شاخص‌های پاداکسندگی و بافت‌شناسی کبد ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره‌های غذایی حاوی نانوذره اکسید نیکل و سیلیمارین

نویسندگان

  • احمد ایمانی استادیار گروه شیلات و آبزیان دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه
  • اصغر زمانی استادیار گروه فناوری نانو دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه
  • شتاو حبیبی دانش آموخته کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه
  • مزدک رازی استادیار گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه
  • نینا نازدار دانش آموخته کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه
چکیده مقاله:

پیشرفت‌های نانو فناورانه سال های اخیر از یک سو موجب تحولات صنعتی چشمگیری شده و از سوی دیگر نگرانی‌هایی را در ارتباط با احتمال ورود این مواد به محیط‌های آبی و بروز مسمومیت در آبزیان موجب گردیده است. هدف مطالعه حاضر، بررسی شاخص‌های پاداکسندگی کبد و تغییرات بافت کبد در ماهی قزل آلای رنگین کمان تغذیه شده با نانوذره اکسید نیکل و سیلیمارین می‌باشد. برای این منظور تعداد 1200 قطعه ماهی (01/0±83/3 گرم) در هشت تیمار آزمایشی شامل گروه اول به عنوان تیمار شاهد و هفت تیمار دیگر به صورت ترکیبی از مقادیر مخلف نانوذره اکسید نیکل (0، 100 و 500 میلی‌گرم در هر کیلوگرم غذا) و سیلیمارین (صفر و یک گرم در هر کیلوگرم غذا) در زمان‌های مختلف تقسیم گردیدند. هر تیمار در سه تکرار انجام شد و آزمایش به مدت 60 روز ادامه یافت. نتایج نشان داد که شاخص ظرفیت پاداکسندگی کل در گروه‌های مختلف تفاوت آماری نداشتند (05/0

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

فعالیت آنزیم‌های گوارشی و شاخص‌های رشد و تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با جیره‌های غذایی حاوی نانوذره نیکل و سیلیمارین

توسعه سریع و افزایش روز افزون استفاده از نانو ذرات موجب نگرانی­هایی در زمینه احتمال ورود این مواد به محیط­های آبی و بروز مسمومیت در آبزیان شده است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی تجویز خوراکی ترکیب حفاظت کننده سیلیمارین به منظور مقابله با اثرات سمی نانوذره اکسید نیکل با تأکید بر فاکتورهای رشد و فعالیت آنزیم‌های گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان می‌باشد. برای این منظور تعداد 1200 قطعه ماهی (01/0±83/3 گرم...

متن کامل

تأثیر سیلیمارین جیره غذایی در کاهش آسیب بافت آبشش قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792 تغذیه شده با نانو ذره اکسید نیکل

کاربردهای فن آوری نانو به سرعت در حال گسترش بوده و احتمال ورود نانو مواد به منابع آبی غیر قابل اجتناب است. پژوهش حاضر به منظور بررسی صدمات احتمالی ناشی از غلظت های مختلف نانو ذره اکسید نیکل در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان (O. mykiss) و همچنین مطالعه توانایی این ماهی در ترمیم و بازیابی فعالیت های زیستی خود در حضور کامل تر سیلیمارین طرح ریزی شد. برای این منظور 1200 قطعه ماهی با میانگین وزن...

متن کامل

رخداد کبد چرب (Ceroidosis) در ماهیان پرورشی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)

 آزادماهیان به بیماری کبد چرب بسیار حساس بوده و در صورت تغذیه از جیره های حاوی اسید های چرب اشباع ، مقادیر بالای کربو هیدرات و مقادیر ناکافی آنتی اکسیدان هایی نظیر ویتامین E به این بیماری مبتلا می شوند.  به دنبال کاهش اشتها ، عدم تعادل و تلفات در یکی از فارم های پرورش قزل آلای رنگین کمان در جاده هراز در زمستان 90، تعدادی نمونه جهت بررسی به آزمایشگاه انتقال یافت. در بررسی ظاهری ماهی ها، تی...

متن کامل

تأثیر سیلیمارین جیره غذایی در کاهش آسیب بافت آبشش قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss (walbaum, ۱۷۹۲ تغذیه شده با نانو ذره اکسید نیکل

کاربردهای فن آوری نانو به سرعت در حال گسترش بوده و احتمال ورود نانو مواد به منابع آبی غیر قابل اجتناب است. پژوهش حاضر به منظور بررسی صدمات احتمالی ناشی از غلظت های مختلف نانو ذره اکسید نیکل در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان (o. mykiss) و همچنین مطالعه توانایی این ماهی در ترمیم و بازیابی فعالیت های زیستی خود در حضور کامل تر سیلیمارین طرح ریزی شد. برای این منظور 1200 قطعه ماهی با میانگین وزن...

متن کامل

بررسی آسیب‌شناختی بخش پیشین روده بچه ماهیان تازه به تغذیه افتاده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با سطوح مختلف HUFA و PUFA (C18) جیره غذایی

عدم توازن در تغذیه اسیدهای چرب، حتی برای مدت کوتاه می­تواند کارایی لاروها را دستخوش تغییر سازد. در این مطالعه اثر سطوح مختلف اسیدهای چرب HUFA و  PUFA (C18)جیره غذایی بر بافت روده لاروهای تازه به تغذیه افتاده ماهی قزل­آلای رنگین کمان بررسی شد. برای این منظور سطوح مختلف HUFA (صفر، 5/0، 1 و 2 درصد) در سطح 20 درصد PUFA (آزمایش نخست) و سطوح مختلفPUFA  (10، 30،20 و40 درصد) در سطح 8 درصد HUFA (آزمایش ...

متن کامل

رخداد کبد چرب (ceroidosis) در ماهیان پرورشی قزل آلای رنگین کمان(oncorhynchus mykiss)

آزادماهیان به بیماری کبد چرب بسیار حساس بوده و در صورت تغذیه از جیره های حاوی اسید های چرب اشباع ، مقادیر بالای کربو هیدرات و مقادیر ناکافی آنتی اکسیدان هایی نظیر ویتامین e به این بیماری مبتلا می شوند.  به دنبال کاهش اشتها ، عدم تعادل و تلفات در یکی از فارم های پرورش قزل آلای رنگین کمان در جاده هراز در زمستان 90، تعدادی نمونه جهت بررسی به آزمایشگاه انتقال یافت. در بررسی ظاهری ماهی ها، تیرگی رنگ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 30  شماره 4

صفحات  248- 259

تاریخ انتشار 2017-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023