شناسایی و اعتباریابی شاخص‌های توسعه‌یافتگی آموزشی دانشگاه‌های دولتی

نویسندگان

  • حمیدرضا آراسته استاد گروه آموزشی مدیریت آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و اعتبار یابی شاخص‌های توسعه‌یافتگی آموزشی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بود. روش: این پژوهش یک پژوهش توسعه‌ای و کاربردی است. بر این اساس، با تحلیل محتوای مبانی نظری و پیشینه پژوهش، مهم‌ترین و اساسی‌ترین شاخص‌ها و نشانگرهای توسعه‌یافتگی آموزشی دانشگاه‌ها شناسایی شدند. جامعه آماری پژوهش، برای اعتباریابی شاخص‌های شناسایی شده از ادبیات پژوهش را کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 96-95 تشکیل دادند. برای انتخاب نمونه پژوهش با توجه به حجم جامعه آماری، بر اساس جدول مورگان، تعداد 400 نفر از اعضای هیئت علمی این دانشگاه‌ها با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و AMOS انجام شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد شاخص‌های توسعه‌یافتگی آموزشی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران 3 شاخص اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، شاخص دانشجویان دانشگاه‌ها و شاخص فرآیند آموزشی دانشگاه‌ها می‌باشند و نتایج تحلیل عاملی تأییدی پس از حذف نشانگرهای شناسایی شده نامعتبر شاخص‌ها نشان داد که شاخص‌های اعتباریابی شده توسعه‌یافتگی آموزشی دانشگاه‌ها عبارت‌اند از: شاخص اعضای هیئت علمی دانشگاه با مؤلفه‌های فعالیت آموزشی اعضای هیئت علمی، فعالیت پژوهشی اعضای هیئت علمی و توانمندی‌های حرفه‌ای اعضای هیئت علمی با 17 نشانگر، شاخص دانشجویان دانشگاه با مؤلفه‌های امکانات آموزشی دانشجویان، وضعیت تحصیلی دانشجویان و وضعیت پژوهشی دانشجویان با 20 نشانگر و شاخص فرآیند آموزشی دانشگاه با مؤلفه‌های امکانات آموزشی و پژوهشی دانشگاه و وضعیت درآمدی دانشگاه با 20 نشانگر.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف از اجرای این پژوهش، شناسایی شاخص‌های رتبه‌بندی گروه‌های آموزشی دانشگاه‌های دولتی و طراحی و تدوین چهارچوب مفهومی رتبه‌بندی گروه‌های آموزشی این دانشگاه‌ها بر اساس معیارها و مؤلفه‌های مختلف بود. طرح این پژوهش از نوع پژوهش‌های ترکیبی با رویکرد اکتشافی است. جامعه آماری، افراد صاحب‌نظر در رشته‌‌های علوم تربیتی و متخصصان حوزه آموزش عالی و دارای سوابق مدیریتی در نظام آموزش عالی کشور بودند که با است...

هدف از اجرای این پژوهش، تدوین و اعتباریابی ابزار ارزشیابی عملکرد رؤسای دانشگاه‌های افغانستان بود. در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته اکتشافی نوع توسعه ابزار استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی کابل به تعداد 1457 نفر بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 304 نفر انتخاب شدند. همچنین، مدیران عالی دانشگاه‌های دولتی کابل و مسئولان آموزش عالی افغانستان به تعداد 4...

امروزه اهمیت کارآفرینی در رشد و توسعة جوامع آشکار و نقش دانشگاه‌ها در این زمینه مهم است. در این تحقیق کاربردی، از طریق پژوهش توصیفی- پیمایشی، استعداد کارآفرینی و عوامل مؤثر بر آن در میان دانشجویان کارشناسی در سال اول و آخر بررسی شد. با توجه به جامعة مورد نظر (3422 نفر) 370 نفر نمونه به روش تصادفی ساده با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. پس از بررسی و با استفاده از آزمونt ، همبستگی و ...

تارخ دریافت: 12/11/1389 تاریخ پذیرش:  19/05/1390 چکیده هدف این پژوهش طراحی و اعتبار‌یابی الگوی شایستگی رؤسای دانشگاه‌های دولتی ایران تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. نوع پژوهش، کیفی با رویکرد تئوری زمینه‌ای است. در این پژوهش با 19 مشارکت‌کننده (خبرگان علمی 6 نفر، مدیران ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 6 نفر و 7 نفر از رؤسای دانشگاه‌ها) در مجموع به مدت 35 ساعت، مصاحبه عمیق انفرادی ص...

هدف: این پژوهش، شاخص‌های ارزیابی بهره‌وری پژوهشی دانشگاه‌های ایران را بر اساس نظر مدیران و معاونان پژوهشی دانشگاه‌های کشور، شناسایی و اعتبارسنجی می‌کند.  روش: شناسایی شاخص‌های ارزیابی بهره‌وری پژوهشی دانشگاه‌ها، مستلزم کاربرد روش اسنادی بود. برای اعتبارسنجی شاخص‌ها نیز روش پیمایشی به‌کار گرفته شد. نمونۀ این پژوهش شامل 60 نفر از مدیران و معاونان پژوهشی سه نوع دانشگاه جامع، صنعتی و علوم پزشکی بو...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود