شناسایی عوامل مؤثر بر عدالت آموزش و ارائه مدل مناسب آن در دانشگاه آزاد اسلامی

نویسندگان

  • رضا محمدزاده اول دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
  • فردوس یادگاری استادیار مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف شناسائی عوامل مؤثر بر عدالت آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته است. روش تحقیق براساس هدف، توسعه­ای-کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده­ها از نوع توصیفی- پیمایشی و به لحاظ نوع داده­ها، کمی می­باشد. برای جمع آوری اطلاعات اولیه، از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن است که از طریق روش نمونه گیری در دسترس تعداد 20 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. برای شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر عدالت آموزشی، براساس نظر اساتید دانشگاه از تکنیک دلفی و برای تجزیه و تحلیل داده­ها جهت استخراج شاخص­های پرسشنامه از تحلیل عاملی استفاده شد. بررسی‌ها نشان داد که تأثیر هر یک از عوامل مؤثر بر عدالت آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی یکسان نیست، بنابراین باید میزان تاثیرگذاری این عوامل را سنجید و بدین سان آن‌ها را رتبه‌بندی نمود. شناسائی عوامل مؤثر بر عدالت آموزشی در دانشگاه با استفاده از مدل سه شاخگی این امکان را به مدیران می‌دهد که با شناسائی آسیب‌ها در هر یک از عوامل ساختاری، زمینه‌ای و رفتاری، استقرار مناسب‌تری از عدالت آموزشی داشته باشند. با استفاده از پرسشنامه و با تکنیک دلفی از خبرگان 26 عامل مهم استقرار عدالت آموزشی در دانشگاه شناسائی شد و پس از شناسائی مطابق با مدل در سه دسته طبقه‌بندی شدند. بدین صورت که با توجه به اینکه RMSEA برابر با 085/0 بوده و نسبت کای دو به درجه آزادی (χ2/df) نیز برابر با 07/3 می‌باشد مدل مورد نظر دارای برازش مناسب بود. با توجه به مدل به دست آمده از تحلیل عاملی تائیدی شاخص‌های 26 گانه پرسش­نامه­ در سه سازه عوامل ساختاری، عوامل رفتاری و عوامل زمینه‌ای طبقه­بندی شدند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی مولفه‌های شایستگی مدیران در دانشگاه آینده به منظور ارائه یک مدل مناسب برای دانشگاه-های آزاد اسلامی ایران

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه­های شایستگی مدیران در دانشگاه آینده به منظور ارائه یک مدل مناسب برای دانشگاه آزاد اسلامی ایران به روش آمیخته اکتشافی انجام شد. در فاز اول (کیفی) از تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی استفاده شد. محیط پژوهش آن شامل منابع دسته اول بانک­های اطلاعاتی علمی معتبر در گسترة زمانی2000 تا 2017 در حوزه مطالعات شایستگی­های مدیران آینده بود. جهت جمع­آوری مضامین اولیه، به روش نمون...

متن کامل

ارائه مدل مدیریت بر مبنای ارزش و تاثیر آن در تعالی سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مدیریت بر مبنای ارزش و تاثیر آن در تعالی سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران انجام گرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل472 نفر از اعضای هیات علمی تمام وقت بوده است. تعداد 212 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شده بودند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته مدیریت...

متن کامل

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیریت فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی

هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مدیریت فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی– بنیادی؛ از نظر روش جمع­آوری داده­ها توصیفی – همبستگی و از نظر نوع داده، آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعۀ آماری بخش کیفی پژوهش، شامل خبرگان و اساتید واحدهای دانشگاهی و مدیران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی بودند و در بخش کمی جامعه ...

متن کامل

ضرورت استقرار نظام ارزشیابی کیفیت در دانشگاه آزاد اسلامی و ارائۀ مدل مناسب آن

نظام آموزش عالی کشور و به تبع آن دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بخشی از این نظام به عنوان موتورو عامل اصلی تحقق سیاست های توسع ۀ پایدار کشور محسوب می شود . تربیت نیروی انسانیمتخصص، تولید و نشر دانش و ارائه خدمات تخصصی از جمله کار کردهای اصلی نظام در این راستاهستند. این نظام در صورتی می تواند در تحقق این مهم موفق باشد که از کارایی و اثربخشی و بهعبارت بهتر از کیفیت لازم برخو...

متن کامل

ارائه مدل عوامل تأثیرگذار مراکز رشد بر توسعه کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران

هدف کلی این پژوهش، ارائه مدل عوامل تأثیرگذار مراکز رشد بر توسعه کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران بود. این پژوهش‌ از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری آن را کلیه‌ رؤسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها، معاونین و مدیران گروه‌های تخصصی دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران به تعداد 307 نفر تشکیل می‌دادند که بر اساس فرمول کوکران، تعداد 172 نفر با روش نمونه...

متن کامل

بررسی مطالعات غیر درسی دانشجویان و شناسایی عوامل مؤثر بر آن از نظر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

فرایند توسعه همه جانبه ساز و کار پیچیده ای دارد که عوامل بسـیاری درشناخت و پیچیدگی  و ارائه راه حل های مناسب در توسعه موثرند.  میزان مطالعـه و گـرایش بـه خوانـدن از مهمتـرین شـاخص هـای رشـد وتوسعه است. ایجاد رضایت آگاهانه از طریق مطالعه امکانپـذیر اسـت و از آنجـاییکه مطالعه امری اکتسابی است  و سنین کودکی و نوجوانی، دوران کسب عـادت وفضـایل انسـانی اس ت و دوران دانشـجویی را شـاید دوران تثبی ت نا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 12  شماره ویژه‌نامه

صفحات  1259- 1276

تاریخ انتشار 2018-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023