شناسایی سبک های یادگیری دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه به منظور ارائه رو شهای تدریس اثربخش

نویسندگان

  • خدیجه مرادی
  • عبدالحمید پاپ زن
چکیده مقاله:

سبک های یادگیری نقش بسزایی در یادگیری بهینه و افزایش بازدهی آموزش دارند. از این رو، شناخت سبک هاییادگیری دانشجویان در جهت دهی به فعالیت های تدریس و یادگیری حائز اهمیت است. پژوهش حاضر، با هدفشناسایی سبک های یادگیری دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه در سال تحصیلی 91 - 90 با استفاده از پرسشنامهاستاندارد سبک های یادگیری کلب ) 2005 ( انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه صنعتیکرمانشاه تش یکل دادند ) N=526 (. از این تعداد با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 223 نفر نمونه به روشنمون هگیری طبقه ای چند مرحله ای به نسبت متناسب انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استانداردسبک های یادگیری کلب و ویژگی های دموگرافیک بود و داده های گردآوری شده با بهره گیری از نرم افزار spss16 تحلیلگردید. نتایج نشان داد مرحله یادگیری غالب و سبک یادگیری مرجح دانشجویان مورد مطالعه، به ترتیب آزمایشگریفعال و سبک جذ بکننده می باشد. بر اساس یافته های تحقیق، بین متغیرهای سال ورود به دانشگاه، جنسیت، رشته ودوره تحصیلی با سبک یادگیری دانشجویان رابطه معنی داری مشاهده نگردید. بر اساس یافته های این پژوهش پیشنهادم یشود جهت انطباق روش های تدریس با سبک یادگیری دانشجویان و تدریس اثربخش، مدرسان دانشگاه صنعتیکرمانشاه از روش هایی نظیر مدل سازی ذهنی و پروپوزال نویسی طر حهای مرتبط با هریک از رشته های تحصیلیبهره گیرند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی مؤلفه های تدریس اثربخش و ارزیابی وضعیت تدریس (مطالعۀ موردی دانشگاه علمی کاربردی استان کردستان)

این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه ‌‌های تدریس اثربخش در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کردستان و میزان به کارگیری این مؤلفه ‌‌ها صورت گرفت. روش این مطالعه از بعد هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان و خبرگان حیطه برنامه درسی (تعداد ده نفر) بودند. ابتدا با استفاده از روش دلفی، مؤلفه‌های تدریس اثربخش از دیدگاه خبرگان شناسایی شد و با توجه به این مؤلفه‌ها پر...

متن کامل

تأثیر سبک یادگیری دانشجویان بر سبک تدریس مرجّح آنان

نظر به وجود رابطه بین سبک یادگیری افراد با سبک تدریسمرجّح آنان، مطالعه پیمایشی حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک تدریس مرجح دانشجویان رشتهعلوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد بر سبک یادگیری آنان انجام شد. 180 دانشجو ازمیان 500 دانشجو در سال تحصیلی1390-1389 از طریق جدول نمونه‏گیری مورگان، انتخابشده و به پرسشنامه‏های سبک تدریس و سبک یادگیری پاسخ دادند. نتایج نشان داد که دانشجویانبه سبک تدریس فعال گرایش دارند...

متن کامل

ویژگیهای تدریس اثربخش ازدیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

چکیده زمینه و هدف : تربیت نیروی انسانی کارآمد وموثرازجمله وظایف اصلی دانشگاه ها محسوب می گردد.توجه به تربیت دانشجویان ازنظر علمی ,پژوهشی وفرهنگی بسیارحائز اهمیت بوده وبرنامه ریزی صحیح درآموزش وپرورش آنان ازوظایف اصلی دانشگاه ها میباشد. از مشکلات اساسی آموزش دردانشگاه هانداشتن شاخص ها ی تدریس اثربخش است ویکی ازمهمترین روش های تعیین این شاخص ها نظرخواهی ازدانشجویان می باشد. روش کار:این مطالع...

متن کامل

مقایسه ویژگی های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

سابقه و هدف: توجه به عوامل موثر در تدریس اثربخش می‌تواند منجر به ارتقاء کیفیت آموزش، فرآیند یاددهی-یادگیری و ایجاد انگیزه یادگیری در دانشجویان گردد. لذا پژوهشی با هدف تعیین شاخص‌های تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز طراحی و اجرا گردید. مواد و روشها: در این پژوهش توصیفی – مقایسه‌ای، 75 نفر از دانشجویان پزشکی و 75 نفر از دانشجویان پیراپزشکی دا...

متن کامل

مقایسه معیارهای تدریس اثربخش در دوره های کارشناسی از دیدگاه اساتید دانشگاه شهید مدنی و دانشجویان

هدف پژوهش حاضر مقایسه معیارهای تدریس اثربخشی در دوره‌های کارشناسی از دیدگاه اساتید دانشگاه شهید مدنی و دانشجویان بود. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است.جامعه آماری این پژوهش از دو مجموعه تشکیل شده است: دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و اساتید کارشناسی رشته علوم تربیتی این دانشگاه. با توجه به حجم جامعه آماری، تعداد 9 نفر از اساتید کارشناسی رشته علوم...

متن کامل

مقایسه ویژگی های تدریس اثربخش از دیدگاه مدرسین و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

زمینه و هدف : تدریس اثربخش، مجموعه رفتارهای معلم است که باعث دستیابی به اهداف آموزشی و یادگیری بهتر فراگیر می­شود. هدف از انجام این پژوهش تعیین شاخص­های تدریس اثربخش با استفاده از نظرات اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان می­باشد. روش­کار : در این مطالعه توصیفی– مقطعی، 90 مدرس که به طریق سرشماری و 200 دانشجو که به­صورت تصادفی انتخاب شدند، نمونه پژوهش را تشکیل دادند. ابزار گردآوری داده­ه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 26

صفحات  149- 172

تاریخ انتشار 2014-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023