شبیه سازی رواناب حوضه آبخیز رود زرد با استفاده از مدل Arc Swat

نویسندگان

  • غلامعباس صیاد استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه شهید چمران اهواز
  • محمدرضا انصاری مربی دانشگاه کشاورزی و منابع‌طبیعی‌رامین خوزستان
  • منوچهر گرجی دانشیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
  • مهدی شرفا دانشیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

     بسیاری از حوضه­های آبخیز در ایران فاقد ایستگاه­های هیدرومتری کافی می باشند. همچنین به علت کمبود داده­های هیدرولوژیکی کافی در اغلب ایستگاه­ها ، مدل­سازی حوضه نقش مهمی در توسعه منابع آب داشته و از عدم قطعیت بالایی برخوردار می باشد. در این تحقیق از مدل سوات برای شبیه سازی رواناب  حوضه رود زرد استفاده شد. تحلیل حساسیت، واسنجی، عدم قطعیت و اعتبار سنجی مدل با استفاده از برنامه SUFI-2 انجام شد. آمار رواناب دو  ایستگاه هیدرومتری (ماشین و پل منجنیق)  برای واسنجی و اعتبارسنجی مدل به­کار برده شد. مدل با استفاده از داده­های دما و بارش روزانه هفت ایستگاه باران سنجی و سینوپتیک حوضه برای مدت 15 سال (2009-1995) اجرا شد. سال های2003-1997میلادی برای واسنجی و سال های 2009-2004 میلادی برای اعتبار سنجی مدل در نظر گرفته شد. از شاخص­های عدم قطعیت (p-factor و d-factor)، ضریب تعیین (R2) و ناش ساتکلیف (NS) به منظور ارزیابی توانایی مدل سوات در شبیه­سازی رواناب هردو ایستگاه استفاده گردید. نتایج این شاخص­ها برای دوره واسنجی ایستگاه ماشین به ترتیب 92/0- 1/1-85/0 و85/0 و در دوره اعتبار سنجی شامل 92/0- 85/0-92/0و 92/0 بود­. همچنین این نتایج برای دوره واسنجی ایستگاه پل منجنیق به ترتیب شامل72/0-99/0-83/0و82/0 و برای دوره اعتبارسنجی آن، شامل 70/0-76/0-79/0و 78/0 بوده است. از دلایل ضعف مدل در شبیه‌سازی رواناب در بعضی از ماه‌های سال می‌توان به شبیه‌سازی ضعیف ذوب برف برای این حوضه کوهستانی، عدم سازگاری فرضیات مدل در انتقال جریان در لایه‌های اشباع و یخ‌زده و همچنین تعداد کم و عدم قطعیت داده‌ها اشاره کرد. در مجموع نتایج مطالعه نشان داد که مدل سوات رواناب را برای هر دو ایستگاه به خوبی شبیه سازی نموده است. توصیه می شود ازاین مدل به جای مدل­های تجربی، برای برآورد رواناب و رسوب حوضه­های آبخیز کشور استفاده شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شبیه سازی رواناب حوضه آبخیز رود زرد با استفاده از مدل arc swat

بسیاری از حوضه­های آبخیز در ایران فاقد ایستگاه­های هیدرومتری کافی می باشند. همچنین به علت کمبود داده­های هیدرولوژیکی کافی در اغلب ایستگاه­ها ، مدل­سازی حوضه نقش مهمی در توسعه منابع آب داشته و از عدم قطعیت بالایی برخوردار می باشد. در این تحقیق از مدل سوات برای شبیه سازی رواناب  حوضه رود زرد استفاده شد. تحلیل حساسیت، واسنجی، عدم قطعیت و اعتبار سنجی مدل با استفاده از برنامه sufi-2 انجام شد. آمار ر...

متن کامل

شبیه سازی رواناب سطحی وتبخیر تعرق حوزه آبخیز معرف رود زرد با مدل استانفورد-4

Prediction of watershed responses and simulation of runoff rate and volume are required for design purposes in most water resources projects. For this purpose, different hydrologic methods and events based on continuous hydrologic mathematical models are applied. In this research, a continuous hydrologic model, Stanford Watershed Model-IV (SWM-IV) is used for simulation of annual and monthly vo...

متن کامل

شبیه سازی رواناب سطحی وتبخیر تعرق حوزه آبخیز معرف رود زرد با مدل استانفورد-4

Prediction of watershed responses and simulation of runoff rate and volume are required for design purposes in most water resources projects. For this purpose, different hydrologic methods and events based on continuous hydrologic mathematical models are applied. In this research, a continuous hydrologic model, Stanford Watershed Model-IV (SWM-IV) is used for simulation of annual and monthly vo...

متن کامل

شبیه سازی رواناب حوضه آبخیز سد مارون (ایدنک) با استفاده ازمدل SWAT

در ایران اکثر حوضه­های آبخیز، بویژه حوضه­های کوهستانی، فاقد ایستگاه­های اندازه­گیری به تعداد کافی می­باشند و گاهی ایستگاه­ها برای طولانی مدت فاقد آمار هستند. به­دلیل محدودیت دسترسی به داده­های هیدرولوژیک کافی، مدل­سازی حوضه­ها نقش مهمی درتوسعه منابع دارد. درمطالعه حاضر، توانایی مدلSWAT به منظور شبیه­سازی جریان  رودخانه مارون در زیر حوضه آبخیز سد مارون (ایدنک) بررسی شد. واسنجی و آنالیز حساسیت مد...

متن کامل

واسنجی چند ایستگاهی رواناب حوضه آبخیز هراز با مدل SWAT

کارایی مدل‌های هیدرولوژیک در شبیه‌سازی مقدار رواناب در حوضه‌هایی با مساحت‌های مختلف متفاوت است. در این تحقیق، کارایی مدل SWAT در شبیه‌سازی مقدار رواناب حوضة آبخیز هراز، در زیرحوضه‌هایی با مساحت‌های مختلف ارزیابی شده است. برای این منظور، با استفاده از روش SUFI2 تحلیل حساسیت برای پارامترهای مؤثر در شبیه‌سازی مقدار رواناب منطقه انجام شد. پارامتر CN به‌منزلة حساس‌ترین پارامتر انتخاب شد. مدل SWAT در...

متن کامل

شبیه سازی رواناب حوضه آبخیز سد مارون (ایدنک) با استفاده ازمدل swat

در ایران اکثر حوضه­های آبخیز، بویژه حوضه­های کوهستانی، فاقد ایستگاه­های اندازه­گیری به تعداد کافی می­باشند و گاهی ایستگاه­ها برای طولانی مدت فاقد آمار هستند. به­دلیل محدودیت دسترسی به داده­های هیدرولوژیک کافی، مدل­سازی حوضه­ها نقش مهمی درتوسعه منابع دارد. درمطالعه حاضر، توانایی مدلswat به منظور شبیه­سازی جریان  رودخانه مارون در زیر حوضه آبخیز سد مارون (ایدنک) بررسی شد. واسنجی و آنالیز حساسیت مد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 38  شماره 4

صفحات  97- 107

تاریخ انتشار 2016-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023