شیوع مقطعی اختلال بیش¬فعالی-کم¬توجهی در کودکان مصروع

نویسندگان

  • اکرم جمشیدی فر دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران
  • سیاوش طالع پسند دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
چکیده مقاله:

مقدمه اختلال بیش‌فعالی-کم‌توجهی و صرع از جمله اختلال‌های رایج دوران کودکی است. کودکان مصروع در معرض خطر بسیار زیاد ابتلا به اختلال بیش‌فعالی-کم‌توجهی هستند. هدف از این پژوهش برآورد شیوع اختلال بیش‌فعالی-کم‌توجهی و زیر ریخت‌های آن درکودکان با صرع ایدیوپاتیک است. روش‌کار این مطالعه توصیفی مقطعی از زمستان 1390- بهار 1391 در بیمارستان قائم مشهد و امیرالمومنین سمنان انجام شده است. شرکت کنندگان 55 کودک داوطلب مبتلا به صرع ایدیوپاتیک (26 دخترو 29 پسر)بودند. ملاک های ورود به مطالعه شامل داشتن سن بین 7-16 سال، تأیید صرع مراجعه‌کننده توسط متخصص مغز و اعصاب و با توجه به پرونده‌ی بیمار و گذشت حداقل یک سال از نخستین تشنج و ملاک های خروج شامل ابتلا به هرگونه اختلال روان‌پزشکی (مانند فلج مغزی، اوتیسم وغیره) و عقب‌ماندگی ذهنی (هوشبهرکمتراز 85)بود. والدین شرکت‌کنندگان پرسشنامه‌ی SNAP-IV فرم والد را تکمیل نمودند. اطلاعات با آزمون مجذور کای و خطی لگاریتمی فیشر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج یافته ها نشان داد که شیوع اختلال بیش‌فعالی-کم‌توجهی در افراد مصروع  8/21% است. شیوع این اختلال در زیر ریخت‌های کم‌توجه، بیش فعال و مرکب به ترتیب 1/9%، 3/7% و 5/5% بود. زیر ریخت بیش فعال در صرع منتشر و زیر ریخت مرکب در صرع موضعی بیشتر شایع بود. همچنین، زیر ریخت مرکب با مصرف داروهای ترکیبی کنترل صرع همراه بود. جنس و مقطع تحصیلی نقش تعدیل کننده نداشتند. نتیجه‌گیری شیوع بالای اختلال بیش فعالی در افراد مصروع لزوم توجه به مداخلات درمانی و برنامه‌های پیشگیری را ضروری می‌نماید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شیوع مقطعی اختلال بیش فعالی-کم توجهی در کودکان مصروع

مقدمه اختلال بیش­فعالی-کم­توجهی و صرع از جمله اختلال­های رایج دوران کودکی است. کودکان مصروع در معرض خطر بسیار زیاد ابتلا به اختلال بیش­فعالی-کم­توجهی هستند. هدف از این پژوهش برآورد شیوع اختلال بیش­فعالی-کم­توجهی و زیر ریخت­های آن درکودکان با صرع ایدیوپاتیک است. روش­کار این مطالعه توصیفی مقطعی از زمستان 1390- بهار 1391 در بیمارستان قائم مشهد و امیرالمومنین سمنان انجام شده است. شرکت کنندگان 55 کو...

متن کامل

سازگاری والدین کودکان مصروع نسبت به عوامل تنش‌زا

Background & Aim: Epilepsy as the most important chronic neurological disease affects on child and his/her family therefore it can lead to occur some stresses in family particularly in parents. This study has been done to determine ideas of parents with epileptic children about stressors and their coping with this agent in those who come to the optional therapeutic centers in Tehran. Methods & ...

متن کامل

اختلالات روانپزشکی در بیماران مصروع

Psychiatric disorders are very prevalent in epilepsy, 30 to 50 percent of epileptic patients suffer from psychiatric problems. On the other hand, many psychiatric disorders such as dissociative disorder, sleep disorder, impulse control disorder and cyclic disorders have clinical features like epilepsy. Therefore, differential dagnosis is very important in dealing with epilepsy. Epilepsy has man...

متن کامل

بررسی شیوع اختلال بیش فعالی، کمبود توجه و تمرکز در کودکان 6 ساله شهر یزد

Introduction: Attention Deficit hyperactivity Disorder (ADHD) is the most common psychiatric disorder in school age children and has a negative effect on the individual’s general functions. The purpose of this study was to estimate the prevalence of ADHD in preschool 6 year old children in Yazd in 2005 and the influence of gender, birth weight, birth order and parental education on ADHD. Metho...

متن کامل

شیوع اختلال هماهنگی رشدی در کودکان دختر 9 تا 11 ساله شهرستان خرمبید

Background: Developmental Coordination Disorder (DCD) is one of the most common disorders among school-age children that affects the motor ability in normal and healthy children and may persist through adulthood. Thus, early detection and intervention is crucial. the purpose of this  research was  determine the rate of DCD prevalence among female students with the range of 9-11 in Kho...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 56  شماره 4

صفحات  219- 225

تاریخ انتشار 2013-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023