شناسایی موانع توسعه اخلاق حرفه ای مدیران سازمان های ورزشی

نویسندگان

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر شناسایی موانع توسعه اخلاق حرفه ای مدیران سازمان های ورزشی بود. روش تحقیق حاضر از نوع کیفی به شیوه نظریه داده بنیاد بود که جمع آوری داده‌ها از طریق بررسی مبانی نظری، پیشینه های تحقیق و مصاحبه انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل نخبگان دانشگاهی و مدیران سازمان های ورزشی منتخب کشور بودند که نمونه تحقیق به‌ صورت نظری و به تعداد 12 نفر تعیین گردید. لازم به ذکر است که تحلیل داده‌ها با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، 19 مولفه تحت عناوین (وجود فسادهای متنوع، رفتارهای ضد اخلاقی سازمانی، رفتارهای ضد اخلاقی فردی، مشکلات ناشی از شغل، عدم ثبات کاری و رفتاری، موانع فیزیکی و روانی محیط کار، موانع قانونی و اداری محیط کار، تحویلی نگری، سبک های مدیریتی نامناسب، عدم وجود برنامه ریزی، سیاست زدگی، بی اعتمادی، بی بصیرتی، عدم آگاهی از روابط سازنده، عدم آشنایی با سازمان، ترویج بی اخلاقی، بی اخلاقی در تعاملات سازمانی، بی اهمیتی به اخلاق مداری و قضاوت های غیر اخلاقی) شناسایی و استخراج گردید. اولین گام در دستیابی به سازمان های اخلاق مدار، شناسایی و درک صحیح از مفهوم اخلاق حرفه ای مدیران و موانع موجود می باشد، زیرا شناخت موانع ایجاد و یا توسعه اخلاق حرفه ای مدیران سازمان های ورزشی موجب می گردد تا تصمیم گیران سازمانی دید بهتری پیدا کرده و با بینش بیشتری نسبت به کاهش اثر یا حذف این موانع اقدام نمایند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاق حرفه ای در سازمان های ورزشی کشور

امروزه یکی از مهم ترین عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها، توجه به اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی به عنوان یک مزیت رقابتی در جامعه می باشد هدف از انجام این پژوهش مطالعه مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاق حرفه ای در سازمان های ورزشی کشور می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی –  پیمایشی  و از نظر هدف کاربردی می باشد و داده ها بصورت مقطعی در سال 1396 جمع آوری گردیده است.  جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران عملیاتی ...

متن کامل

رتبه بندی موانع توسعه اخلاق حرفه ای در رسانه های ورزشی

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی، ارائه و رتبه بندی موانع موجود در مسیر توسعه اخلاق حرفه ای در رسانه های ورزشی بوده است. در گام نخست، با انجام مطالعات کتابخانه ای و همچنین مصاحبه با خبرگان و استادان برجسته در حیطه رسانه های ورزشی به شناسایی این موانع پرداخته شد و در گام بعدی، پرسشنامه ای با استفاده از 28 مانع تعیین شده طراحی شد و در اختیار 15 خبره قرار گرفت که دیدگاه های آنان را نسبت به موانع معرفی ش...

متن کامل

طراحی الگوی توسعه اخلاق حرفه ای سازمان های دولتی: نظام سلامت ایران

Introduction: The structure, requeirments, and background of professionalism has not yet been discussed in Iranina health sector. This study was conducted to to improve human resourcing in Iran by means of proposing a pattern for professional ethics development. Methods: The present study was carried out in two stages in 2017. In the first stage, comparative analysis was implemented to identif...

متن کامل

تدوین کد های اخلاق حرفه ای فروشندگان سازمان

تلاش‌ها‏ی طرفداران اخلاق در کسب‌و‌کار به صورت کدهای اخلاقی، الگوی رفتار ارتباطی افراد سازمان را ترسیم و به فرهنگ سازمانی اخلاقی کمک می‏نماید.  این کدها در هر حرفه، رفتارهای صحیح و ناصحیح را مشخص می‏کنند. لذا با توجه به  اهمیت اخلاق در اسلام، تحقیق حاضر، از طریق مصاحبه با خبرگان حوزه اخلاق اسلامی و بازاریابی، به استخراج معیارهایی اخلاقی در حوزه‌هایی از بازاریابی و فروش پرداخته است. با بکارگیری ا...

متن کامل

شناسایی موانع بازاریابی ورزشی ایران از دیدگاه مدیران ورزشی کشور

هدف کلی این پژوهش شناسایی موانع بازاریابی ورزشی ایران از دیدگاه مدیران ورزش کشور بود. جامعۀ آماری پژوهش را مسئولان ستادی وزارت ورزش و جوانان، مسئولان کمیتة ملی المپیک و رؤسای فدراسیون­های ورزشی (80 نفر) تشکیل می­دادند. نمونه با جامعۀ آماری برابر بود و 67 پرسشنامه به‌درستی برگشت داده شد. ابزار ‌اندازه­گیری، پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود که موانع بازاریابی ورزشی را با 40 سؤال در پنج حیطۀ موانع اقتصادی،...

متن کامل

به کارگیری روش تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) در اولویت بندی موانع رشد اخلاق حرفه ای در رسانه های ورزشی

هدف از پژوهش حاضر به­کارگیری روش تحلیل سلسله­مراتبی (AHP) در رتبه­بندی موانع رشد اخلاق حرفه­ای در رسانه­های ورزشی بود. با این هدف در اولین مرحله به­واسطة مطالعات کتابخانه­ای، جست­وجو در سایت­های علمی معتبر و در نهایت مصاحبه با کارشناسان برجستة حیطة رسانه­های ورزشی، به شناسایی موانع موجود پرداخته شد. پس از شناسایی موانع، با هدف رتبه­بندی آنها درخت سلسله­مراتبی تشکیل و براساس آن پرسشنامة AHP شامل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 3

صفحات  31- 40

تاریخ انتشار 2019-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023