شناسایی عامل لکه برگی و پوسیدگی نرم باکتریایی گیاهان زینتی در استان اصفهان

نویسندگان

  • راضیه یزدانی بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
  • مسعود شمس بخش بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله:

لکه برگی و پوسیدگی نرم باکتریایی یکی از بیماری­های مهم اقتصادی است که ریشه، غده، برگ و ساقه تعدادی از گیاهان زینتی را تحت تاثیر قرار می­دهد. این بیماری توسط طیف وسیعی از باکتری­های پکتولیتیک ایجاد می­شود. به منظور شناسایی عوامل لکه برگی باکتریایی گیاهان زینتی در استان اصفهان، تعداد 70 نمونه از برخی گیاهان زینتی با علائم لکه برگی و پوسیدگی نرم از گلخانه­های مختلف استان جمع آوری شد. پس از جداسازی باکتری­ها، بیماری­زایی جدایه­ها با مایه­زنی روی گیاهان میزبان اثبات شد. شناسایی باکتری­ها با انجام آزمون­های متداول فنوتیپی و آنالیز ترادف SrDNA16 انجام شد. نتایج این آزمون­ها نشان داد جدایه­های بررسی شده متعلق به گونهPectobacterium carotovorum بودند. این اولین گزارش از شناسایی این باکتریاز گیاهان زینتی در استان اصفهان می­باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی عوامل لکه برگی باکتریایی در برخی از گیاهان زینتی در استان های اصفهان، مرکزی و خوزستان

گل و گیاهان زینتی در کلیه استان های کشور کشت شده و در قالب چهار گروه گل شاخه بریده، گل گلدانی، درخت و درختچه و گیاهان فصلی و نشائی طبقه بندی می شوند . کل سطح زیر کشت گیاهان زینتی در سال 1389 شامل مساحت گلخانه ها و فضای بسته معادل 47 میلیون متر مربع است که از این میزان 26 میلیون متر مربع به فضای آزاد 21 میلیون متر مربع به کشت گلخانه ای اختصاص دارد. این گیاهان مورد تهاجم عوامل بیماری زای مختلف، ش...

تاکسونومی پکتوباکتریومهای عامل پوسیدگی نرم و لکه برگی سیب زمینی و گیاهان زینتی در برخی از مناطق شمالی ایران

جنس پکتوباکتریوم ( pectobacterium) متعلق به خانواده انتروباکتریاسه (enterobacteriaceae)، از عوامل مهم بیماریزا در گونه های متعلق به 35 درصد از راسته های گیاهی نهاندانه می باشد. گونه ها و زیرگونه های این جنس باعث ایجاد پوسیدگی نرم ، ساق سیاه، نکروز آوندی، پژمردگی و لکه برگی روی طیف وسیعی از گیاهان تک لپه و دو لپه می شوند. با وجود مطالعات قابل توجه در دنیا بر روی pectobacterium های جدا شده از گیا...

15 صفحه اول

شناسایی باکتریهای عامل لکه برگی درختان توت در استان گیلان

این تحقیق بمنظور شناسایی عوامل بیماریزای باکتریایی لکه برگی درختان توت در استان گیلان انجام شد. طی سالهای 1380 الی1383 از توتستانهای مختلف استان نمونه برداری شد. علایم بیماری شامل لکه های سوخته نامنظم روی برگ بوده که با هاله زرد رنگ احاطه شده بودند. در شرایط مساعد این لکه ها بتدریج گسترش یافته و تمام سطح برگ را فرا می‌گیرد. از اندامهای آلوده دو نوع باکتری گرم منفی با کلنی‌های فلورسنت روی محیط K...

متن کامل

شناسایی باکتریهای عامل لکه برگی درختان توت در استان گیلان

این تحقیق بمنظور شناسایی عوامل بیماریزای باکتریایی لکه برگی درختان توت در استان گیلان انجام شد. طی سالهای 1380 الی1383 از توتستانهای مختلف استان نمونه برداری شد. علایم بیماری شامل لکه های سوخته نامنظم روی برگ بوده که با هاله زرد رنگ احاطه شده بودند. در شرایط مساعد این لکه ها بتدریج گسترش یافته و تمام سطح برگ را فرا می گیرد. از اندامهای آلوده دو نوع باکتری گرم منفی با کلنی های فلورسنت روی محیط k...

متن کامل

شناسایی عامل لکه برگی پامچال در استان مازندران با استفاده از توالی ژن‌های rpoD و dnak

بیماری لکه برگی ناشی از گونه‌ای زانتوموناس در پامچال وحشی (Primula vulgaris) در چند منطقه جنگلی استان مازندران گزارش شده است (Rahimian. 1995. 12th  Iran. Plant Protec. Cong.,278). براساس یک بررسی ژنومی از تعیین توالی ناحیه ITS و ژن 16s rRNA گزارش گردید که برخی از جدایه‌های عامل لکه برگی پامچال نزدیک به گونه X.campestris می‌باشند (Rahimian et al. ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 38  شماره 1

صفحات  91- 100

تاریخ انتشار 2015-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023