شناسایی ژن‌های فیمبریایی و ژن‌های ‏مقاومت به فلوروکینولون‌ها و ‏بتالاکتامازهای وسیع الطیف ‏‎(ESBL)‎‏ در ‏اشریشیا کلی‌های جدا شده از مدفوع ‏گاومیش در استان آذربایجان‌غربی

نویسندگان

  • خالیده آذری دکترای تخصصی باکتری‌شناسی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، ‏دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان‌غربی ‏
  • عبدالغفار اونق دانشیار میکروبیولوژی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ‏ارومیه، ارومیه، آذربایجان‌غربی
  • کریم مردانی استاد اپیدمیولوژی گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده ‏دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، آذربایجان‌غربی
چکیده

مطالعه حاضر با هدف شناسایی ژن­های فیمبریایی، ژن­های مقاومت به فلوروکینولون­ها و بتالاکتامازهای وسیع­الطیف  انجام شد. از تعداد 384 گاومیش از مناطق مختلف استان آذربایجان­غربی و در فصول مختلف به‌صورت تصادفی نمونه­های مدفوع جمع­آوری گردید. شناسایی باکتری اشریشیا کلی در نمونه های مدفوع با استفاده از روش­های کشت و بیوشیمیایی انجام گرفت. روش واکنش زنجیره­ای پلی­مراز (PCR) و با استفاده از جفت پرایمرهای اختصاصی، حضور ژن­های فیمبریایی (fimA، crl، csgA)، ژن tsh، ژن­های مقاومت به فلورکینولون­ها (qnrA، qnrB، qnrS) و ژن­های مقاومت به بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف (blaSHV،blaTEM ، blaCTX-M-9) مشخص گردید. از 384 نمونه مدفوع جمع­آوری­شده از تعداد 115 (9/29 %) نمونه­ باکتری اشریشیا کلی شناسایی و جداسازی گردید. آلودگی به اشریشیا کلی در شمال استان به­طور معنی­داری کمتر از جنوب و مرکز استان بود و اختلاف معنی­داری از نظر الودگی گاومیش­ها به اشریشیا کلی در فصول مختلف وجود نداشت (05/0P<). فراوانی ژن­های فیمبریایی fimA، crl و csgA به­ترتیب 1/79%، 1/72%، 7/74% بود و ژن tsh دارای کمترین فراوانی (2/18%) در جدایه­های اشریشیا کلی بودند. در بین ژن­های مقاومت به فلورکینولون­ها و بتالاکتامازهای وسیع الطیف ژن qnrS دارای کمترین فراوانی (0/6%) و ژن blaTEM دارای بیشترین فراوانی (9/13%) بود. نتایج به‌دست­آمده در این مطالعه حضور باکتری اشریشیا کلی را در نمونه­های مدفوع کمتر از یک سوم گاومیش‌های نمونه­برداری شده نشان داد. ژن­های فیمبریایی تقریباً دارای فراوانی مشابهی بودند و ژن­های مقامت آنتی‌بیوتیکی در کمتر از 14% جدایه­های اشریشیا کلی در گاومیش حضور داشتند. ارزیابی حضور ژن‌های مقاومت آنتی­بیوتیکی در جدایه­های باکتریایی با منشأ حیوانی می­تواند از نظر اپیدمیولوژیک و بهداشت عمومی اهمیت زیادی داشته باشد.      

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و فراوانی ژن‌های تولیدکننده آنزیم‌های بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBL) در ایزوله‌های اسینتوباکتر بومانی

سابقه و هدف: اسینتوباکتر بومانی یک پاتوژن فرصت‌طلب بیمارستانی است، که به تعداد زیادی از آنتی‌بیوتیک‌ها ازجمله آنتی‌بیوتیک‌های خانواده بتالاکتام که عمدتأ از طریق تولید آنزیم‌های بتالاکتاماز می‌باشد، مقاوم است. هدف این مطالعه تعیین پروفایل مقاومت آنتی‌بیوتیکی و بررسی فراوانی ژن‌های بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBL)در ایزوله‌های اسینتوباکتر بومانی می‌باشد. مواد و روش­ها: این مطالعه مقطعی طی مدت 8 م...

