شناسایی تنوع ارقام گندم سیستان از لحاظ ژن های مقاومت به عوامل بیماری های زنگ گندم با نشانگر ریز ماهواره

نویسندگان

  • براتعلی فاخری استاد گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
  • بهمن فاضلی نسب مربی، گروه پژوهشی زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده کشاورزی، پژوهشگاه دانشگاه زابل
  • ملیحه شهرکی دانشجوی گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
چکیده مقاله:

در این پژوهش جهت بررسی تنوع ژنتیکی ارقام رایج گندم سیستان برای مقاومت به بیماری زنگ از 10 جفت آغازگر ریزماهواره‌ای پیوسته به ژن‌های مقاومت به بیماری زنگ‌های زرد، قهوه‌ای و سیاه استفاده شد. آغازگرهای 12C، SCS719 و Xgdm116 با 3 آلل کمترین و آغازگر Xgwm443 با 7 آلل، بیشترین آلل را داشتند. میانگین تعداد آلل در کل جایگاه‌ها برابر 55/4 بود. بیشترین شاخص چندشکلی (39/0) و شاخص نشانگری (29/2) به ترتیب مربوط به آغازگر Xgdm116 و Xgwm533 و کمترین میزان شاخص چندشکلی (1/0) و شاخص نشانگری (33/0) مربوط به آغازگر Xcfd36 بود. بیشترین تعداد آلل مؤثر، شاخص تنوع شانن و شاخص تنوع نی به ترتیب 45/1، 63/0، 44/0 متعلق به آغازگر Xgdm116 و کمترین میزان آلل مؤثر، شاخص تنوع شانن و شاخص تنوع نی به ترتیب 18/1، 19/0، 11/0 متعلق به آغازگر Xcfd36 بود. در بین ارقام گندم بیشترین درصد مکان چندشکلی، تعداد آلل مؤثر، شاخص تنوع نی و شاخص تنوع شانن به ترتیب 53/39، 27/1، 16/0 و 23/0 متعلق به رقم ارگ بود. تغییرات درون و بین ارقام با استفاده از تجزیه واریانس مولکولی نشان داد که 55 درصد کل تغییرات ژنتیکی درون ارقام وجود دارد. بیشترین و متنوع‌ترین ژن‌های مقاومت به زنگ از لحاظ مقاومت به بیماری زنگ زرد و قهوه‌ای به ترتیب، در رقم ارگ و رقم افلاک و نسبت به هر سه زنگ در رقم ارگ بود. آغازگرهای Xgdm116، Xwmc810 و SCS719 مؤثرترین آغازگرها در شناسایی و جداسازی ارقام مقاوم و حساس بودند. با توجه به اینکه رقم ارگ دارای بیشترین و متنوع‌ترین ژن‌های مقاومت بوده لذا پیشنهاد می‌گردد به‌عنوان یکی از پایه‌های پدری یا مادری در برنامه‌های اصلاحی مورد استفاده قرار گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی نشانگر DNAیDAF دارای پیوستگی با ژن Yr5 مقاومت به زنگ زرد گندم

زنگ زرد یکی از بیماریهای مهم گندم در ایران است که هرساله خسارات قابل توجهی به گندم وارد میسازد.مؤثرترین و اصلی ترین روش کنترل بیماری استفاده از اراقام مقاوم است .برای شناسایی یک نشانگر مولکولی حاوی پیوستگی با یکی از ژن های مقاومت به زنگ زرد(Yr5)از DNAگیاهان F2 حاصل از تلاقی دورقم مقاوم وحساس برای ژن Yr5استفاده شد. DNAی دوتوده از گیاهان حساس ومقاوم به طور جداگانه تهیه گردید،وبااستفاده از272آغازگ...

متن کامل

بررسی حضور ژن مقاومت به زنگ سیاه Sr2 در ارقام و لاین های امید بخش گندم ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی

زنگ سیاه گندم (Puccinia graminis) به عنوان یکی از مهم‌ترین و رایج ترین بیماری های گندم در اغلب کشورهای جهان شناخته می‌شود. در دهه‌های آخر قرن بیستم به کار گرفتن تعدادی از ژن های مقاومت به زنگ سیاه مانند Sr24، Sr26، Sr31، Sr36 و Sr38 در ارقام گندم باعث شد خسارت ناشی از بیماری به طور چشم‌گیری کاهش یابد. یکی از ژن هایی که باعث مقاومت پایدار نسبت به زنگ سیاه در این دوره بود، ژن Sr2 است که از گندم ت...

متن کامل

بررسی حضور ژن مقاومت به زنگ سیاه Sr2 در ارقام و لاین های امید بخش گندم ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی

زنگ سیاه گندم (Puccinia graminis) به عنوان یکی از مهم‌ترین و رایج ترین بیماری های گندم در اغلب کشورهای جهان شناخته می‌شود. در دهه‌های آخر قرن بیستم به کار گرفتن تعدادی از ژن های مقاومت به زنگ سیاه مانند Sr24، Sr26، Sr31، Sr36 و Sr38 در ارقام گندم باعث شد خسارت ناشی از بیماری به طور چشم‌گیری کاهش یابد. یکی از ژن هایی که باعث مقاومت پایدار نسبت به زنگ سیاه در این دوره بود، ژن Sr2 است که از گندم ت...

متن کامل

شناسایی نشانگر dnaیdaf دارای پیوستگی با ژن yr5 مقاومت به زنگ زرد گندم

زنگ زرد یکی از بیماریهای مهم گندم در ایران است که هرساله خسارات قابل توجهی به گندم وارد میسازد.مؤثرترین و اصلی ترین روش کنترل بیماری استفاده از اراقام مقاوم است .برای شناسایی یک نشانگر مولکولی حاوی پیوستگی با یکی از ژن های مقاومت به زنگ زرد(yr5)از dnaگیاهان f2 حاصل از تلاقی دورقم مقاوم وحساس برای ژن yr5استفاده شد. dnaی دوتوده از گیاهان حساس ومقاوم به طور جداگانه تهیه گردید،وبااستفاده از272آغازگ...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام گندم بهاره و پاییزه با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره

در این تحقیق به منظور بررسی رابطه ژنتیکی و امکان تفکیک 21 رقم و لاین گندم بهاره و پاییزه ایرانی در سطح مولکولی از 37 جفت آغازگر ریزماهواره استفاده شد. میانگین شاخص چندشکلی و میزان اطلاعات چندشکلی هر آغازگر ریزماهواره بترتیب 68/0 و 63/0 برای آنها به دست آمد. شباهت ژنتیکی با استفاده از دو روش جاکارد و نی و لی محاسبه و به ترتیب میانگین 201/0و 328/0 برای آنها به دست آمد. در هر دو روش ارقام قدس و ال...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 23

صفحات  57- 58

تاریخ انتشار 2018-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023