صورة الذات والآخر فی روایة «سووشون»

نویسندگان

  • فاطمه کاظم زاده
  • لیلا قاسمی جامعة آزاد گرمسار
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

النموذج فی روایة سووشون و روایة الباب المفتوح (دراسة مقارنة)

تعد الأعمال الأدبیة بمثابة إعلان عن ذات مؤلفیها و بناء على ذلک فإن کتابات المرأة هی إمتداد وجودی للذات الکاتبة. تتیح الروایة الفرصة للکاتبة کی تکشف لنا عن هویتها من خلال استعراضها لأفکارها المنبثقة من بیئتها الثقافیة و الاجتماعیة. النموذج للشخصیة هو نموذج حی یتواجد بشکل أو بآخر فی حیاة الأدیب، و یثیر ذهنه لرسم شخصیة ما و یمده بما یلزمه من أدوات و مواد خام لمساعدته على الخروج بهذه الشخصیة للنور...

متن کامل

الذات والآخر فی الروایه السوریه: تکریس مبدأ القوَّه

تتناول هذه الدراسه الکشف عن علاقه الذات بالآخر، کما قدمتها الروایه السوریه، تلک العلاقه التی کانت محکومه بمنطق القوَّه؛ إذ صورت الروایه السوریه قوه الآخر علی الصعد العسکریه والسیاسیَّه والفکریه، فی مقابل ضعف الذات و تشرذمها، ما جعلها فی موقف استلاب أمام الآخر، وأدَّی کذلک إلی إضعاف أجهزه مقاومتها له.

متن کامل

النموذج فی روایة سووشون و روایة الباب المفتوح (دراسة مقارنة)

تعد الأعمال الأدبیة بمثابة إعلان عن ذات مؤلفیها و بناء علی ذلک فإن کتابات المرأة هی إمتداد وجودی للذات الکاتبة. تتیح الروایة الفرصة للکاتبة کی تکشف لنا عن هویتها من خلال استعراضها لأفکارها المنبثقة من بیئتها الثقافیة و الاجتماعیة. النموذج للشخصیة هو نموذج حی یتواجد بشکل أو بآخر فی حیاة الأدیب، و یثیر ذهنه لرسم شخصیة ما و یمده بما یلزمه من أدوات و مواد خام لمساعدته علی الخروج بهذه الشخصیة للنور....

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 19

صفحات  123- 144

تاریخ انتشار 2014-12-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023