سنخ شناسی التزام رهبران کارآفرین به اخلاق کسب و کار

نویسندگان

چکیده مقاله:

در قرن 21 اهمیت پای بندی رهبران کارآفرین به اخلاق کسب وکار به دلیل وقوع رسوایی‌های اقتصادی اخیر، همچون انرون و پارمالات بیشتر شده است. نظر به نقش کنونی کارآفرینان در ایجاد اشتغال و تولید محصولات نوآورانه و ضرورت درک ماهیت رسوایی‌های مذکور، پژوهش کیفی حاضر با روش تحلیل مضمون به کنکاش در ماهیت پایبندی رهبران کارآفرین ایرانی به اخلاق کسب‌وکار می‌پردازد. مؤلفان تلاش کردند تا تجربیات مشارکت‌کنندگان را در "دوراهه‌های" اخلاقی کسب‌وکاری بررسی نموده و التزام آنان به اصول اخلاقی را مورد تحلیل قرار دهند. جامعه پژوهشی منتخب، "رهبران کارآفرین" اقتصادی ایرانی بودند که به کمک معیارهایی همچون مالکیت کسب‌وکار تثبیت‌شده، نوآوری مکرر و مالکیت برند شناسایی شدند. نمونه‌های نهایی نیز به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و داده‌های میدانی طی دوازده مصاحبه عمیق و واقعه‌محور جمع‌آوری شد. تحلیل داده‌ها نیز به شیوه تحلیل مضمون (استخراج شواهد مرتبط، کدگذاری اولیه و احصاء مضمون مشترک) صورت گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پایبندی مشارکت‌کنندگان به اخلاق کسب‌وکار صور سه‌گانه متمایزی دارند که مؤلفان پیشنهاد می‌کنند سنخ شناسی التزام حداقلی به اخلاق کسب‌وکار (قانون‌گرایی)، التزام میانه (بازار گرایی) و التزام حداکثری (وظیفه گرایی) را به این پدیده نسبت دهیم.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی ویژگی‌های مربوط‌به اشتیاق به کار رهبران کارآفرین

به­رغم اهمیت اشتیاق در شروع و رشد کسب‌وکارها و رفتار کارآفرینانۀ افراد، پژوهش‌های اندکی به بررسی وجود اشتیاق‌ به­کار و اشتیاق کارآفرینانه در ویژگی‌های درونی کارآفرینان پرداخته‌اند. بنابراین این پژوهش درصدد شناسایی مفاهیم و مقوله‌های اشتیاق به­کار و اشتیاق کارآفرینانۀ رهبران کارآفرین است چرا که رهبران کارآفرین، نقش بی‌بدیلی را در توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در تمام جوامع ایفا می‌کنند. این پ...

متن کامل

اخلاق اسلامی و محیط کسب و کار (اخلاق کسب و کار یا کسب و کار اخلاقی)

محیط کسب و کار در اقتصاد از مهم­ترین بسترهای رشد اقتصادی یک کشور محسوب می‌شود. در اقتصاد و بویژه اقتصاد اسلامی، این محیط می‌بایست از ملاحظات و ملازمات اخلاقی برخوردار باشد. در این مقاله با دو نگاه کارکردی و فراکارکردی به مقوله اخلاق در کسب و کار و ذکر مصادیق و نمونه‌های آن، به تبیین بیشتر جایگاه اخلاق در اقتصاد اسلامی اشاره می‌شود. آموزه‌های اخلاقی به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول آموزه‌هایی ...

متن کامل

انگیزه‌های زنان کارآفرین در راه اندازی کسب وکار و تأثیر آن در رشد کسب و کار

هدف این پژوهش شناسایی تأثیر انواع انگیزه‌های راه اندازی کسب و کار بر رشد کسب و کارهای زنان بود. لذا با استفاده از روش توصیفی پیمایشی در جامعه آماری زنان کارآفرین، داده‌های حاصل از 62 پرسشنامه تحلیل شد. ابتدا انگیزه‌های راه‌اندازی کسب و کار در پنج گروه انگیزه اصلی دسته‌بندی شدند و با توجه به مبانی نظری پژوهش و ماهیت انگیزه‌ها در هر دسته، به صورت کارآفرینان آرمان طلب، توفیق طلب، اجباری، اجتماعی و...

متن کامل

بهره‌گیری از سیاستهای طرف تقاضا در اخلاق کسب و کار

حدوداً سه دهه است که مباحث اخلاقی بنحو گسترده در رشته مدیریت مورد بحث قرار گرفته است. در اخلاق کسب و کار، سیاست‌هایی که سازمان‌های مختلف  باید بکار گیرند ، به نحوی که مقید به قیود اخلاقی باشند به بحث گذاشته شده است.  معمولا سیاست‌هایی که در حال حاضر به انحا گوناگونی نظیر مالیات سبز توصیه و اجرا می شود ناظر به طرف عرضه است. در این مقاله ، مکتب فایده گرایی قاعده محور برای نشان دادن اهمیت جامعه مدن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 3

صفحات  401- 420

تاریخ انتشار 2018-12-16

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023