسانس 6 غلظت در 6 تکرار...

متن کامل

اثرات سه اسانس گیاهی روی فعالیت های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera :Bruchidae)

به منظور جایگزینی سموم متداول آفت کش ، تحقیقات وسیعی روی اسانس های گیاهی صورت گرفته است در این تحقیق اثرات اسانس گیاهان درمنه کوهی Artemisia aucheri Boiss (Asteraceae) مریم گلی ، Salvia bracteata L. (Lamiaceae) و نعناع گربه ای Nepeta cataria L. (Lamiaceae) روی بازدارندگی تخمریزی، تفر یخ تخم و مرگ و میر لاروهای سن اول سوسک چهار نقطه ای حبوبات مورد بررسی قرار گرفت . آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پا...

متن کامل

بررسی سمیت تنفسی چهار اسانس گیاهی روی سوسک نخود فرنگی Bruchus pisorum (Coleoptera, Bruchidae)

سوسک نخود ­فرنگی Bruchus pisorum (Linnaeus) (Coleoptera, Bruchidae) از آفات مهم محصولات مزرعه ­ای انباری می­ باشد. با توجه به محدودیت­ های ایجاد شده در مورد استفاده از سموم شیمیایی در کنترل این آفت و سایر آفات انباری، فراهم کردن جایگزینی مناسب برای این سموم ضروری می ­باشد. در این میان اسانس ­ها به دلیل داشتن خاصیت تدخینی، کم خطر بودن برای انسان و محیط ­زیست و همچنین تجزیه سریع، جایگزین مناسبی م...

متن کامل

بررسی اثر رژیم های مختلف نوری و دمایی روی بیولوژی سوسک چهار نقطه ای حبوباتCallosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae)

سوسک چهار ­نقطه­ ای حبوبات Callosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae)، از جمله آفات انباری مهمی است که سالانه خسارات کمی و کیفی زیادی به حبوبات در شرایط مزرعه و انبار وارد می ­سازد. در این تحقیق جهت بررسی اثر نور و دما روی رشد و نمو سوسک چهار نقطه­ ای حبوبات و یافتن دما و رژیم مناسب نوری به منظور نگهداری حبوبات در محیط انبار، از 3 دمای 20، 25 و 30 درجه سلسیوس و 2 رژیم نوری تاریکی مطلق و رو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره شماره 1 (پاییز 1386) 5

صفحات  74- 81

تاریخ انتشار 2007-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023