شناسایی مولفه های مدیریت دانش و وضعیت پیاده سازی آنها؛(مطالعه موردی: دانشگاه کردستان)

نویسندگان

چکیده مقاله:

هدف: امروزه دانش و سرمایه های فکری سازمان ها یکی از مزیت های اصلی رقابت محسوب می شود و می توان اذعان داشت که دانش، قلب اقتصاد جهانی است و این امر مستلزم شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و اقدام عملی برمبنای این عوامل تاثیر گذار در مراحل مختلف طراحی و استقرار سیستم مدیریت دانش است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی مولفه های مدیریت دانش و وضعیت  پیاده سازی آنها در دانشگاه کردستان می باشد. روش: روش پژوهش در این مطالعه از نوع کاربردی و به روش پیمایشی – توصیفی بوده است. جامعه آماری اعضای هیات علمی دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 1393-94 بودند. از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی  و نرم افزار spss و Lisrel بهره گرفته شد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که بین اجرای بهینه­تر سیستم مدیریت دانش با مولفه­های­(­فناوری اطلاعات، شاخص توانمندی ساختار و فرهنگ سازمانی، عنصر توانمندی مدیریتی و عنصر فرایند مدیریت دانش) رابطه معناداری وجود دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی و بررسی وضعیت زیرساخت های مؤثر پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بررسی وضعیت زیرساخت­های پیاده سازی موثر مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است. بدین منظور ابتدا با مطالعه ادبیات پژوهش و فیش برداری از منابع پایگاه های اطلاعاتی، ابتدا مفاهیم اساسی تعریف شده و سپس پنج عامل فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، رهبری و راهبرد، منابع انسانی و فناوری اطلاعات به عنوان زیرساخت های اساسی پیاده سازی مدیریت دانش در جامعه آماری مورد نظر ش...

متن کامل

ارزیابی تاثیر زیرساخت فناوری در پیاده سازی مولفه های مدیریت دانش ( مورد مطالعه: شهرداری ارومیه)

زمینه: مدیریت دانش یکی از مهم ترین عوامل موفقیت سازمان ها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است و فناوری اطلاعات با تامین ابزارهایی موثر و کارآمد برای مدیریت دانش از عوامل زیربنایی مهم جهت موفقیت آن به حساب می‌آید.هدف: ارزیابی تاثیر زیرساخت فناوری به منظور پیاده‌سازی مولفه های مدیریت دانشروش: روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعداد 140 نفر تعیین شده است. از پرسشن...

متن کامل

شناسایی موانع پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه: (مطالعه موردی دانشگاه فردوسی مشهد)

هدف اصلی این پژوهش، بررسی موانع پیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد است. برای دستیابی به این هدف، از روش پژوهش پیمایشی استفاده شد و به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از تکنیک دلفی بهره گرفته شد. جامعه آماری مورد مطالعه را کارکنان (آموزشی، پژوهشی و اداری) دانشگاه تشکیل می دهند. حجم نمونه مورد مطالعه مشتمل بر 111 نفر بودند. در نتیجه تحلیل محتوای گزاره های کلیدی مستخرج از دیدگاه کارکنا...

متن کامل

پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانهای دریایی

قدرت دانش یک منبع مهم برای حفظ میراث ارزشمند، یادگیری موارد نو، حل مسائل و مشکلات، ایجاد هسته‌های رقابت و بنیان نهادن موقعیت‌های جدید برای فرد و سازمان، در حال حاضر و برای آینده است. چالش اصلی در رابطه با اعمال راهبرد مدیریت دانش در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، چگونگی تولید و مدیریت بر دانش است. اگر بپذیریم که مدیریت دانش بستر کسب مهارت و رقابت‌پذیری پویاست، برای پیاده‌سازی مدیریت دانش،...

متن کامل

شناسایی مولفه های فرهنگ و مدیریت جهادی در حوزه کسب و کار (با تاکید بر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی)

حوزه کسب و کار، از جمله حوزه‌های مهم و مطرح دنیاست و موتور محرک اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود. برخورداری نظام جمهوری اسلامی ایران از یک نظام کسب و کار و اقتصاد اثربخش و کارآمد، مستلزم تلازم با فرهنگ و ارزش‌هایی است که با ماهیت شریعت اسلام سازگار و همسو باشد. این تحقیق با هدف شناسایی مؤلفه‌های ارزشی در کسب و کار و عرصه عملیات اقتصادی انجام می‌شود. به منظور نیل به هدف تعیین شده ضمن مرور مبانی نظری ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 5

صفحات  1- 24

تاریخ انتشار 2016-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023