متن کامل

مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی بتالاکتامازهای وسیع الطیف در سویه های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از نمونه های بالینی

  زمینه و هدف: جداسازی ژن های SHV و TEM در سودوموناس آئروژینوزاهای مولد ESBL و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی، اطلاعات مفیدی درباره اپیدمیولوژی و فاکتورهای خطر دخیل در این عفونت ها را فراهم می آورد. در این مطالعه مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی بتالاکتامازهای وسیع الطیف در سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از نمونه های بالینی به روش فنوتیپی و ژنوتیپی مورد بررسی قرار گرفت .   روش کار: در مطالعه توصیفی- تحل...

متن کامل

فراوانی بتالاکتامازهای وسیع الطیف و گروه CTX-M-I در سویه‌های اشریشیا کلی جدا شده از عفونت‌های ادراری به دو روش فنوتیپی وPCR در خوی، ایران

Background and Objective: The production of Extended Spectrum Beta Lactamases (ESBLs) by Escherichia coli is the main cause of resistance to Cephalosporins. In the past decade, CTX-M enzymes have become the most prevalent ESBLs in Europe, Canada, and Asia. In this study, the frequency of ESBL-producing E.coli and molecular detection of the CTX-M-I group was investigated. Materials and Methods: ...

متن کامل

تشخیص مولکولی ژن بتالاکتامازblaCTX-M در سویه‌های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه‌های بالینی

سابقه و هدف: امروزه باکتری‌های تولید کننده آنزیم‌های بتالاکتاماز وسیع‌الطیف (ESBL) در سراسر جهان رو به افزایش هستند. تولید این آنزیم‌ها مهم‌ترین عامل مقاومت به سفالوسپورین‌های وسیع الطیف در کلبسیلا پنومونیه می‌باشد. در طی دهه گذشته آنزیم‌های نوعCTX-M شایع‌ترین نوع بتالاکتامازهای وسیع الطیف را در اروپا، کانادا و آسیا به خود اختصاص داده‌اند. هدف از این مطالعه بررسی میزان فراوانی باکتری‌های کلبسی...

متن کامل

بررسی فنوتیپی و مولکولی بتالاکتامازهای وسیع الطیف PER

چکیده زمینه و هدف: تولید آنزیم‌های بتالاکتاماز توسط باکتری‌ها به‌ویژه نوع Extended Spectrum β-Lactamase (ESBL) یکی از مشکلات بهداشتی و درمانی در سطح دنیاست. شیوع این آنزیم‌ها در نواحی جغرافیایی مختلف و با زمان تغییر می‌کند. هدف از انجام این تحقیق، تعیین شیوع باکتری‌‌های مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف در میان ایزوله‌های ادراری انتروباکتریاسه و ردیابی ژن blaPER در دو بیمارستان منتخب مشهد بوده است. م...

متن کامل

شناسایی مولکولی ژن‌های کد کننده بتا–لاکتاماز وسیع‌الطیف ‌(ESBL) blaCTX-M، blaTEM و blaSHV در اشریشیاکولای‌های جدا شده‌ ‌از مدفوع گاومیش آبی (Bubalus bubalis)‌ در استان آذربایجان غربی، ایران

زمینه مطالعه: ‌آنزیم‌های بتا–لاکتاماز به عنوان مهمترین عامل مقاومت نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های بتا–لاکتام در میان باکتری‌های گرم منفی در نـظر گرفته می‌شوند. در سال‌های اخیر، تولید آنزیم‌های بتا–لاکتاماز وسیع‌الطیف در میان باکتری‌ها به ویژه باکتری‌های با منشأ دامی شیوع فـراوانـی یـافتـه و ایـن مـوضوع از لحاظ بهداشت عمومی حایز اهمیت می‌باشد. هدف: هدف از این مطالعه ارزیابی حضور ژن‌های بتا–لاکتاماز وسی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 2

صفحات  11- 21

تاریخ انتشار 2020-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021