شناسایی قارچ‌های بومی خاک‌های آلوده حوزه نفتی مارون اهواز

نویسندگان

  • جمشید حیاتی دانشیار بیماری‏شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز
  • مهدی مهرابی‏ کوشکی دانشیار بیماری‏شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز؛ مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و علوم زیستی، دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده مقاله:

در طی این پژوهش، 16 نمونه خاک آلوده به مواد نفتی از چهار میدان در حوزه نفتی مارون اهواز جمع‌آوری شد. با کشت نمونه‌های خاک، 33 جدایه قارچی جداسازی و با استفاده از روش تک‏اسپور و نوک‏هیف خالص‌سازی شدند. بر اساس خصوصیات میکروسکوپی جدایه­ها و مشاهده انواع ساختارهای رویشی و تولیدمثلی، 23 جدایه قارچی جهت شناسائی مبتنی بر ریخت‏شناسی و مولکولی انتخاب شدند. از جدایه‌های خالص شده در محیط کشت مایع سیب زمینی- دکستروز- بروث زیست‏توده (توده میسیلیومی) قارچی تهیه شد. پس از استخراج DNA از میسیلیوم­های خشک - انجمادی شده، نواحی ژنی ITS و Glycerol-3-phosphate dehydrogenase (GPDH، فقط برای Curvularia) با استفاده از آغازگرهای مناسب تکثیر شدند. قطعات تکثیری با استفاده از دو روش رسوب با اتانول و استخراج از ژل خالص‌سازی و سپس توسط شرکت ماکروژن توالی­یابی گردیدند. توالی‏های بدست آمده ویراستاری و مونتاژ شدند و با انجام عملیات جستجوی بلاست و تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی با استفاده از الگوریتم درست‏نمائی بیشینه، جدایه‏ها شناسایی شدند. بر اساس بررسی‏های مولکولی و ریخت‏شناسی، جدایه‏های این تحقیق گونه‏هایAcremonium sclerotigenum، Alternaria destruens، Aspergillus sp.، Cladosporium puyae، Curvularia sp.، Fusarium sp.، Mucor circinelloides، Penicillium oxalicum، P. chrysogenum، Paramyrothecium terrestris، Rhizopus oryzaeوجدایه‌هایی از دو جنس Allophomaو Neodidymelliopsisاز خانوادهDidymellacaeرا شامل شدند. دو گونه‏ی Cladosporium puyae و Paramyrothecium terrestris  برای میکوبیوتای ایران جدید می‏باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی باکتری تولید کننده بیوسورفکتانت جدا شده از خاکهای آلوده نفتی شهرستان بروجرد

سابقه و هدف: بیوسورفکتانت ماده با ارزشی است که در صنایعی نظیر نفت، پزشکی، داروسازی، آرایشی بهداشتی، غذایی و کشاورزی کاربردهای گسترده‌ای دارد. هدف از تحقیق حاضر شناسایی باکتری‌های بومی تولید کننده بیوسورفکتانت موجود در خاک آلوده به ضایعات نفتی می‌باشد. مواد و روش کار: نمونه برداری از خاکهای آلوده نفتی اطراف شهرستان بروجرد انجام شد. پس از رقت سازی و کشت، باکتری‌های متفاوتی جداسازی شدند. با استفا...

متن کامل

زیست پالایی خاکهای آلوده به روغن مصرف شده با استفاده از گیاه آلاله Ranunculus arvensis L. و برخی قارچهای ریزوسفری زیست پالایی خاکهای آلوده به روغن مصرف شده با استفاده از گیاه آلاله Ranunculus arvensis L. و برخی قارچهای ریزوسفری

آلودگی خاک با روغن موتور مصرف شده (سوخته) مشکل مشترک اغلب کشورهای درحال توسعه و صنعتی است. زیست پالایی خاکهای آلوده با روغن موتور با استفاده از گیاهان و باکتریها و قارچهای تجزیه کننده ترکیبات نفتی میسر است. پژوهشهای پیشین نشان داده که برخی از گیاهان و قارچها نسبت به آلودگی با ترکیبات نفتی مقاوم هستند و در خاکهای آلوده به نفت و مشتقات نفتی رشد می کنند. زیست پالایی آلودگی روغن موتور با استفاده ا...

متن کامل

زیست پالایی خاکهای آلوده به هیدروکربنهای نفتی توسط برخی گیاهان و ریزوباکترهای بومی

آلودگی سنگین اجزاء زیست بوم (شامل خاک، آب و هوا) به نفت خام و مشتقات آن، یکی از جدی ترین مشکلات و تهدید های زیست محیطی در کشور، به ویژه در مناطق جنوبی، به شمار میآید. پیامدهای این آلودگی کاهش کیفیت محیط زیست و در نهایت تخریب زیست بوم خواهد بود. زیست پالایی همواره یکی از راهکارهای مناسب و عملی برای پاکسازی هیدروکربنهای نفتی از محیط محسوب می گردد، که در آن از پتانسیل موجودات زنده در حذف و یا کاهش...

15 صفحه اول

ارزیابی و مقایسه توانایی قارچهای خاکزی در تجزیه زیستی نفت خام از مناطق نفتی اهواز و امیدیه

بهدلیل اهمیت قارچهای خاکزی در ارتباط با تجزیه سوبستراهای آلی بهخصوص هیدروکربنهای نفتی و عدممطالعات در استفاده از قارچها در تجزیه هیدروکربنهای نفتی در ایران، جداسازی قارچها در خاکهای آلوده به نفتخام در مناطق نفتی اهواز و امیدیه، بهمنظور تعیین رشد نسبی این قارچها بر روی نفت خام و اندازهگیری میزان رشد وظرفیت تجزیه جدایههای خاص در نفت خام انجام شد. برای جداسازی قارچها از محیط سیبزمینی دکستروز آگارت...

متن کامل

جداسازی و شناسایی مخمرRhodotrula sp. به ‌عنوان سویه‌ای بومی توانمند در تولید بیوسورفکتانت از خاک های آلوده نفتی

بیوسورفکتانت‌ها ترکیبات فعال سطحی هستند که توسط بسیاری از میکروارگانیسم‌ها تولید می‌شوند. این ترکیبات دارای کاربردهای بسیاری در صنایع گوناگون به ‌ویژه در صنعت نفت و پاک ‌سازی آلودگی‌های نفتی هستند. در این پژوهش از میان 22 جدایه‌ی مخمر جداسازی شده از 8 نمونه خاک آلوده به هیدروکربن‌های نفتی در نهایت جدایه‌ی G-13 با قطر هاله‌ی 1/13 سانتی ‌متر و کاهش کشش سطحی به میزان 26 میلی ‌نیوتون بر متر به ‌عنو...

متن کامل

بایوستراتیگرافی سازند گورپی در میدان نفتی مارون

  به منظور مطالعه، بایوسترا تیگرفی سازندگورپی در چاه‌های شماره 45، 21، 43، 123، 41 میدان نفتی مارون 525 مقطع نازک مورد مطالعه قرار گرفته است. ضخامت سازند گورپی در این چاه‌ها به ترتیب 181، 186، 194، 197،222 متر و لیتولوژی عمده آن شامل مارن، مارن آهکی، شیل، آهک شیلی و آهک می‌باشد. مرز زیرین سازند گورپی با سازند ایلام به صورت هم‌شیب و مرز بالایی آن باسازند پابده به صورت ناپیوسته همراه با یک نبود چ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 2

صفحات  149- 165

تاریخ انتشار 2019-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023