سنجش وضعیت سرمایه اجتماعی در توفیق برنامه‌های اصلاح و احیای مراتع (مطالعه موردی: مرتعداران چقاکدو در استان کرمانشاه)

نویسندگان

  • احمدی, روناک
  • حیدری, قدرت اله
  • خوش فر, غلامرضا

چکیده

هدف این تحقیق سنجش وضعیت سرمایه اجتماعی مرتعداران چقاکدو در توفیق برنامه­های اصلاح و احیای مراتع است. روش تحقیق، پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه بهره­برداران مرتع چقاکدو در استان کرمانشاه است که تعداد 67 نفر به عنوان نمونه تعیین و به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. اعتبار تحقیق با استفاده از اعتبار صوری و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان 89/0 مورد تأیید قرار گرفت. داده­ها با ابزار پرسشنامه­ای که محقق ساخته­ ­بود، جمع آوری و با نرم­افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج  آزمون تی تک نمونه­ای نشان داد که همه مؤلفه­های سرمایه اجتماعی به جز مؤلفه امنیت اجتماعی از وضعیت مطلوبی برخوردارند. همچنین مؤلفه­های مشارکت و روابط متقابل از وضعیت مناسب­تری نسبت به سایر مؤلفه­های سرمایه اجتماعی از دیدگاه مرتعداران برخوردارند. نتایج همچنین حاکی از وجود رابطه معنی­دار با اطمینان 99/0 بین متغیرهای سن، سابقه بهره­برداری، سطح تحصیلات و میزان درآمد و عدم وجود رابطه معنی­دار بین متغیرهای تعداد دام و بعد خانوار با میزان سرمایه اجتماعی بهره­برداران در توفیق برنامه­های اصلاح و احیاء مراتع است. با توجه به نتایج حاصله می توان گفت سرمایه اجتماعی نقش و کارکرد بسیار مهمی در توفیق برنامه­های اصلاح و احیای مراتع ایفا می­نماید.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

    اهمیت مراتع در تعلیف دام و حفظ اکوسیستم طبیعی انکارناپذیر است. با توجّه به وسعت زیاد مراتع و نیاز به نیروی انسانی زیاد برای حفظ، اصلاح و احیای این منابع، به نظر می­رسد مشارکت مرتعداران در عرصه­های مذکور بهترین رویکرد برای توسعۀ این منابع باشد. مشارکت بدون پشتوانه سرمایۀ اجتماعی امری غیرممکن است، از این رو در این پژوهش، تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر میزان مشارکت مرتعداران در اصلاح و احیای مرتع چقاک...

با توجه به اهمیت مراتع در حفظ اکوسیستم طبیعی، بررسی عوامل مؤثر در اصلاح و احیای مراتع در راستای اهداف توسعه پایدار بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این راستا راهکارهای مختلفی برای توسعه پایدار منابع طبیعی بخصوص مراتع مطرح شده است که در این میان مشارکت مردم بیش از پیش مورد تأکید قرار گرفت. در این تحقیق رابطه بین سطوح مختلف اعتماد شامل اعتماد بنیادین، اعتماد بین شخصی، اعتماد نهادی و اعتماد تعمیم یافت...

امروزه مشارکت بدون پشتوانه سرمایه اجتماعی با شکست مواجه می‌شود. از این رو ضعف سرمایه اجتماعی در جامعه روستایی سبب عدم مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های اجتماعی می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی سرمایه اجتماعی و نقش مؤلفه‌های آن در میزان تمایل به مشارکت در طرح‌های اصلاح و احیای مراتع در شهرستان قروه است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، علی- همبستگی است. جامعه آماری 600 نفر از کشاورزان و ...

امروزه مشارکت بدون پشتوانه سرمایه اجتماعی با شکست مواجه می شود. از این رو ضعف سرمایه اجتماعی در جامعه روستایی سبب عدم مشارکت آن ها در فعالیت های اجتماعی می شود. هدف از این پژوهش بررسی سرمایه اجتماعی و نقش مؤلفه های آن در میزان تمایل به مشارکت در طرح های اصلاح و احیای مراتع در شهرستان قروه است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، علی- همبستگی است. جامعه آماری 600 نفر از کشاورزان و ...

    تلاش برای شناسایی و رفع عوامل زمینه‌ساز عدم مشارکت مرتعداران در اصلاح و احیای مراتع، به منزله گامی اساسی در راستای توسعه پایدار، لازم و ضروری است. قسمتی از عرصه‌های منابع ‌طبیعی از جمله مراتع دستخوش عملیات معدنکاری شده‌اند و اجرای این عملیات معدنکاری اثرات متفاوتی با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و اکولوژیکی، بر ساکنین محلی دارد. هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی اثرات پروژه‌های معدنکاری بر عد...

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود