شناسایی هرپس ویروس انسانی تیپ 6 و ویروس واریسلا –زوستر در ادرار بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز در استان کرمان، ایران

نویسندگان

  • اسماعیلی, کیمیا گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران
  • امینی, کیومرث گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

مقدمه: مالتیپل اسکلروز بیماری دمیلینه کننده سیستم عصبی مرکزی است که خودایمنی علیه میلین در بیماریزایی آن نقش دارد. عفونت با ویروس‌‌های شایع خصوصاً ویروس واریسلا –زوستر و ویروس هرپس ویروس انسانی تیپ 6 در پاتوبیولوژی مالتیپل اسکلروز تأیید شده است. هدف از این مطالعه شناسایی ویروس هرپس ویروس انسانی تیپ 6 و ویروس واریسلا –زوستر در نمونه ادرار بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز در استان کرمان، ایران بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی –مقطعی تعداد 60 نمونه ادرار غیرتکراری از بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز و 60 نمونه ادرار از افراد سالم فاقد هرگونه بیماری نورولوژیک و عفونت دستگاه ادراری جمع‌آوری گردید. آلودگی به ویروس هرپس ویروس انسانی تیپ 6 و ویروس واریسلا –زوستر با روش PCR چندگانه مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: از تعداد 60 نمونه ادرار به دست آمده از بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز، تعداد 23 (13/8 درصد) و 7 (4/2 درصد) به ترتیب برای ویروس هرپس ویروس انسانی تیپ 6 و ویروس واریسلا –زوستر مثبت بودند. ویروس واریسلا –زوستر و ویروس هرپس ویروس انسانی تیپ 6 به طور همزمان در هیچ یک از نمونه‌های به دست آمده شناسایی نشدند. ویروس هرپس ویروس انسانی تیپ 6 و ویروس واریسلا –زوستر در هیچ یک از نمونه‌های به دست آمده از افراد سالم یافت نشدند. نتیجه‌گیری: فراوانی ویروس هرپس ویروس انسانی تیپ 6 و ویروس واریسلا –زوستر در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز بالا است که ممکن است ارتباط بین مالتیپل اسکلروز و حضور این ویروس‌ها در این ناحیه را نشان دهد.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چکیده زمینه: برخی از عفونت‌های حاد ویروسی نظیر سایتومگالوویروس، روبلا، هرپس و واریسلازوستر در زنان باردار می‌توانند منجر به عوارض و ناهنجاری‌های ناخواسته در جنین شوند. مطالعه‌ی کنونی با هدف بررسی وضعیت ایمنی زنان سنین باروری و در شرف ازدواج برای در برابر این ویروس‌ها در شهر بوشهر به انجام رسیده است. مواد و روش‌ها: گروه مورد مطالعه به‌طور تصادفی از میان 180 نفر از دختران دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها...

Background and Aim: Considering the lack of information on the occurrence of the epidemic form of Kaposi’s sarcoma (KS) and the high prevalence of human herpesvirus 8 (HHV-8) infection among human immunodeficiency virus (HIV)-infected patients (46%), it was decided to estimate the incidence of KS in this group. Based on the fact that active HHV-8 infection leads to KS development, it is essenti...

چکیده زمینه: برخی از عفونت های حاد ویروسی نظیر سایتومگالوویروس، روبلا، هرپس و واریسلازوستر در زنان باردار می توانند منجر به عوارض و ناهنجاری های ناخواسته در جنین شوند. مطالعه ی کنونی با هدف بررسی وضعیت ایمنی زنان سنین باروری و در شرف ازدواج برای در برابر این ویروس ها در شهر بوشهر به انجام رسیده است. مواد و روش ها: گروه مورد مطالعه به طور تصادفی از میان 180 نفر از دختران دبیرستان ها و دانشگاه ها...

مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس از بیماری های خود ایمنی سیستم اعصاب مرکزی است. علل ایجاد این بیماری ناشناخته است ولی عوامل محیطی از جمله عفونت های ویروسی در ایجاد آن نقش دارند. در این مطالعه بیماران مبتلا مولتیپل اسکلروزیس در استان مرکزی از نظر میزان آنتی بادی علیه هرپس ویروس انسانی تیپ 6 مورد بررسی قرار گرفتند. روش کار: در مطالعه مورد شاهدی حاضر 31 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس که در مراحل اولیه ت...

زمینه و هدف: از آنجا که بروز فرم اپیدمیک سارکوم کاپوزی در ایران مشخص نمی باشد و از طرفی  در مطالعات پیشین شیوع آلودگی با هرپس ویروس انسانی تیپ 8 (hhv-8) در افراد مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان (hiv) بالا گزارش شده است (46 درصد)، بنابراین لازم به نظر می رسد بروز سرطان مذکور در این افراد تخمین زده شود. از آنجا که عفونت فعال با hhv-8 منجر به گسترش سارکوم کاپوزی می شود, اولین گام برای حل این مساله ...

چکیده : زمینه و هدف : ویروس واریسلا زوستر عامل یک بیماری خفیف در کودکان است، اگر چه در بالغین و بزرگسالان بیماری می تواند به صورت جدی همراه با ابتلاء احشاء مانند پنومونی و هپاتیت بروز نماید. در این مطالعه سطح سرمی آنتی بادی IgG ضد واریسلا در بزرگسالان جوان (40-20 سال) تعیین گردید. سابقه ابتلا به آبله مرغان با نتایج تست برای تعیین قابل اعتماد بودن ارتباط سابقه ابتلا و ایمن بودن در این جمعیت مقا...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود