شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با مکان‌های ژنی کمی برای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

نویسندگان

  • امیدی, صفورا
  • بی همتا, محمدرضا
  • حسین زاده, عبدالهادی
  • مردی, محسن
  • یزدی صمدی, بهمن
چکیده مقاله:

Fusarium head blight (FHB) is one of the most destructive diseases of wheat causing significant reduction in grain yield and quality. Development of resistant varieties is an effective, economical and enviromentally safe way to control FHB disease. A major QTL (quantitative trait locus) for Fusarium head blight resistance, Qfhs.ndsu-3BS, derived from cv. Sumai 3, has been identified and verified by several research groups via molecular marker analysis. The resistant cv. Sumai 3 was crossed to susceptible cv. Falat, then three backcrosses were followed by one self-fertilization. Three simple sequence repeat (SSR) markers, Xgwm 389, Xgwm493, Xgwm533, were used for marker assisted selection (MAS) in BC1 and BC2 generations.The probability of linkage between markers and Qfhs.ndsu-3BS was calculated using a binomial probability function based on the assumption that a molecular marker at a specific distance from Qfhs.ndsu-3BS in the population would carry the donor-parent allel as a function of the distance between marker and QTL and the number of backcrosses/selfs used in deriving the population. Microsatelite locus Xgwm 493 was significantly associated with Qfhs.ndsu-3BS.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با مکان های ژنی کمی برای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

بلایت فوزاریومی سنبله یکی از بیماری های مخرب گندم است که باعث کاهش عملکرد و کیفیت دانه می شود. کاشت ارقام مقاوم یک روش مؤثر، اقتصادی و سالم از نظر زیست محیطی برای کنترل این بیماری است. یک مکان ژنی کمـّی (qtl) برای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله با عنوان qfhs.ndsu-3bs در رقم مقاوم sumai 3 شناسایی و توسط محققین مختلف تأیید شده است. رقم مقاوم sumai 3 با رقم حساس فلات تلاقی داده شد. سه نشانگر ریزما...

متن کامل

شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با ژن های مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

به­منظور شناسایی نشانگر های مولکولی پیوسته با ژن های کنترل کننده مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم، جمعیت هایf3:4  وf3:5  حاصل از تلاقی دو والد فلات (حساس) و سومای3 (مقاوم) طی دو سال، در شرایط مزرعه و تحت آلودگی مصنوعی، مورد ارزیابی فنوتیپی قرار گرفتند. توسعه بیماری به­وسیله سطح زیر منحنی پیشرفت آلودگی اندازه­گیری شد. چند شکلی والدین با استفاده از 170 جفت آغازگر ریزماهواره بررسی شد و از 4...

متن کامل

شناسایی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته با ژن¬های مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

به­منظور شناسایی نشانگر های مولکولی پیوسته با ژن های کنترل کننده مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم، جمعیت هایf3:4  وf3:5  حاصل از تلاقی دو والد فلات (حساس) و سومای3 (مقاوم) طی دو سال، در شرایط مزرعه و تحت آلودگی مصنوعی، مورد ارزیابی فنوتیپی قرار گرفتند. توسعه بیماری به­وسیله سطح زیر منحنی پیشرفت آلودگی اندازه­گیری شد. چند شکلی والدین با استفاده از 170 جفت آغازگر ریزماهواره بررسی شد و از 4...

متن کامل

ایجاد نشانگرهای مولکولی مبتنی بر EST پیوسته با مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

جهت ایجاد نشانگرهای مولکولی مبتنی بر EST پیوسته با ژن‌های کنترل کننده مقاومت به FHB در گندم، عملکرد بیولوژیک 8660، EST‌ موجود در بانک های اطلاعات مطالعه شد و 260، EST با عملکرد مشخص انتخاب شدند. در مجموع 62 جفت آغازگر با استفاده از نقاط حفظ شده و غیر حفظ شده طراحی شد. نتایج تجزیه پیوستگی و QTL با استفاده از داده‌های ژنوتیپی و فنوتیپی در نسل‌های 3F و 5F حاصل از تلاقی های فرونتانا (نیمه مقاوم) / ...

متن کامل

ایجاد نشانگرهای مولکولی مبتنی بر est پیوسته با مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در گندم

جهت ایجاد نشانگرهای مولکولی مبتنی بر est پیوسته با ژن های کنترل کننده مقاومت به fhb در گندم، عملکرد بیولوژیک 8660، est موجود در بانک های اطلاعات مطالعه شد و 260، est با عملکرد مشخص انتخاب شدند. در مجموع 62 جفت آغازگر با استفاده از نقاط حفظ شده و غیر حفظ شده طراحی شد. نتایج تجزیه پیوستگی و qtl با استفاده از داده های ژنوتیپی و فنوتیپی در نسل های 3f و 5f حاصل از تلاقی های فرونتانا (نیمه مقاوم) / ف...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 13  شماره 47

صفحات  669- 676

تاریخ انتشار 2009-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023