شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد سیب‌زمینی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره در شرایط تنش و عدم تنش خشکی

نویسندگان

  • خدامباشی, محمود
  • رضائی, عبدالمجید
چکیده مقاله:

Factor and principal component analyses are widely used in different sciences especially in agricultural science. To determine the factors that create variation between potato cultivars, in normal (non-stress) and water deficit (stress) conditions, two experiments were conducted in the form of randomized complete block design with three replications in summer 2002. Stepwise regression analysis showed that in normal conditions, stem length, number of stems/plant and leaflet width contributed significantly to yield. In stress condition, other than stem length and number of leaves/main stem, leaflet length also entered the model. As is evident, stem length had a detrimental effect on tuber yield in both stress and non-stress conditions. So, this trait could be used as an important criterion for the selection of high yielding genotypes. Principal component analysis revealed that number of stem, leaf length and leaf width were important traits creating variability between potato cultivars, especially number of stem that had high coefficients in the first principal for both environments. Factor analysis distinguished two factors in normal environment named leaf surface and structural attitude factors, and also two factors in stress environment called photosynthetic surface and structural attitude. Therefore, these factors should be intervened and attended to in breeding programs.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد سیب زمینی با استفاده از روش های آماری چند متغیره در شرایط تنش و عدم تنش خشکی

تجزیه مؤلفه ها و تحلیل عاملی، کاربرد وسیعی در علوم مختلف به خصوص در علوم کشاورزی دارند. جهت بررسی مؤثرترین صفات و نیز عوامل پنهانی دخالت کننده در ایجاد تنوع بین ارقام سیب زمینی، دو آزمایش جداگانه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو محیط بدون تنش و همراه با تنش خشکی در سال 1381 به اجرا گذاشته شد. انجام رگرسیون مرحله ای برای کلیه صفات اهمیت و نقش تعیین کننده صفات طول ساقه، تعداد سا...

متن کامل

شناسایی صفات مؤثر بر عملکرد ژنوتیپ‌های لوبیا با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

To investigate some quantitative and qualitative traits of genotypes a field study was performed as augmented experiment consisting four checks (Sadri, Koosha, KS21676 and KS21682) and138 genotypes. Vegetative, morphological and agronomical characteristics as well as traits related to pod and seed were studied. Statistical analysis showed that number of seeds per plant and plant height had the ...

متن کامل

کاربرد روش های آماری چند متغیره در شناسایی صفات موثر بر عملکرد گندم نان تحت شرایط تنش رطوبتی

به منظور بررسی کارایی روش­های آماری چند متغیره در شناسایی مهم‌ترین صفات موثر بر عملکرد دانه، تعیین سهم هر صفت در تغییرات عملکرد و گروه بندی 20 لاین امید بخش گندم نان تحت شرایط تنش رطوبتی آخر فصل، به صورت قطع کامل عمل آبیاری از مرحله ظهور سنبله­ها به بعد، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار در سال زراعی 91-1390 انجام شد. بر اساس نتایج تجزیه ­به مؤلفه­های اصلی سه مؤلفه اول در مجمو...

متن کامل

تعیین مهمترین صفات موثر بر عملکرد تحت دو شرایط آبیاری با استفاده از روشهای آماری چند متغیره در ژنوتیپهای ماش

به منظور بررسی رابطه صفات مورفولوژیک ، فنولوژیک و با یکدیگر و تعیین مهمترین صفات موثر بر عملکرد تحت دو شرایط آبیاری مرسوم و محدود، 600 اکوتیپ ماش د ر دو طرح آگمنت جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفتند . تجزیه همبستگی نشان داد که در هر دو شرایط بیشترین ضریب همبستگی مثبت و معنی دار با عملکرد اقتصادی را تعداد غلاف در بوته ، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت دارند . تجزیه رگرسیون گام به گام نشان داد که در ...

متن کامل

تعیین مهم‌ترین صفات مؤثر بر نشت الکترولیتی گلابی وحشی (Pyrus biossieriana Buhse) تحت شرایط تنش خشکی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

گلابی وحشی یک پایه مهم برای ارقام مختلف گلابی محسوب می‌شود و با توجه به اینکه تا حدودی بردبار به خشکی بوده، کاربرد تیمارهای مختلف برای افزایش تحمل آن در مقابله با تنش خشکی امری ضروری است. نشت الکترولیت‌ها عامل مهم و مؤثر در پاسخ به تنش خشکی و صفات مربوط به آن می‌باشد. برای این منظور آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار جهت شناسایی صفات مؤثر بر نشت الکترولیتی طراحی گردید....

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره 46

صفحات  131- 140

تاریخ انتشار 2009-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023