شناسایی شاخص‌های کلیدی عملکرد سیستم اطلاعات بیمارستان برای بهینه کاوی؛ یک مطالعه کیفی

نویسندگان

  • جهانبخش, مریم مربی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت، گروه مدیریت و فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، اصفهان، ایران
  • جواهری کیان, الهام دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، اصفهان، ایران
  • رئیسی, احمدرضا دانشیار، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، اصفهان، ایران
چکیده

Background: To have an optimal hospital information system, performance indicators used for evaluation must be recognized. Since defining proper performance indicators is one of the important principles in benchmarking. This study aimed to identify key indicators of hospital information system performance benchmarking. Methods: This qualitative content analysis study was conducted in 2016-2017. The study population consisted of experts working in hospital Information Technology and data processing units in Tehran Province Social Security Hospitals (110). The present study was conducted in 3 stages using interview and focused group discussion. In the first stage, a review of the literature was carried out to collect the benchmarking indexes of the hospital information system. Then performance indicators were identified using the targeted snowball sampling. The experts were selected and identified by performance indicators. The data analysis method was conducted as a qualitative content analysis in the interview. The results of the third stage indicated confirmation of the identified main themes and sub- themes in the first stage and categorization of indicators. Results: The identified indicators for optimization and benchmarking of hospital information system were classified into 9 main themes and 121 sub-themes in three key groups of structure, process and results. The data analysis method was conducted as a qualitative content analysis in the interview. In the last stage, the results were organized and classified into 3 main categories of structure, process and results through focused group discussion. Conclusion: The results of this study can be used as a basis for quality improvement in evaluation process of hospital information systems. By planning to improve the indicators, it is expected to have quality improvement and productivity in the system.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه سیستم اطلاعات مدیریت یک بیمارستان با تکنیک BSP

  اهداف. برای اداره صحیح هر سازمان و اتخاذ تصمیمات منطقی و درست توسط مدیران، ایجاد سیستم اطلاعات مدیریت امری اجتناب‌ناپذیر است . هرچه این اطلاعات کامل­تر و روزآمدتر باشند، قابلیت سازگاری سازمان با محیط نیز بیشتر می‌شود. هدف این تحقیق، مطالعه سیستم اطلاعات مدیریت یک بیمارستان با استفاده از تکنیک BSP و بهینه‌سازی نقشه معماری سیستم مذکور با استفاده از این تکنیک بود.   روش­ها. مطالعه حاضر از نوع تو...

متن کامل

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاهی (مطالعه کیفی)

فهم مؤلفه­ ها و عوامل اثرگذار بر موفقیت یادگیری الکترونیکی، به تصمیم‌گیرندگان کمک می­نماید تا خط‌مشی‌های مناسبی را برای سرمایه­ گذاری در عوامل اثربخش و طراحی مجدد یا حذف عوامل غیراثربخش به کار گیرند. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاهی می­ باشد. این پژوهش به لحاظ هدف، توسعه­ ای و از نظر روش کیفی می­باشد. حجم نمونه تحقیق را 10 نفر از خبرگان ...

متن کامل

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاهی (مطالعه کیفی)

فهم مؤلفه­ ها و عوامل اثرگذار بر موفقیت یادگیری الکترونیکی، به تصمیم‌گیرندگان کمک می­نماید تا خط‌مشی‌های مناسبی را برای سرمایه­ گذاری در عوامل اثربخش و طراحی مجدد یا حذف عوامل غیراثربخش به کار گیرند. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاهی می­ باشد. این پژوهش به لحاظ هدف، توسعه­ ای و از نظر روش کیفی می­باشد. حجم نمونه تحقیق را 10 نفر از خبرگان ...

متن کامل

شناسایی شاخص‌های کلیدی سنجش عملکرد افراد برای پرداخت پاداش

The current performance evaluation process are inspired by performance management within the organizations to take a step further in a way to the factors such as competency, merit, capacity for improvement and promotion are supposed to be taken into account the in addition to performance evaluation itself. Nowadays, the organizations prefer to set more accurate criteria for performance evaluat...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 1

صفحات  17- 32

تاریخ انتشار 2018-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022