شناسایی عامل شانکر باکتریایی درختان فندق در استان گیلان

نویسندگان

  • بیتا علی نویسنده مسئول، دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت
  • سید علی الهی نیا استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت
  • مصطفی نیک نژاد کاظم پور دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت
چکیده مقاله:

تا‌کنون دو گونه از باکتریهای جنس Pseudomonas، شامل P. avellanae و P. syringae pv. syringae به عنوان مولد بیماری شانکر باکتریایی و عامل زوال و خشکیدگی درختان فندق (Corylus avellana) شناسایی شده‌اند. علائم عمده بیماری ایجاد شده توسط P. avellanaeشامل پژمردگی سریع جوانه‌ها، سرشاخه‌ها و شاخه‌های درختان طی بهار و تابستان می‌باشد. برگها پژمرده و خشکیده شده و تا مدتها پس از خشکیده شدن متصل به ساقه باقی می‌مانند (Scortichini & Mehlenbacher, 2001). پوست و کامبیوم درختان بیمار تغییر رنگ داده، ریشه‌های اولیه نکروز شده و در نهایت منجر به مرگ گیاه می‌شود (Scortichini & Tropiano, 1994). گیاهانی که مورد حمله P. avellanae قرار گرفته‌اند در فاصله چند هفته کاملا پژمرده، به سرعت خشکیده شده و می‌میرند. به همین دلیل بیماری ناشی از این باکتری را مرگ درختان فندق نامیده اند (Scortichini, 1999). علائم ایجاد شده بوسیله P. syringae pv. syringae خفیف‌تر بوده و حالت پژمردگی سریع و مرگ درختان فندق در اثر این باکتری مشاهده نشده است (Scortichini, 2002). در ایران مطالعات مختصری در زمینه شناسایی و بررسی باکتریهای بیماری‌زای فندق انجام شده است و تنها گزارش مرتبط با باکتریهای Psudomonas بیماریزای فندق، جداسازی باکتری P.syringae از درختان فندق منطقه دوهزار تنکابن است که حسن زاده و مهدویان از درختان فندق این منطقه که علائم زردی، پژمردگی و تغییر رنگ آوندی را از خود نشان می‌دادند، باکتری P.syringae را جداسازی و شناسایی نمودند (حسن زاده و مهدویان،1377). با توجه به خسارت‌زا بودن باکتریهای Pseudomonas روی درختان فندق و عدم انجام مطالعه روی این باکتریهای بیماری‌زا در گیلان، طی سال 1383 درختان فندق مناطق مختلف استان گیلان بازدید شده و از درختان دارای علائم مشکوک نمونه‌برداری گردید. پس از کشت عصاره بافت‌های آلوده روی محیط‌کشت‌های NA و King's B کلنی‌هایی کرم‌رنگ و دارای حالت فلورسانت جداسازی شدند. جدایه‌ها گرم منفی، لوان مثبت، اکسیداز و پکتیناز منفی، کاتالاز مثبت و هوازی اجباری بوده، روی برگ توتون واکنش فوق حساسیت ایجاد کرده و قادر به هیدرولیز ژلاتین نبودند. بر اساس این خصوصیات، جدایه‌ها به عنوان جنس Pseudomonas شناسایی شدند. برای انجام آزمون تولید سیرینگومایسین از قارچ Geotrichum candidum استفاده شد (Young et al., 1992). جدایه‌ها دارای قابلیت ایجاد هسته یخ و تولید سیرینگومایسین بودند ولی قادر به تولید ایندول، احیاء نیترات، تولید H2S، تحمل نمک طعام 7% و هیدرولیز نشاسته نبوده و توین 80 و کازئین را هیدرولیز نمودند. همچنین جدایه‌ها قادر به استفاده از تارتارات، ال- سیستئین، لیزین، لاکتوز، رامنوز، مالتوز، ال-آرابینوز، ریبوز، گلیسین، تریپتوفان و دکسترین نبودند، ولی از دی- سوربیتول، رافینوز، تره‌هالوز و سوکروز استفاده کردند. آزمون بیماری‌زایی جدایه‌ها روی برگ‌ها، میوه‌ها (Yessad et al., 1992) و جوانه‌های سرشاخه فندق (Jones, 1971) نیز مثبت ارزیابی گردید. بر اساس مجموع خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی (جدول 1) جدایه‌ها به عنوان P. syringae pv. syringae شناسایی شدند (Schaad, 2001). الکتروفورز پروتئین (SDS-PAGE) با استفاده از روش Laemmli با اندکی تغییرات انجام گرفت (Laemmli, 1970). کلیه جدایه‌ها در الکتروفورز پروتئینی تام سلولی به روش یک‌بعدی در ژل پلی‌اکریل‌آمید 12% نوارهایی تولید نمودند و پروفیل پروتئینی جدایه‌ها با جدایه مرجع این پاتوار دریافت شده از کلکسیون باکتریهای بیماری‌زای فرانسه (CFBP) نیز درصد بالایی از تشابه را میان آنها نشان داد. در این بررسی برای اولین بار بیماری‌زایی این پاتوار روی درختان فندق در استان گیلان گزارش شد. باکتری P. avellanae از هیچ یک از نمونه‌های مشکوک مشاهده شده، جداسازی نشد و وجود آن روی درختان فندق استان به اثبات نرسید.      

