شبیه‌سازی رواناب و رسوب با استفاده از مدل WetSpa

نویسندگان

چکیده

چکیده شبیه‌سازی جریان رواناب و رسوب از نقطه نظر درک بهتر مسائل هیدرولوژیکی، پیش‌بینی جریان، مدیریت منابع آب، مهندسی رودخانه، سازه‌های کنترل سیل و ذخیره سیلاب اهمیت بسیار زیادی دارد. هدف از این تحقیق شبیه‌سازی جریان رواناب و رسوب در حوزه آبخیز بهشت آباد و تعمیم نتایج آن به حوزه‌ی آبخیز آلج و محاسبه رواناب و رسوب این حوزه می‌باشد. در این تحقیق از مدل هیدرولوژیکی توزیعی- مکانی WetSpaاستفاده شده است. در این راستا، از داده‌های روزانه (بارش، دما، تبخیر و تعرق و دبی) دوره‌ی آماری (1367-1362) استفاده گردید. برای اعتبارسنجی مدل از داده‌های دوره آماری (1394-1389) استفاده شد. نتایج شبیه‌سازی نشان داد که تطابق قابل قبولی بین داده‌های شبیه‌سازی شده مدل و مشاهدات رواناب و رسوب وجود دارد. براساس معیار ناش- ساتکلیف، دقت 57/57 درصد در شبیه‌سازی‌ رواناب، کارایی قابل قبول مدل را در این حوزه نشان می‌دهد. هم‌چنین با استفاده هیدروگراف تهیه شده از دبی شبیه‌سازی مدل و مقدار رسوب مشاهداتی معادله‌ای تهیه و مقدار رسوب در ماه برای حوزه‌آبخیز بهشت آباد و سپس حوزه‌آبخیز آلج که زیرحوزه کوچکی از حوزه اصلی است، محاسبه شد. نتایج آنالیز حساسیت مدل نشان داد که پارامترهای ksnow، ki، kgو kssبه ترتیب رتبه یک تا چهار حساسیت را دارند و پارامتر krain و Pmax به عنوان پارامترهای غیرحساس در شبیه‌سازی هیدروگراف جریان شناسایی شدند. در این تحقیق با توجه به حساس بودن پارامترهای ksnow و g0می‌توان به اهمیت پارامتر آب زیرزمینی و نقش کلیدی آن در مدل‌سازی این حوضه پی برد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شبیه‌سازی رواناب، رسوب و تبخیر-تعرق با استفاده از سناریوهای مدیریتی برای کاهش بار رسوب با استفاده از مدل SWAT

بررسی بار رسوب، رواناب و تبخیر - تعرق حوضه‌های آبخیز برای استفاده بهینه از منابع آب‌ وخاک ومدیریت هرچه بهتر حوضه‌ها ضروری است. یکی از این مدل‌های که به بررسی رسوب، رواناب و تبخیر- تعرق می‌پردازد مدل هیدرولوژیکی SWAT‌ می‌باشد. در این پژوهش، شبیه‌سازی رواناب، تبخیر-تعرق واقعی و بار رسوب حوضه سلطانی بافت با بکارگیری دو سناریو مدیریتی برای کاهش رسوب با استفاده از مدل SWAT برای دوره آماری 33 ساله از...

متن کامل

شبیه‌سازی رواناب و رسوب با استفاده از مدل SWAT در آبخیز چهل‌چای استان گلستان

اندازه‌گیری رواناب و رسوب، به دلیل محدودیت‌های مالی و زمانی و شرایط سخت فیزیکی، همواره، دشوار بوده است. به منظور مقابله با این مشکلات استفاده از مدل‌ها ضروری می‌نماید. از طرفی، بررسیِ صحت و دقتِ مدل‌هایی که در خارج از کشور طراحی شده‌اند برای شرایط ایران الزامی است. هدفِ مطالعة حاضر بررسی کارایی مدل SWAT[1] در برآورد دبی متوسط روزانه و غلظت رسوب و واسنجی و اعتبارسنجی این مدل در آبخیز چهل‌چای در شرق...

متن کامل

ارزیابی مدل WetSpa در شبیه‌سازی بارش – رواناب حوضه‌های نیمه‌خشک و کوهستانی (مطالعه موردی: حوضه بار اریه)

مطالعات انجام گرفته در زمینه شبیه‌سازی بارش - رواناب نشان می‌دهد بیشتر  تحقیقات در مناطق مرطوب انجام شده است. این در حالی است که در مناطق خشک و نیمه‌خشک مطالعات کم‌تری صورت گرفته است. به همین منظور، در این پژوهش از مدل توزیعی مکانی WetSpaبا قابلیت اتصال به سیستم اطلاعات جغرافیایی برای شبیه‌سازی فرآیند بارش - رواناب حوضه بار اریه واقع در منطقه‌ای نیمه‌خشک و مساحتی معادل 112 کیلومتر مربع و متوسط ...

متن کامل

شبیه‌سازی بارش – رواناب حوضه قره‌سو با استفاده از مدل SWAT

زمینه و هدف: شبیه‌سازی بارش–رواناب در بسیاری از مطالعات هیدرولوژی، از جمله بررسی اثر تغییر اقلیم بر جریان رودخانه، پیش‌بینی سیلاب و برنامه‌ریزی منابع آب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مدل SWAT[1] برای شبیه‌سازی انتقال جریان، رسوب و متغیرهای کیفی (فسفر و نیتروژن و ...) در حوضه‌های آبریز استفاده می‌گردد. مدل SWAT یک مدل سری زمانی توزیعی با  مبنای فیزیکی می‌باشد. این مدل قابلیت اتصال به GIS[2] را ...

متن کامل

بررسی اثرات کاربری اراضی بر تولید رواناب با استفاده از مدل WetSpa

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی تأثیرات تغییر کاربری اراضی بر مؤلفه‏های رواناب کل، رواناب سطحی و دبی اوج در حوضۀ آبخیز باغه‏سالیان در استان گلستان است. ‌نقشۀ کاربری اراضی برای سال‏های 1365 و 1391 با استفاده از یک روش ترکیبی و تصاویر ماهواره‏ای لندست تهیه شد. با استفاده از مدل WetSpa، شبیه‏سازی رواناب در مقیاس روزانه برای 8 سال (5 سال اول برای واسنجی و 3 سال بعد برای اعتبارسنجی) و برای نقشه‏های کار...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 4

صفحات  30- 46

تاریخ انتشار 2018-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021