شناسایی فلور قارچی فورنیکس ملتحمه چشم در تک سمیان (اسب و قاطر) منطقه ارومیه

نویسنده

  • عبداله عراقی سوره دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، دانشکده دامپزشکی، استادیار گروه علوم درمانگاهی، ارومیه، ایران.
چکیده مقاله:

چکیده    قارچ‌های تشکیل‌دهنده فلور طبیعی سطح چشم در شرایط خاص به مانند جراحت قرنیه به صورت پاتوژن عمل می‌کنند. بنابراین شناخت فلور قارچی ملتحمه حیوانات سالم به منظور  درمان سریع و مناسب در  موارد کراتومایکوز حائز اهمیت می‌باشد. هدف پژوهش حاضر جداسازی و شناسایی فلور قارچی فورنیکس ملتحمه اسب‌ها و قاطرهای سالم در منطقه ارومیه می‌باشد. نمونه‌ها از ته کیسه پائینی ملتحمه هر دو چشم 35 سر اسب و 50 سر قاطر،  بدون نشانه بالینی از التهاب چشم اخذ گردید. نمونه‌ها در محیط سابرو دکستروز آگار کشت و به مدت 10 روز در دمای 25 درجه سلسیوس نگه‌داری شدند. در مجموع 191 جدایه از 13 گونه قارچی شناسایی گردید. آسپرژیلوس‌ها از قارچ‌های رشته‌ای با فراوانی 63/48%و 14/34%  به ترتیب در اسب‌ها و قاطرها جدایه‌های غالب بودند. قارچ‌های جدا شده قابل مقایسه با مطالعات انجام گرفته بر روی اسب‌های دیگر کشورها می‌باشد. مطالعه حاضر اولین گزارش برای فلور قارچی کیسه ملتحمه قاطر می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

جداسازی و شناسایی فلور قارچی ملتحمه چشم درگاوهای هلشتاین سالم منطقه ارومیه

قارچ‌ها از ساکنین طبیعی سطح چشم حیوانات سالم به شمار می‌روند، اما تحت شرایط خاص مانند ضربات چشمی قادر به ایجاد بیماری می‌گردند. مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل قارچی جدا شده از چشم سالم گاوهای هلشتاین در منطقه ارومیه انجام شد. سواب‌ها از ملتحمه هر دو چشم 40 رأس گاو هلشتاین سالم اخذ شد و در محیط‌های سابرو دکستروز آگار و عصاره مالت کشت داده شدند. پلیت‌ها در دمای 25 درجه سلسیوس و به مدت 14 روز نگ...

متن کامل

جداسازی و شناسایی فلور قارچی ملتحمه چشم سالم در اسب عرب ایرانی

پژوهش حاضر به منظور شناسایی قارچ های جدا شده از کیسه ملتحمه اسب ها یعرب ایرانی سالم در شهرستان تبریز( شمال غرب ایران) و تعیین اثر جنس و سنمیزبان بر روی فراوانی جدایه ها انجام یافت . 43 راس اسب ( 21 راس ماده و 22راس نر)، بدون شواهد بالینی از التهاب خارجی چشم، با طیف سنی 1 تا 15 سالانتخاب و در سه گروه سنی مورد بررسی قرار گرفتند . نمونه ها از هر دو کیسهملتحمه چشم اسب ها اخذ شده و در محیط های سابرو...

متن کامل

جداسازی و ارزیابی فلور قارچی ملتحمه چشم سالم در اسب کرد ایرانی

   مطالعه حاضر به منظور شناسایی قارچ­های جدا شده از کیسه ملتحمه اسب‌های کرد ایرانی سالم در شهرستان تبریز و تعیین اثر جنس و سن میزبان بر فراوانی جدایه­ها انجام یافت. 40 رأس اسب (17 رأس ماده و 23 رأس نر)، بدون شواهد بالینی از التهاب خارجی چشم، با محدوده سنی 2 تا 30 سال انتخاب و در دو گروه سنی زیر 10 سال و بالای 10 سال مورد بررسی قرار گرفتند. از هر دو کیسه­ ملتحمه­ سوآپ تهیه شده و نمونه­ها در محیط...

متن کامل

جداسازی و شناسایی فلور قارچی ملتحمه چشم سالم در اسب عرب ایرانی

پژوهش حاضر به منظور شناسایی قارچ های جدا شده از کیسه ملتحمه اسب ها یعرب ایرانی سالم در شهرستان تبریز( شمال غرب ایران) و تعیین اثر جنس و سنمیزبان بر روی فراوانی جدایه ها انجام یافت . 43 راس اسب ( 21 راس ماده و 22راس نر)، بدون شواهد بالینی از التهاب خارجی چشم، با طیف سنی 1 تا 15 سالانتخاب و در سه گروه سنی مورد بررسی قرار گرفتند . نمونه ها از هر دو کیسهملتحمه چشم اسب ها اخذ شده و در محیط های سابرو...

متن کامل

شناسایی جدایه‌های قارچی کیسه ملتحمه چشم بزهای سالم

زمینه مطالعه: قارچ‌ها به عنوان فلور طبیعی در سطح چشم حیوانات سالم حضور دارند، اما تحت شرایط خاص  قادر به ایجاد بیماری هستند. هدف: هدف از پژوهش شناسایی جدایه‌های قارچی کیسه ملتحمه چشم بز‌ها ی سالم و تعیین اثر سن و جنس بزها روی جدایه‌ها می‌باشد. روش کار:‌ ‌ در کل تعداد 140 سواب از کیسه پائینی ملتحمه 70 رأCس بز سالم برداشته شد. حیوانات از دو جنس انتخاب و به 2 گروه سنی تقسیم شدند. نمونه‌ها در سطح م...

متن کامل

اثر فصل بر روی باکتری های هوازی فلور ملتحمه چشم اسب های سالم

خلاصه اهداف این تحقیق شامل شناسایی باکتری های هوازی موجود درکیسه ملتحمه چشم اسب های سالم، تعیین تغییرات احتمالی آنها در فصول مختلف سال و تعیین میزان حساسیت جدایه ها به آنتی بیوتیک های مختلف می باشد. نمونه گیری به مدت یکسال و در ماه های میانی هر فصل، از کیسه ملتحمه پائینی هر دو چشم سالم 21 اسب (10 راس نر و 11 راس ماده) انجام شد و بر روی محیط های بلاد آگار و مک کانگی آگار کشت هوازی صورت گرفت. در ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 1 (25) بهار

صفحات  1736- 1743

تاریخ انتشار 2013-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023