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی عامل شانکر باکتریایی درختان گوجه سبز و آلوی وحشی در جنگلهای استان گیلان

از اسفند ماه 1381 تا مهر ماه 1382 از درختان گوجه‌سبز و آلوی وحشی مشکوک به بیماری شانکر باکتریایی واقع در استان گیلان (تالش، هشتپر، لیسار، لاهیجان و آستانه) نمونه‌برداری بعمل آمد. مشخص‌ترین علائم بیماری، تشکیل شانکر به همراه تراوشهای صمغی است. نواحی آلوده اندکی فرورفته و به رنگ قهوه‌ای تیره‌تری نسبت به پوست سالم مجاور بودند؛ رنگ بافتهای پوست ناحیه شانکر بین نارنجی روشن تا قهوه‌ای متغیر می‌باشد. ...

متن کامل

اولین گزارش Phomopsis amygdali عامل شانکر درختان فندق در ایران

درخت فندق(Corylus avellana)  بومی شمال غرب ایران بوده و بالع بر 12500 هکتار باغ را در استان گیلان پوشش می دهد. در سال 1389 گال‌هایی با اندازه‌هایی حدود 2-4 سانتی‌متر روی شاخه‌های درختان فندق منطفه اشکورات استان گیلان مشاهده و نمونه‌برداری شد. در ابتدا برای تشخیص احتمالی باکتری عامل بیماری مطالعات باکتریولوژی در آزمایشگاه باکتریولوژی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی انجام شد، پس از اطمینان از ع...

متن کامل

اولین گزارش phomopsis amygdali عامل شانکر درختان فندق در ایران

درخت فندق(corylus avellana)  بومی شمال غرب ایران بوده و بالع بر 12500 هکتار باغ را در استان گیلان پوشش می دهد. در سال 1389 گال­هایی با اندازه­هایی حدود 2-4 سانتی­متر روی شاخه­های درختان فندق منطفه اشکورات استان گیلان مشاهده و نمونه­برداری شد. در ابتدا برای تشخیص احتمالی باکتری عامل بیماری مطالعات باکتریولوژی در آزمایشگاه باکتریولوژی موسسه تحقیقات گیاه­پزشکی انجام شد، پس از اطمینان از عدم وجود ع...

متن کامل

شناسایی باکتریهای عامل لکه برگی درختان توت در استان گیلان

این تحقیق بمنظور شناسایی عوامل بیماریزای باکتریایی لکه برگی درختان توت در استان گیلان انجام شد. طی سالهای 1380 الی1383 از توتستانهای مختلف استان نمونه برداری شد. علایم بیماری شامل لکه های سوخته نامنظم روی برگ بوده که با هاله زرد رنگ احاطه شده بودند. در شرایط مساعد این لکه ها بتدریج گسترش یافته و تمام سطح برگ را فرا می‌گیرد. از اندامهای آلوده دو نوع باکتری گرم منفی با کلنی‌های فلورسنت روی محیط K...

متن کامل

شناسایی و بررسی مقایسه‌ای عامل بیماری شانکر باکتریایی مرکبات در استان ایلام

نمونه‌هایی از برگ‌ و سرشاخه‌های لیموترش، با علائم بیماری شانکر باکتریایی مرکبات در بهار و تابستان 1391، از استان ایلام جمع‌آوری گردید. باکتری عامل بیماری با روش‌های متداول از بافت آلوده جداسازی و بر‌اساس ویژگی‌های فنوتیپی و طیف‌سنجی رنگدانه زرد مورد شناسایی ابتدایی قرار گرفت. بیماری‌زایی جدایه‌ها روی برگ‌های لیموترش و گریپ‌فورت در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای اثبات گردید. نتایج شناسایی بیماری‌گ...

متن کامل

شناسایی باکتریهای عامل لکه برگی درختان توت در استان گیلان

این تحقیق بمنظور شناسایی عوامل بیماریزای باکتریایی لکه برگی درختان توت در استان گیلان انجام شد. طی سالهای 1380 الی1383 از توتستانهای مختلف استان نمونه برداری شد. علایم بیماری شامل لکه های سوخته نامنظم روی برگ بوده که با هاله زرد رنگ احاطه شده بودند. در شرایط مساعد این لکه ها بتدریج گسترش یافته و تمام سطح برگ را فرا می گیرد. از اندامهای آلوده دو نوع باکتری گرم منفی با کلنی های فلورسنت روی محیط k...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 1

صفحات  74- 78

تاریخ انتشار 2008-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023